ช่วยทำโจทย์ฟิสิกหน่อยคะ

1 แท่งไม้มวล1.0kg วางอยู่บนพื้นเอียงจงหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งไม้กับพื้นเอียง ที่ทำให้แท่งไม้อยู่นิ่งในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง 3.0 m/s^2


2. ในการทดลองพบว่าเมื่อวางเหรียญบาทไว้บนแผ่นเสียงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0 cm ที่อยู่นิ่งในแนวระดับแล้วทำการเอียงแผ่นเสียงเป็นมุม 30 องศา จากแนวระดับ พบว่าเหรียญเริ่มไถล จงหาว่าถ้านำแผ่นเสียงนี้ไปวางไว้บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงและวางเหรียญเดิมไว้ที่ขอบแผ่นเสียง เมื่อเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียง พบว่าเสียงหมุนด้วยอัตรา 30 rpm เหรียญที่วางอยู่จะไถลออกมาจากแผ่นเสียงหรือไม่ถ้าหลุดต้องลดอัตราการหมุนเหลืออยู่เท่าใดถึงจะไม่หลุด และถ้าไม่หลุดต้องเพิ่มมอัตรการหมุนจนขึ้นถึงเท่าใดจึงจะหลุด

3. วัตถุมวล 50 g ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นด้วนชยความเร็วต้น 70 m/s ถ้าขนาดของแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุขึ้นกับอัตรเร็วของวัตถุตามสมการ f=0.014v^2 เมื่อ v เป็นอัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดๆในหน่วย m/s จงหา
3.1 ความสูงที่มากที่สุดที่วัตถุจะขึ้นได้ เอคิดแรงต้านอากาส และเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ
3.2 เวลาที่วัตถุนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดในข้อ 3.1


ความคิดเห็นที่ 1


25 มิ.ย. 2554 18:30
 1. ช่วยหน่อยน้าคิดไม่ออกจิงๆไกลกำหนดส่งแล้ว

ความคิดเห็นที่ 2

StarFall1
25 มิ.ย. 2554 20:04
 1. ส่งวันจันทร์เหรอ


ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
25 มิ.ย. 2554 21:55
 1. 3. วัตถุมวล 50 g ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นด้วนชยความเร็วต้น 70 m/s ถ้าขนาดของแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุขึ้นกับอัตรเร็วของวัตถุตามสมการ f=0.014v^2 เมื่อ v เป็นอัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดๆในหน่วย m/s จงหา3.1 ความสูงที่มากที่สุดที่วัตถุจะขึ้นได้ เอคิดแรงต้านอากาส และเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ3.2 เวลาที่วัตถุนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดในข้อ 3.1 3.1  เมื่อคิดแรงต้านอากาศจะได้                                     w + f  =  F                        mg + 0.014v2  =  ma        0.05 × 10 + 0.014 × 702  =  0.05a                        ได้ความเร่ง     a  =  1382  m/s2                     v2  =  u2 - 2ah                     0  =  702 - 2 × 1382h                     h  =  1.77  เมตร                    เมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ                         v2  =  u2 - 2gh                         0  =  702 - 2 × 10h                         h  =  245  เมตร3.2  เวลาเมื่อคิดแรงต้านอากาศ              v  =  u - at              0  =  70 - 1382t              t  =  0.05  วินาที  เวลาเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ              v  =  u - gt              0  =  70 - 10t              t  =  7  วินาที          


ความคิดเห็นที่ 4

25 มิ.ย. 2554 22:24
 1. @ StarFall1 @ นกแสก ขอบคุณค่า

ความคิดเห็นที่ 5

25 มิ.ย. 2554 22:35
 1. @ คือว่าในหนังสือของอ.เค้ามีคำตอบมาให้แต่ไม่มีวิธีทำอะ แล้วมันตอบ 8.8 m แบบที่เราคิดคือ f=0.014v2 ใช้ปะแล้วเค้าบอกว่าvคือความเร็ว ณ เวลาใดๆแสดงว่าแรงต้านอากาศมันก็เปลียนค่าไปเรื่อยๆตอนขึ้นสูงขึ้นแล้ว a มันก็น่าจะเปลียนตามด้วยอะ ถ้า a ไม่คงที่ก็จะใช้สูตร v2 = u2 - 2ah ไม่ได้ แล้วเราก็ไปต่อไม่เป็นแล้ว อันนี้คือเราเข้าใจแบบนี้อะไม่รู้ว่ามันใช้หรือป่าว ข้อแรกเราคิดแล้วคำตอบก็ไม่ตรงที่อ.ให้มาเหมื่อนกันเลยงง =="

ความคิดเห็นที่ 6

นกแสก
26 มิ.ย. 2554 06:01
 1. ผมไปค้นมาได้สูตร              ymax  =  m/2β ln (1 + βv02/mg)                       =  0.05/2 × 0.014 ln (1 + 0.014 × 702/0.05 × 10)                       =  8.8  mเวลาเมื่อมีแรงต้านอากาศ          y  =  ut - ½ gt2         8.8  =  70t - ½ × 10t2         5t2 - 70t + 8.8  =  0เทียบกับสมการ   ax2 + bx + c  =  0  แล้วใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อหาค่า  t  จะได้       x  =  [-b ± √(b2 - 4ac)]/2a       t  =  [-(-70) ± √(-70)2 - 4 × 5 × 8.8]/2 × 5          =  [70 ± √4724]/10          =  (70 + 68.7)/10 ,  (70 - 68.7)/10          =  13.87,  0.13   วินาที 


ความคิดเห็นที่ 7

นกแสก
26 มิ.ย. 2554 09:53
 1. 1 แท่งไม้มวล1.0kg วางอยู่บนพื้นเอียงจงหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งไม้กับพื้นเอียง ที่ทำให้แท่งไม้อยู่นิ่งในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง 3.0 m/s^2จาก       ΣF  =  0แรงลัพธ์ในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง             N  =  F sin θ + w cos θแรงลัพธ์ในแนวขนานกับพื้นเอียง             f + F cos θ  =  w sin θ


ความคิดเห็นที่ 8

26 มิ.ย. 2554 10:00
 1. ขอบคุณมากเลยค่า ช่วยได้เยอะเลย

ความคิดเห็นที่ 9

26 มิ.ย. 2554 10:21
 1. F นี้คือแรงที่พื้นเอียงกระทำต่อมวลใช้ไหมคะ เพื่อนบอกว่าให้แทนค่าเป็น 3 cos θ แต่ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมถึงใช้ 3 ได้เลย (คำตอบข้อนี้คือ 3.48 N)

ความคิดเห็นที่ 10

26 มิ.ย. 2554 20:04
 1. ข้อหนึ่งควรแตกแรงให้อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ ในกรณีนี้คือแนวระดับ แรงที่จะแตกออกมามีสองแรงคือ N กับ friction จากนั้นก็ใช้กฎของนิวตันมาใช้สองกรณีคือในแนวตั้งมีสมดุลย์ของแรง ส่วนแนวระดับมีความเร่ง น่าจะแก้สมการหาคำตอบได้ไม่ยาก ข้อสอง โจทย์ช่วงแรกจะทำให้หาสัมประสิทธิแรงเสียดทานได้ โจทย์ช่วงที่สองต้องการหาความเร็วรอบที่ทำให้เหรียญไม่ไถล ดังนั้นค่า rpm ที่ให้มาไม่มีประโยชน์ กรณีนี้วัตถุมีความเร่งคือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง แรงเดียวที่ทำให้วัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้คือแรงเสียดทานซึ่งจะมีค่าเท่ากับ ma หรือ m(v^2)/r ข้อสาม ไม่สามารถใช้สมการการเคลื่อนที่ของ ม.ปลายได้เพราะความเร่งไม่คงที่ ต้องย้อนกลับไปหาที่มาของสมการทั้งสามแคลคูลัสหาคำตอบ ตัวที่น่าจะนำใช้คิดต่อคือ vdv = ads หาค่า a ได้จากกฎข้อสองของนิวตัน => mg - 0.014v^2 = ma แทนค่า a ในสมการ vdv = ads แล้วจัดรูปใหม่จะได้ [v/(g - (0.014/m)v^2)]dv = ds แล้วอินติเกรตออกมา จะหา s เมื่อ v = 0 ได้

ความคิดเห็นที่ 12

นิรันดร์
26 มิ.ย. 2554 21:23
 1. 3. วัตถุมวล 50 g ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นด้วยความเร็วต้น 70 m/s    ถ้าขนาดของแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุขึ้นกับอัตราเร็วของวัตถุตามสมการ    f = 0.014v2 นิวตัน เมื่อ v เป็นอัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดๆในหน่วย m/s    จงหา    3.1 ความสูงที่มากที่สุดที่วัตถุจะขึ้นได้ เมื่อคิดแรงต้านอากาศ และเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ    3.2 เวลาที่วัตถุนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดในข้อ 3.1


ความคิดเห็นที่ 13

26 มิ.ย. 2554 21:41
 1. ขอบคุณอาจารย์นิรันดร์ครับ โยนขึ้น ถ้ากำหนดทิศขึ้นเป็นบวกจะต้องเป็น -mg - 0.014v^2 = ma จะได้ค่า a เป็นลบคือมีทิศลง แล้วไปแทนค่า a ในสมการครับ

ความคิดเห็นที่ 14

นิรันดร์
27 มิ.ย. 2554 11:51
 1. ถ้าคุณสมัครสมาชิกและล็อกอินเวลาโพสต์ข้อความคุณสามารถใส่สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ


ความคิดเห็นที่ 15

29 มิ.ย. 2554 00:38
 1. เมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง 80 เมตร ปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาจากแนวราบ 20 เมตร จงหาอัตราเร็วของวัตถุ(u)ที่ปาออกไป แสดงวิธีทำให้ดูหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16

นกแสก
29 มิ.ย. 2554 08:30
 1. ระยะทางในแนวระดับ               x  =  uxt     20  เมตร  =  uxt       ...........(1)หาเวลา  t  ได้จาก               y  =  uyt + ½ gt2     80  เมตร  =  0 + ½ × 10t2              t2  =  16                t  =  4  วินาทีแทนค่า  t  ในสมการ  (1)  จะได้              20  =  ux× 4              ux  =  20/4                    =  5  เมตร/วินาที


ความคิดเห็นที่ 17

นิรันดร์
5 ก.ค. 2554 17:51
 1. 1. แท่งไม้มวล 1.0kg วางอยู่บนพื้นเอียง    จงหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งไม้กับพื้นเอียง    ที่ทำให้แท่งไม้อยู่นิ่งในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ไปทางขวา    ด้วยความเร่ง 3.0 m/s2ความของโจทย์ข้อนี้ขัดแย้งกันเองไม้อยู่บนพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะหากพื้นเอียงเคลื่อนที่โดยที่ไม้อยู่นิ่ง ไม้ก็ต้องตกจากพื้นเอียง ก็ไม่นิ่งอยู่ดีหากเพิ่มเติมโจทย์ว่า ไม้นิ่งอยู่บนพื้นเอียงก็มีปัญหาต่อมาว่าพื้นเอียง เอียงไปทางไหน ทางเดียวกับที่พื้นเอียงเคลื่อนที่หรือทางตรงข้ามกันพื้นเอียง เอียงเป็นมุมเท่าใดเทียบกับอะไรก็ไม่บอกโจทย์ควรมีภาพประกอบเพื่อให้ชัดเจนว่าต้องการให้คิดอย่างไรกันแน่


ความคิดเห็นที่ 18

นิรันดร์
5 ก.ค. 2554 18:08
 1. 2. ในการทดลองพบว่าเมื่อวางเหรียญบาทไว้บนแผ่นเสียงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0 cm    ที่อยู่นิ่งในแนวระดับ แล้วทำการเอียงแผ่นเสียงเป็นมุม 30 องศา จากแนวระดับ พบว่าเหรียญเริ่มไถล    จงหาว่าถ้านำแผ่นเสียงนี้ไปวางไว้บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงและวางเหรียญเดิมไว้ที่ขอบแผ่นเสียง   เมื่อเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียง พบว่าเสียงหมุนด้วยอัตรา 30 rpm เหรียญที่วางอยู่จะ   ไถลออกมาจากแผ่นเสียงหรือไม่   ถ้าหลุดต้องลดอัตราการหมุนเหลืออยู่เท่าใดถึงจะไม่หลุด   และถ้าไม่หลุดต้องเพิ่มอัตราการหมุนจนขึ้นถึงเท่าใดจึงจะหลุดวิธีทำสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างแผ่นเสียงกับเหรียญคือ μ = tan 30o = 0.577ความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีคือความเร่งเนื่องจากแรงเสียดทาน ac = μg = 0.577x9.8 m/s2 = 5.66 m/s2จากสูตร ac = ω2r = (2¶f)2(0.080 m) = 5.66 m/s2แก้สมการได้ f = 1.34 /s = 80 รอบต่อนาที


ความคิดเห็นที่ 19

14 ม.ค. 2556 22:40
 1. ช่วยทำโจทย์หน่อยค่ะ ***รถบรรทุกมวล5000kgเคลื่อนที่ด้วยวามเร็วในแนวราบเป็นเส้นตรง20km/hr ถ้าต้องการให้รถหยุดใระยะ 50 m จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด

ความคิดเห็นที่ 20

นิรันดร์
15 ม.ค. 2556 23:38
 1. เปลี่ยนหน่วยของอัตราเร็วของรถให้เป็นเมตรต่อวินาทีก่อน แล้วหาพลังงานจลน์ของรถในหน่วยจูลออกมา งานของแรงต้านจะต้องมีขนาดเท่ากับพลังงานจลน์ของรถนี้แต่เครื่องหมายเป็นลบ ด้วยความรู้นี้ก็ควรจะคำนวณหาแรงที่ต้องการได้แล้วครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น