เตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม

แนวข้อสอบเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน : ข่าวใหม่ กรมพัฒนาชุม

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นาย นายสุรชัย ขันอาสา

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553

แนวทางการทำงาน นโยบาย พช.๓ + ๑ ได้แก่
พช.๑ การพัฒนาชุมชน
พช.๒ การพัฒนาอาชีพ
พช.๓ การพัฒนาชาติ
พช. + ๑ การพัฒนาผู้นำชุมชน

1. นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา  มีกี่ประการ อะไรบ้าง 

 

        ตอบ  8  ประการ 

 

1.       นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 

 

2.       นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

 

3.       นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

4.       นโยบายเศรษฐกิจ

 

5.       นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

6.       นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

 

7.       นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 

8.       นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

2. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  มีกี่เรื่อง  อะไรบ้าง 

 

    ตอบ      4  เรื่อง

 

1.       การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 

 

2.       การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน 

 

3.       การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 

 

4.       การจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

 เป้าหมายสำคัญ "ประชาชนยิ้ม อยู่ดีมีสุข"

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3

ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน

 ส่วนที่ ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 6 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 7 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 8 

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 9

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 500 ข้อ 
ส่วนที่ ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

-
งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
-
กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน
   
-
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10   
-
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
2554   
-
นโยบายรัฐบาล
2552-2554   
-
ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน
   
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

-
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550
    
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
    
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
    
- ระเบียบการลา    

 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ  

สนใจสั่งซื้อมาที่ unverlive@hotmail.com
ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com

20 มิ.ย. 2554 23:20
1 ความเห็น
16384 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 parinya (Guest)

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน

ส่วนที่ 1 ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 3

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 4

- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 5
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 6
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 7
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 8
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 9

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 500 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554
- นโยบายรัฐบาล 2552-2554
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน
- กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
- ระเบียบการลา

- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
22 ม.ค. 2555 22:05

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น