วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

โพสต์เมื่อ: 22:05 วันที่ 10 ก.ค. 2554         ชมแล้ว: 9,004 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
บทคัดย่อ การประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรในด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและด้านผลผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ รวม 156 คนได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 8 คน ครูผู้สอนจำนวน 9 คน ผู้ปกครองจำนวน 76 คน และ นักเรียนจำนวน 63 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้ ผลการประเมิน โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อสรุปผลเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นผ่านการประเมิน สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินเป็นรายประเด็น และรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 1. ผลการประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการฯ ความเป็นไปได้ของโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ความพร้อมและทรัพยากร 2. ผลการประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงเวลาการดำเนินการ และ กิจกรรมการดำเนินการของโครงการฯ 3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (outcome) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ผลรวมของโครงการฯ ผลกระทบของโครงการ ฯ และคุณค่าหรือประโยชน์


aj.angkhana@hotmail.com(118.172.203.171)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม