วิชาการดอทคอม ptt logo

โครงงานคุณธรรม

โพสต์เมื่อ: 21:09 วันที่ 30 ส.ค. 2554         ชมแล้ว: 15,031 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> สายศิลป์ >> เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมขยะสร้างงาน  สร้างเงิน

 

 

 

 

 

กิจกรรมอนาคตสดใส  หัวใจรักการออม

 

 

 

 

 

 

ปัญหา

-นักเรียนใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยตามกระแสนิยม

-นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่

-ปริมาณขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลมีจำนวนมาก

-นักเรียนไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 -พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมีน้อยและขาดความร่มรื่น

 

สาเหตุ

-     นักเรียนขาดแบบอย่างที่ดี เนื่องจากไม่มีกลุ่มตัวอย่างและไม่มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรม

-     นักเรียนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ผลที่ได้รับ

                นักเรียนมีความรู้แลเข้าใจในเรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม  หลักการอนุรักษ์พลังงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆฝ่ายเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี

 หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้

หลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ขยัน          ผู้ดำเนินงานต้องมีความขยันหมั่นเพียรและความ

  รับผิดชอบ

ประหยัด   ต้องรู้จักใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง

 สูงสุด

ซื่อสัตย์     ซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน ไม่โกหกและงานทุกอย่าง

  ต้องมีความถูกต้องและโปร่งใส

มีวินัย        มีวินัยในตนเอง ไม่ทำตามใจตนเอง

สุภาพ        ผู้ดำเนินงานจำเป็นต้องมีความสุภาพเรียบร้อย และมี

  ความประพฤติดี

สะอาด      สะอาดทั้งกายและใจ

สามัคคี      ทุกคนมีความสามัคคีในการดำเนินงานร่วมกัน

มีน้ำใจ      มีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 ห่วง                            2 เงื่อนไข

-                    พอประมาณ                - ความรู้

-                    มีเหตุผล                       - คุณธรรม

-                    มีภูมิคุ้มกันที่ดี

               

โครงงานคุณธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงงานเรื่อง

โรงเรียนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม

 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน

1.            นายชิตณรงค์           ปรังฤทธิ์  ม.4/1

2.            นางสาวเกวรินทร์    บวรกิตติ์  ม.4/1

3.            นางสาวนันทิตา       พุฒหมื่น ม.4/1

4.            นางสาววานิช           ภิรัญคำ   ม.4/1

5.            นางสาวชุติภา           ยอดแก้ว ม.4/1

 

ที่ปรึกษาโครงงาน

คุณครูเปรมพร    ไชยสลี

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 เขต 37(แพร่-น่าน)

ที่มาและความสำคัญ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตั้งอยู่ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จำเป็นที่จะต้องมีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นการนำเอาหลักธรรมคำสอนต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหา คือ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนำหลักธรรมมาใช้จึงมีจัดกิจกรรมหลักอยู่                     5 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกหลักธรรมที่สำคัญๆจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อที่จะนำหลักคุณธรรม 8 ประการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

2 เพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมของทางโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

3.เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน

4.เพื่อสร้างจิตสำนึกความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

5..เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย      นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจำนวน 1856 คน

ระยะเวลา             ปีงบประมาณ 2554

สถานที่                                  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ

     - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน

   - กิจกรรมเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

    - กิจกรรมสร้างโรงเรียนให้สะอาดปราศจากขยะ

     - กิจกรรมกิจกรรมขยะรีไซเคิลสร้างงานสร้างเงิน                                                          

     - กิจกรรมฟ้าแดงร่วมใจ สร้างวินัยการออม

 

 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

catscats1               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปลูกต้นไม้วันเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

kcats

 

 

 

 

 

กิจกรรมรวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก

jio     

 

กิจกรรมสร้างโรงเรียนให้สะอาดปราศจากขยะ

iop

 

 

 

 

                                                        

 

 G-shock
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 2 ส.ค. 2557 (13:29)
00000000jlj
zk@gmail.com (IP:118.174.179.241)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม