รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เสนอ นางภคณัฐ เกษมสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
บทคัดย่อ
รายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 314 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 38 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการทดลองเป็นแบบแผนกึ่งทดลอง แบบ One-Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์พื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบที
แบบกลุ่มเดียว (t - test dependent)


สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพในด้านความเที่ยงตรงสูง เชื่อถือได้ เนื่องจากมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละข้อรายการใบแบบประเมินตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป และมีค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2) เฉลี่ยรวม เท่ากับ 86.62/86.05 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 86.62 และมีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 86.05 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 1
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 2
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.37 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 3
5 มิ.ย. 2554 16:55
0 ความเห็น
8167 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น