วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท ปฐมวัย

โพสต์เมื่อ: 21:41 วันที่ 3 ก.ค. 2554         ชมแล้ว: 10,441 ตอบแล้ว: 8
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> ครูคุยทั่วไป
ผู้รายงาน ลำเจียก รุณผาบ ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2553 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการที่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประการที่ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน วัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และประการที่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประชากรในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัยที่เรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม 2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งมีแผนการจัดประสบการณ์จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทก่อนและหลังการใช้แบบฝึก จำนวน 1ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม ที่มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.34/87.14 2) เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีพัฒนาการด้านทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทสูงขึ้น โดยมีคะแนนการวัดทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในระดับมากที่สุด (= 2.80, = 0.42)


lum.jeak@hotmail.com(118.174.126.14)

จำนวน 8 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 4 ก.ค. 2554 (10:51)
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้จริง
ชนิดาภา (IP:118.174.127.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 4 ก.ค. 2554 (11:13)
เห็นด้วยเป็นอยางยิ่ง
บัวเถา (IP:118.174.127.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 4 ก.ค. 2554 (12:21)
เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
ขนิษฐา (IP:206.53.148.176)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 4 ก.ค. 2554 (12:23)
เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจและสมควรเผยแพร่เป็นอย่างมาก สามารถนำแบบฝึกทักษะนี้ไปใช้ / ประยุกต์ใช้ กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
sawtam@hotmail.com (IP:61.19.144.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 4 ก.ค. 2554 (17:41)
เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับนักเรียน และน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะทำให้รู้พฤติกรรมเด็กนักเรียนก่อนและหลังการฝึกฝนว่าเป็นอย่างไร
sirikarn-j@hotmail.com (IP:61.19.144.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 4 ก.ค. 2554 (20:43)
เป็นเีืรื่องที่น่าสนใจมากและน่าจะไปใช้ได้จริง
narak_a16@hotmail.com (IP:110.77.235.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 5 ก.ค. 2554 (11:40)
เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจและสมควรเผยแพร่เป็นอย่างมาก
jittanart (IP:118.174.121.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 5 ก.ค. 2554 (20:24)
เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยมากๆๆๆๆ
krumai (IP:223.206.215.11)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม