เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต


การสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


เจ้าของผลงาน นายณรงค์ชัย  สุดวง ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยตอง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


บทคัดย่อ


                การสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง
การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
                                                                                         


                ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียน
บ้านห้วยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 4 ที่เลือกเรียน
สาระเพิ่มเติมรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์(ง 33201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน เวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ตั้งแต่สิงหาคม
– กันยายน พ.ศ. 2553 ใช้เวลาสอน 14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.71 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือค่าสถิติเกณฑ์ประสิทธิภาพ
E1/E2 การทดสอบค่าที
(
t-test) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , ค่าเฉลี่ย ( m ) และการใช้ค่าคะแนนร้อยละ
แสดงระดับผลการเรียน


ผลการศึกษาพบ
ว่า


                1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  คือ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรวม เท่ากับ 81.47/83.00


2.
นักเรียนที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05


                3.
นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทั้งด้านเนื้อหาและด้านส่วนประกอบของเอกสารในภาพรวมอยู่ในระดับดี No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น