เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

การสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน นายณรงค์ชัย  สุดวง ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยตอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

บทคัดย่อ

                การสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต                                                                                          

                ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่เลือกเรียนสาระเพิ่มเติมรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์(ง 33201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน เวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2553 ใช้เวลาสอน 14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าสถิติเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , ค่าเฉลี่ย ( m ) และการใช้ค่าคะแนนร้อยละ แสดงระดับผลการเรียน

ผลการศึกษาพบ ว่า

                1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  คือ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรวม เท่ากับ 81.47/83.00

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งด้านเนื้อหาและด้านส่วนประกอบของเอกสารในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

10 มิ.ย. 2554 23:55
0 ความเห็น
8017 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น