แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 พระพุทธศาสนา ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 พระพุทธศาสนา ป.1
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus and Instructional Design) รายวิชาสังคมศึกษาฯ (พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard-based Unit plan) และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการออกแบบการเรียนการสอนแนวทางใหม่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นวิธีการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพราะในหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่สามารถนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของการจัดทำหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด

สารบัญ
** คำชี้แจง พิเศษ 3
** คำอธิบายรายวิชา พิเศษ 51
** โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พิเศษ 52

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1-34
** แผนการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนากับชาติไทย 5
** แผนการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ 19

หลักธรรมค้ำจุนโลก 35-91
** แผนการเรียนรู้ที่ 3 ศรัทธาในพระรัตนตรัย 39
** แผนการเรียนรู้ที่ 4 โอวาท 3 52
** แผนการเรียนรู้ที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต 76

พุทธสาวกและชาดก 92-128
** แผนการเรียนรู้ที่ 6 พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต 96
** แผนการเรียนรู้ที่ 7 ชาดก 112

ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 129-163
** แผนการเรียนรู้ที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ 133
** แผนการเรียนรู้ที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง 146

จิตสงบ พบความสุข 164-197
** แผนการเรียนรู้ที่ 10 การสวดมนต์และแผ่เมตตา 168
** แผนการเรียนรู้ที่ 11 การฝึกสติเบื้องต้น 181

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี 198-231
** แผนการเรียนรู้ที่ 12 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 202
** แผนการเรียนรู้ที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้ 215
ภาคผนวก
** โครงงานพระพุทธศาสนา 233
** ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 243

สนใจข้อมูล
ค่าบริการส่งข้อมูลทาง e-mail 300.00 บาท
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
สาขา สะพานใหม่
ชื่อบัญชี PANUDDA P.
เลขที่บัญชี 065-1-29323-5

เมื่อทำการโอนเงินแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงินมาที่
e-mail : teacherguide2011@gmail.com
- แจ้ง ยอดการโอนเงิน
- แจ้ง วัน / เวลาในการโอนเงิน
- แจ้ง แผนการสอนที่ต้องการให้ส่ง e-mail ไปให้
- แจ้ง e-mail ที่ให้เราจัดส่งข้อมูลไปให้

เราจะจัดส่งข้อมูลไปให้ทันทีที่ตรวจสอบพบยอดการโอนเงินถูกต้อง

ดูตัวอย่างได้ที่
https://sites.google.com/site/teacherguide2011
......................................
27 มิ.ย. 2554 22:36
0 ความเห็น
9998 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น