การพัฒนาการคิด

การพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนเปรียบเสมือนการพัฒนาประเทศ โยงใยไปสู่การพัฒนาสังคมโลกและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและถาวร แต่ต้องเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดดี การพัมนาการคิดในเด็กจึงจำเป็นและสำคัญมากกับความอยู่รอดของประเทศ เด็กที่มีใหวพริบเป็นเลิศต้องมีความคิดด้าน คุณธรรมจริยธรรมประกอบการคิดและตัดสินใจ
8 พ.ค. 2547 16:24
31 ความเห็น
18551 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  พัชริน ยอดปนันท์ (Guest)

การพัฒนาความคิด

ในยุคของการสื่อสารนี้ เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อทำให้เกิดปัญญาและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งการจะพัฒนาสติปัญญา ที่มีคุณค่านั้นควรจะมีรากฐานในการพัฒนาความคิดจาก

1. ข่าวสาร ซึ่งข่าวสารในยุคปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย เราควรจะมีการจัดระบบข่าวสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นประเภทตามวัตถุประสงค์ และผลที่เกิดขึ้นจากประเด็นนั้นๆเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูล

2. ข้อมูลและการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ และวิเคราะห์ด้วยใจเป็นกลาง ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ควรจะได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ

3.ข้อความจริง ประสบการณ์และข้อวินิจฉัย นำข้อความจริงมาศึกษาเปรียบเทียบหรือผสมผสานกับประสบการณ์ที่เคยเป็นมา

4. ข้อความรู้ การวิจัยและการทดลอง นำความรู้ที่มีอยู่ มาวิจัย เพื่อหาข้อค้นพบที่ชัดเจนเป็นความจริงเชิงประจักษ์ที่หนักแน่น สร้างความมั่นใจต่อการตัดสินใจมากขึ้น

5. หลักการ การนำไปใช้ นำหลักการไปทดลองใช้ แล้วบันทึกข้อสังเกตที่ได้ เพื่อนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. ทฤษฎี การปรับปรุง บูรณาการ เรียนรู้ในวิถีชีวิต เกิดเป็นปัญญา ที่มีคุณค่าและเป็นฐานที่มั่นคงต่อการตัดสินใจปฏิบัติ
9 พ.ค. 2547 01:16


ความคิดเห็นที่ 3 แฟรี่ เนียมณรงค์ (Guest)

แนวทางพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่

1. การสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ให้ผู้เรียนมีความสุขไม่เครียด มีความสนใจและพอใจขณะเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ที่สนุก ประทับใจ เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ รักในสิ่งที่จะเรียนรู้ เข้าใจความหมายและประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยใช้ เกม เพลง การแสดงละครสั้น ๆ ใช้สื่อที่น่าสนใจ ฯลฯ

2. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดในการตั้งคำถามหลากหลายให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ผสมผสานกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเป็นพื้นฐานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณาการ เชื่อมโยงเรื่องราว แนวคิดที่เรียนในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิต

4. จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองใช้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบที่หลากหลาย คือ การดู ฟัง การสัมผัส การเคลื่อนไหว และการกระทำ

5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดถึงแนวทางการคิดด้วยการความคิดเห็นของตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติ กระทำตามความคิดของตนเพื่อหาประสบการณ์

นอกจากนั้นผู้สนใจอาจจะพิจารณาเลือกเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมพัฒนาการคิดหรือการแก้ปัญหา เช่น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เทคนิควิธีจัดการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning หรือ PBL, เทคนิค KWL, KWL plus, KWDL, 4 MAT และอีกมากมายที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่สำคัญนอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิควิธีที่นำเสนอแล้ว ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการถามคำถาม การใช้คำถามที่กระตุ้นส่งเสริมการคิด และการกระตุ้นให้ผู้เรียนถามคำถามให้เป็นด้วย ซึ่งจะช่วยการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดประสบผลสำเร็จ
10 พ.ค. 2547 12:26


ความคิดเห็นที่ 4 วิวัฒนา (Guest)

ทฤษฎี หลักการ คำแนะนำ ที่เป็นนามธรรม เช่น ในความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 มีเยอะพอที่จะหาอ่านได้ แต่อ่านแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติได้(เพราะเป็นนามธรรม)ถ้าเป็นอย่างที่คุณไพจิตรแนะนำ ก็พอจะมองเห็นลู่ทาง เมื่อกลับไปอ่านหลักการอีกครั้งก็จะเข้าใจมากขึ้น
10 พ.ค. 2547 21:25


ความคิดเห็นที่ 5 ไชยวัตร คงนอก (Guest)

การพัฒนาการคิด ได้มีการส่งเสริมในหลาย ๆ ลักษณะ หลาย ๆ ยุคสมัย หลาย ๆ วิชา เช่นในการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ตอนโยคีสอนสุดสาคร ว่า

...แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผล

ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา...

ความตามบทกลอนก็สอนให้คิดแล้ว จะเห็นได้จากวรรคสุดท้ายที่ว่า "เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา" เป็นการสอนให้รู้ว่าก่อนจะพูดสิ่งใดให้คิดเสียก่อน คุณครูอาจชี้ประเด็นหรือตั้งคำถามให้นักเรียนคิดได้ในระดับต่าง ๆ กัน แต่ครูส่วนใหญ่ใจร้อนมักละเลยและขาดความต่อเนื่อง เด็กจึงไม่ได้รับการฝึกเท่าที่ควร
11 พ.ค. 2547 00:52


ความคิดเห็นที่ 7 เปลี่ยนอิริยาบถ (Guest)

จะคิดอย่างไรดีหว่าลูกพี่ : เปี๊ยก หุงข้าวเป็นไหม

เปี๊ยก : เป็นครับ

ลูกพี่ : เออดีแล้ว ไปหุงข้าวซะวันต่อมาลูกพี่ : เบิ้ม หุงข้าวเป็นไหม

เบิ้ม(ซึ่งขี้เกียจอยู่แล้ว) : ไม่เป็นครับ

ลูกพี่ : เออดีแล้ว ไปหุงข้าวซะ ให้ไอ้เปี๊ยกสอนให้
11 พ.ค. 2547 09:56


ความคิดเห็นที่ 16 วลี กรุงมณี (Guest)

การสอนเพื่อพัฒนาการคิด ครูผู้สอนควรเน้นการสอนให้เด็กรู้จักการคิดการแสดงความรู้สึกและการแสดงออกในวิถีทางของความคิด การสอนให้เด็กเกิดการคิดนั้นมิไช่การสอนในวันนี้ แต่ในวันพรุ่งนี้ก็เลิกสอน แต่ว่าการสอนเพื่อให้เกิดความคิดนั้นควรจะต้องสอนให้ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับ ในทางตรงได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบจิ๊กซอร์ การสอนแบบโครงงานเป็นต้น ทั้งนี้ ครูผู้สอนควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการคิดที่จะให้เกิดกับผู้เรียนก่อนว่าจะให้เด็กคิดอย่างไร คิดแบบไหน เช่น คิดอย่างมีเหตุผล คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ แล้วครูก็ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดในด้านนั้น ๆ และในทางอ้อมก็ได้แก่ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าคิด กล้าแสดงออก ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้และให้เด็กได้ฝึกการคิดด้วย
20 พ.ค. 2547 09:32


ความคิดเห็นที่ 17 แสงมณี หมอนแพร (Guest)

การที่จะพัฒนาความคิดที่ดีสำหรับเด็กได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ตังครู ครูเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับเด็กโดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด เช่น ต้องกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดโดยการใช้คำถาม จัดกิกรรมให้เด็กการเรียนการสอนใหเด็กคิด การสอนแบบโครงการ การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

2. ตัวเด็กเอง เด็กต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับการส่งเสริมจากครูและผู้ปกครอง คือยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ยอมรับการตัดสินใจของเด็ก ให้คำชมเชย

3. ผู้ปกครอง จะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการคิดเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจ เช่น ยอมรับการตัดสินใจ มอบหมายงานให้ลูกทำ

4. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการคิดของเด็ก คือการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีแสงสว่าง โปร่ง และมีอากาศถ่ายเท ตลอดเวลา สมองก็จะพัฒนา และทำงานได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญถ้าขนาดของห้องเรียนมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ สำหรับให้เด็กทำกิจกรรม คิด และ เคลื่อนไหว ก็จะยิ่งส่งเสริมการคิดมากขึ้น
20 พ.ค. 2547 09:32


ความคิดเห็นที่ 18 นางสาววิไลลักษณ์ แจ้งแสง (Guest)

การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นการสอนที่ต้องใช้ความสามารถของครูที่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก การสอนความคิดสร้างสรรค์นั้นครูต้องเน้นการจัดกิจกรรมที่ท้าทายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมเกมการวาดภาพที่ตนเองสนใจภายในเวลา 3 นาที 1 ภาพ ครูจะต้องพยายามหาคำถามหรือเรื่องใหม่ ๆมาให้เด็กได้ฝึกคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กดังนั้นครูจึงต้องจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็เกิดความคิดด้วย
20 พ.ค. 2547 09:42


ความคิดเห็นที่ 19 นางสาวอุทัย ธารมรรค (Guest)

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตามพ.ร.บ. 2542 จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องการให้เด็กเติบโตผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ปัจจุบันการพัฒนาการคิด เป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะครูส่วนใหญ่จะไม่ได้ใส่ใจในการสอนให้เด็กฝึกคิด ดังนั้นครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองให้มาก อาจใช้คำถามที่กระตุ้นการคิดของเด็ก เตรียมกิจกรรมที่กระตุ้นการคิด เช่น การทดลอง การค้นหา ผู้ปกครองก็มีส่วนที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กครูควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยการหากิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดของลูกที่บ้าน ทั้งนี้ครูจะต้องเป็นผู้ดำเนินการและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดของเด็กจริง ๆ
22 พ.ค. 2547 12:35


ความคิดเห็นที่ 20 noisamara@yahoo.com (Guest)

เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กในปัจจุบันต้องพัฒนาการคิด ทั้งความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นบานในการพัฒนาประเทศให้เจิญ
22 พ.ค. 2547 17:18


ความคิดเห็นที่ 21 kawsoy.p@chaiyo.com (Guest)

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ การสอนให้คนคิดเป็นเป็นเรื่องยากมากนะคะ ครอบครัวมีความสำคัญมาก ๆ แต่ครูในโรงเรียนก็ตต้องพยายาม การกระทำทุกอย่างเกิดจากการคิดทั้งนั้น ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะคิดไม่เป็นนี่แหละ....เฮ้อ
23 พ.ค. 2547 11:17


ความคิดเห็นที่ 8 tur_pen@hotmail.com (Guest)

อยากรู้กลอนเรื่องพระอภัยมณี
22 ม.ค. 2548 10:21


ความคิดเห็นที่ 9 sutid_da@thaimal (Guest)

อยากได้แผนการสอนแบบสืบเสา่ะหาความรู้
10 ก.พ. 2548 16:48


ความคิดเห็นที่ 10 sutid_sa@thaimal.com (Guest)

รายละเอียดของการสอนแบบมีส่วนร่วม ถ้าใครทราบกรุณาให้ข้อมูลครูบรรจุใหม่ด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
10 ก.พ. 2548 16:52


ความคิดเห็นที่ 11 สันติ วิชาจารย์ (Guest)

ผมคิดด้วยคำถามอะไร - เชื่อมต่อ - อะไร, มาจากไหน - ไปไหน, เมื่อไร, ประโยชน์, โทษ, ใช้ได้อย่างไร
24 ก.พ. 2548 09:35


ความคิดเห็นที่ 12 โดย chay

แนวทางปฏิบัติของครูที่จะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาทางความคิด มีดังนี้

1. ครูควรศึกษาและทำความเข้าในเรื่องการคิดในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำการพัฒนานักเรียน

2. วิเคราะห์ ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้

3. วางแผนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาการคิดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้

4. จัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนบรรยากาศ ภายในชั้นเรื่อยให้เอื่ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดของนักเรียนตามแผน

6. ทำการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อดูการพัฒนาทางความคิด

โดย ครูนราวิน ไวยมาลา
30 ต.ค. 2548 16:19


ความคิดเห็นที่ 13 กมลณัฏฐ์ ศรีพนม (Guest)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ปัจจุบันเรื่องของ "การคิด" และ "การสอนคิด" เป็นเรื่องที่จัดว่าสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาศึกษาในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดีของประเทศ การพัฒนาสติปัญญาดูจะเป็นด้านที่ได้รับความเอาใจใส่สูงสุด เนื่องจากเป็นด้านที่เห็นผลเด่นชัด วงการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ค้นพบว่า การพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนยังทำได้ในขอบเขตที่จำกัด ในการสอบวิชาต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถทำได้ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐาน แต่เมือมาถึงส่วนที่ต้องใช้ความคิดและเหตุผล ผู้เรียนยังไม่สามารถทำได้ดี ปัญหาคุณภาพด้านการคิดก็ยังมีอยู่เรื่อยมา ดังนั้นเมื่อมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเกดิขึ้น การม่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการคิด จึงนับเป็นการสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง

กมลณัฏฐ์ ศรีพนม
30 ต.ค. 2548 21:58


ความคิดเห็นที่ 22 Werachai.come (Guest)

แนวทางพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่

1. การสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ไม่เครียด มีความสนใจและพอใจขณะเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ที่สนุก ประทับใจ เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ รักในสิ่งที่จะเรียนรู้ เข้าใจความหมายและประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยใช้เกม-เพลง-การแสดงละครสั้น ๆ ใช้สื่อที่น่าสนใจ ฯลฯ

2. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดในการตั้งคำถามหลากหลายให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ผสมผสานกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเป็นพื้นฐานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณาการ เชื่อมโยงเรื่องราว แนวคิดที่เรียนในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิต

4. จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองใช้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบที่หลากหลาย คือ การดู ฟัง การสัมผัส การเคลื่อนไหว และการกระทำ

5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดถึงแนวทางการคิดด้วยการความคิดเห็นของตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติ กระทำตามความคิดของตนเพื่อหาประสบการณ์

นอกจากนั้นผู้สนใจอาจจะพิจารณาเลือกเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมพัฒนาการคิดหรือการแก้ปัญหา เช่น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา หรือวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ เทคนิควิธีจัดการเรียนรู้แบบ หรือ เทคนิค KWL, KWL plus, KWDL, 4 MAT และอีกมากมายที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่สำคัญนอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิควิธีที่นำเสนอแล้ว ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการถามคำถาม การใช้คำถามที่กระตุ้นส่งเสริมการคิด และการกระตุ้นให้ผู้เรียนถามคำถามให้เป็นด้วย ซึ่งจะช่วยการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดประสบผลสำเร็จจากครูวีระชัย บุญอยู่ นักศึกษา มสธ. รหัส 2462100021
5 พ.ย. 2548 08:54


ความคิดเห็นที่ 23 อัญธิดา สาระบาล (Guest)

สังคมในอนาคตต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางการคิดที่หลากหลาย ดังนี้

1. การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่ายๆ แต่ตั้งคำถามท้าทาย หรือโต้แย้งสมมติฐาน และข้อสมมติที่อยู่เบื้องหลัง และพยายามเปิดแนวทางความคิด ออกลู่ทางต่างๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนอนั้น เพื่อให้สามารถได้คำตอบที่สมเหตุสมผล มากกว่าข้อเสนอเดิม

2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง การจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ของสิ่งที่เกิดขึ้น

3. การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) หมายถึง ความสามารถในการดึงองค์ประกอบต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่าง ระหว่างสิ่งนั้น กับสิ่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถอธิบายเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคิด การแก้ปัญหา หรือการหาทางเลือดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

5. การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมด ที่มีอยู่ เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ได้อย่างไม่ขัดแย้ง แล้วนำมาสร้างเป็นความคิดรวบยอด หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น

6. การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไป จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด ให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

7. การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เดิม ไปปรับใช้ประโยชน์ในบริบทใหม่ ได้อย่างเหมาะสม โดยยังคงหลักการของสิ่งเดิมไว้

8. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการกำหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าหาแกนหลักได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบาย หรือให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

9. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิด หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าหาแกนหลักได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบาย หรือให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต อย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมนางอัญธิดา สาระบาล 2462100229 วิทยาศาสตร์
5 พ.ย. 2548 12:55


ความคิดเห็นที่ 24 จำลอง โพธิ์งาม (Guest)

สังคมในอนาคตต้องการบุคคลที่มีสมบัติทางการคิค แบบยึดหลักวิ๊ธีสอนของพระพุทธเจ้า คือ ความรู้จักคิด (โยนิโสมนสิการ) คือความรู้จักคิดหรือคิดเป็น เป็นส่งที่ช่วยคนทุกกรณี คนที่จะพึงตัวเองในการศึกษาที่แท้จริงจะต้องมีความรู้จักคด หรือคดเป็น ถ้าไม่รู้จักคดหรือคิดไม่เป็น ก็จะต้องอาศัยคนอื่นเรื่อยไป โยนิโสมนสิการนี้ เมื่อใช้ในทางจริยธรรมก็มีประโยชน์มากมาย เช่น เมื่อไปเห็นส่งของอย่างเดียวกันคนหนึ่งโกรธ คนหนึ่งสงสาร แต่อักคนหนึ่งมีโยนิโสมนสิการ พิจารณาได้หลายแง่หลายมุม แง่หนึ่งก็คือพิจารณาว่าคนนี้มีปัญหา มีอารมณ์ค้างมาจากบ้าน มีปัญหาทางครอบครัว เราจะต้องช่วย เกิดความกรุณา เห็นคนหน้าบึ้งแล้วสงสารจิตใจตัวเองก็ดี สบายแจ่มใส แล้วก็แก้ปัญหาสังคมได้

โดย จำลอง โพธิ์งาม 2462101367 มัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์)
5 พ.ย. 2548 12:57

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น