รายงานการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรในด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและด้านผลผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ รวม 156 คนได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 8 คน ครูผู้สอนจำนวน 9 คน ผู้ปกครองจำนวน 76 คน และ นักเรียนจำนวน 63 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
ผลการประเมิน โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อสรุปผลเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นผ่านการประเมิน สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินเป็นรายประเด็น และรายองค์ประกอบได้ดังนี้
1. ผลการประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการฯ ความเป็นไปได้ของโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ความพร้อมและทรัพยากร
2. ผลการประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงเวลาการดำเนินการ และ กิจกรรมการดำเนินการของโครงการฯ
3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (outcome) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ผลรวมของโครงการฯ ผลกระทบของโครงการ ฯ และคุณค่าหรือประโยชน์
10 ก.ค. 2554 22:05
0 ความเห็น
10408 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น