รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท ปฐมวัย

ผู้รายงาน ลำเจียก รุณผาบ
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการที่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประการที่ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน วัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และประการที่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประชากรในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัยที่เรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม 2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งมีแผนการจัดประสบการณ์จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทก่อนและหลังการใช้แบบฝึก จำนวน 1ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม ที่มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.34/87.14 2) เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีพัฒนาการด้านทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภทสูงขึ้น โดยมีคะแนนการวัดทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในระดับมากที่สุด (= 2.80, = 0.42)


ความคิดเห็นที่ 1 

ชนิดาภา (Guest)
4 ก.ค. 2554 10:51
  1. เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้จริงความคิดเห็นที่ 2

บัวเถา (Guest)
4 ก.ค. 2554 11:13
  1. เห็นด้วยเป็นอยางยิ่งความคิดเห็นที่ 3

ขนิษฐา (Guest)
4 ก.ค. 2554 12:21
  1. เป็นตัวอย่างที่ดีมากความคิดเห็นที่ 4

sawtam@hotmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2554 12:23
  1. เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจและสมควรเผยแพร่เป็นอย่างมาก สามารถนำแบบฝึกทักษะนี้ไปใช้ / ประยุกต์ใช้ กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีความคิดเห็นที่ 5

sirikarn-j@hotmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2554 17:41
  1. เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับนักเรียน และน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะทำให้รู้พฤติกรรมเด็กนักเรียนก่อนและหลังการฝึกฝนว่าเป็นอย่างไรความคิดเห็นที่ 6

narak_a16@hotmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2554 20:43
  1. เป็นเีืรื่องที่น่าสนใจมากและน่าจะไปใช้ได้จริงความคิดเห็นที่ 7

jittanart (Guest)
5 ก.ค. 2554 11:40
  1. เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจและสมควรเผยแพร่เป็นอย่างมากความคิดเห็นที่ 8

krumai (Guest)
5 ก.ค. 2554 20:24
  1. เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยมากๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น