วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานอีสปของนักเรียน

โพสต์เมื่อ: 17:21 วันที่ 4 ส.ค. 2554         ชมแล้ว: 8,067 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> บทเรียนเสริม

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานอีสปของนักเรียน                       

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านปะคำดง  ปีการศึกษา 2553
ผู้วิจัย              นางอาริยา  อินทรมะดัน     

หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านปะคำดง   อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ปีที่วิจัย           พุทธศักราช  2553

 

บทคัดย่อ

 

                   การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานอีสป    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านปะคำดง  ปีการศึกษา 2553  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น  เพื่อสร้างหนังสือนิทานอีสปพัฒนาการอ่านจับใจความ  จำนวน 8  เล่ม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอีสปพัฒนาการอ่าน          จับใจความ

              ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนบ้านปะคำดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 5 คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือนิทานอีสปพัฒนาการอ่านจับใจความ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียนเน้นการอ่านจับใจความตามมาตรฐานการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สาระที่ 1 การอ่านจำนวน 8 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือนิทานอีสปพัฒนาการอ่านจับใจความเป็นสื่อ   จำนวน 16 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน  20  ข้อ

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปะคำดง  จำนวน 5 คน  ที่ได้รับการพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือนิทานอีสปพัฒนาการอ่านจับใจความ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความสูงขึ้นจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน

    2.  หนังสือนิทานอีสปพัฒนาการอ่านจับใจความ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 8  เล่ม   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.42/84.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80

              3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานอีสปพัฒนาการอ่านจับใจความมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.37  ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

 

241471


achimaru
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม