โครงงานคุณธรรม


กิจกรรมขยะสร้างงาน  สร้างเงิน


 


 


 


 


 


กิจกรรมอนาคตสดใส  หัวใจรักการออม


 


 


 


 


 


 


ปัญหา


-นักเรียนใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยตามกระแสนิยม


-นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่


-ปริมาณขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลมีจำนวนมาก


-นักเรียนไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


 -พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมีน้อยและขาดความร่มรื่น


 


สาเหตุ


-     นักเรียนขาดแบบอย่างที่ดี เนื่องจากไม่มีกลุ่มตัวอย่างและไม่มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรม


-     นักเรียนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


 


ผลที่ได้รับ


                นักเรียนมีความรู้แลเข้าใจในเรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม  หลักการอนุรักษ์พลังงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆฝ่ายเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี


 หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้


หลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ


ขยัน          ผู้ดำเนินงานต้องมีความขยันหมั่นเพียรและความ


  รับผิดชอบ


ประหยัด   ต้องรู้จักใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง


 สูงสุด


ซื่อสัตย์     ซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน ไม่โกหกและงานทุกอย่าง


  ต้องมีความถูกต้องและโปร่งใส


มีวินัย        มีวินัยในตนเอง ไม่ทำตามใจตนเอง


สุภาพ        ผู้ดำเนินงานจำเป็นต้องมีความสุภาพเรียบร้อย และมี


  ความประพฤติดี


สะอาด      สะอาดทั้งกายและใจ


สามัคคี      ทุกคนมีความสามัคคีในการดำเนินงานร่วมกัน


มีน้ำใจ      มีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจ


หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


3 ห่วง                            2 เงื่อนไข


-                    พอประมาณ                - ความรู้


-                    มีเหตุผล                       - คุณธรรม


-                    มีภูมิคุ้มกันที่ดี


               โครงงานคุณธรรม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


โครงงานเรื่อง


โรงเรียนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม


 


ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน


1.            นายชิตณรงค์           ปรังฤทธิ์  ม.4/1


2.            นางสาวเกวรินทร์    บวรกิตติ์  ม.4/1


3.            นางสาวนันทิตา       พุฒหมื่น ม.4/1


4.            นางสาววานิช           ภิรัญคำ   ม.4/1


5.            นางสาวชุติภา           ยอดแก้ว ม.4/1


 


ที่ปรึกษาโครงงาน


คุณครูเปรมพร    ไชยสลี


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 เขต 37(แพร่-น่าน)


ที่มาและความสำคัญ


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตั้งอยู่ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จำเป็นที่จะต้องมีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นการนำเอาหลักธรรมคำสอนต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหา คือ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนำหลักธรรมมาใช้จึงมีจัดกิจกรรมหลักอยู่                     5 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกหลักธรรมที่สำคัญๆจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วัตถุประสงค์


1.เพื่อที่จะนำหลักคุณธรรม 8 ประการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


2 เพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมของทางโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


3.เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน


4.เพื่อสร้างจิตสำนึกความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ


5..เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 


ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้


กลุ่มเป้าหมาย      นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจำนวน 1856 คน


ระยะเวลา             ปีงบประมาณ 2554


สถานที่                                  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม


 


กิจกรรมที่น่าสนใจ


     - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน


   - กิจกรรมเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


    - กิจกรรมสร้างโรงเรียนให้สะอาดปราศจากขยะ


     - กิจกรรมกิจกรรมขยะรีไซเคิลสร้างงานสร้างเงิน                                                          


     - กิจกรรมฟ้าแดงร่วมใจ สร้างวินัยการออม


 


 


กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต


catscats1               


 


 


 


 


 


 


 


 


 


กิจกรรมเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมปลูกต้นไม้วันเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


kcats


 


 


 


 


 


กิจกรรมรวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก


jio     


 


กิจกรรมสร้างโรงเรียนให้สะอาดปราศจากขยะ


iop


 


 


 


 


                                                        


 


 

30 ส.ค. 2554 21:09
1 ความเห็น
54977 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 zk@gmail.com (Guest)

00000000jlj
2 ส.ค. 2557 13:29

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น