เป้าหมายของการทำโครงงาน

ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ (ยกเว้นวิทย์หรือไม่ยกเว้น)ทราบเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดให้มีการเรียนรู้แบบโครงงานลึกซึ้งแค่ไหนอยากรู้จัง


ความคิดเห็นที่ 1 

123 (Guest)
30 มิ.ย. 2547 16:54
  1. ต้องการให้นักเรียนใช้ทักษะอย่างหลากหลายบูรณาการร่วมกันกับวิชาความรู้ที่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาหรือค้นคว้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ทักษะกระบวนการคิดระดับสูง เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น