การพัฒนาการคิด

การพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนเปรียบเสมือนการพัฒนาประเทศ โยงใยไปสู่การพัฒนาสังคมโลกและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและถาวร แต่ต้องเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดดี การพัมนาการคิดในเด็กจึงจำเป็นและสำคัญมากกับความอยู่รอดของประเทศ เด็กที่มีใหวพริบเป็นเลิศต้องมีความคิดด้าน คุณธรรมจริยธรรมประกอบการคิดและตัดสินใจความคิดเห็นที่ 11 

สันติ วิชาจารย์ (Guest)
24 ก.พ. 2548 09:35
 1. ผมคิดด้วยคำถาม  อะไร - เชื่อมต่อ - อะไร, มาจากไหน - ไปไหน, เมื่อไร, ประโยชน์, โทษ, ใช้ได้อย่างไรความคิดเห็นที่ 14

MG (Guest)
31 ต.ค. 2548 15:19
 1. พูดให้สั้นๆ ตรงๆ การเรียนการสอน หรือระบบศึกษา

  ต้องทำให้คนคิดเป็น และเป็นอยู่ด้วยปัญญา  รู้วิธีคิด ให้เกิดปัญญา รู้จริง และทำตาม ปัญญานั้นๆ

  ทั้งเชิงทฤษฎี และ การปฏิบัติ  ก่อนจะเกิดปัญญา ต้องทำให้มี สัมมาทิฏฐิ คือ ความเชื่อ ความเข้าใจในสิ่งที่ชอบ ที่ถูกต้อง  เราต้องทำให้หลักสูตร หรือเนื้อหาที่เรียน เป็นทิฏฐิที่ชอบ

  เป็นหลักการ แนวคิด หรือ ทฤษฎี ที่จะนำไปสู่ปัญญา  ไม่ใช่เพียงข้อความสวยงาม ที่เขียน วกไป วนมา แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  ไม่ใช่เพียงแนวคิดที่สักแต่ว่า คัดลอกเขามา

  เชื่อ ตามเขาไป แบบหัวปรัก หัวปรำ  ยิงกว่านั้น เห็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นชอบ แล้วบังเอิญ มีอำนาจ

  ก็ใช้อำนาจบังคับ ให้คนอื่นเชื่อ หรือต้องปฏิบัติตาม

  ถึงแม้ เราไม่ค่อยจะมีมิจฉาทิฏฐิมากนัก

  แต่เรามัก ถูกทำให้คิดเป็นส่วนๆ ถูกทำให้คิดเป็นแบบขั้วตรงข้าม  คิดว่า แบบนี้ เท่านั้นจึงจะใช่ ต้องแบบของเราเท่านั้น

  หรือแบบที่เราไปคัดลอกเขามาเท่านั้น  ที่เราชอบเท่านั้นจึงถูก ส่วนที่เราไม่ชอบต้องผิด

  เราโดยส่วนใหญ่ ถ้าไม่ตั้งสติ คิดให้รอบคอบ  จะยึดความชอบ ยึดอัตตาของเราเป็นใหญ่  ใครจะคิด จะเขียนอะไร โดยเฉพาะนักวิชาที่เราคาดหวังว่า

  จะเป็นที่พึงทางปัญญา  ท่านเหล่านั้น กลับไม่ระมัดระวัง

  กลับเลือกที่จะใช้ ความรู้สึก ความชอบใจของตัวเอง  และซ้ำร้าย กลับไปให้ร้ายว่าถ้าไม่เป็นเช่นนี้ นั่นคือผิด นั่นคือไม่ถูกต้อง  แนวคิดที่เราใช้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นแค่ แนวความเชื่อ

  แนวทางปฏิบัติอันหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งอยู่ห่างไกล ปัญญา มาก

  เราจึงมักจะติดกับตัวเอง

  เข้าวังวง ของความไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแน่

  แต่แล้ว ก็ไม่ยอม ปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระออกมาความคิดเห็นที่ 15

MG (Guest)
31 ต.ค. 2548 15:59
 1. ผมโพสต์แล้ว ข้อความแทรกผิดที่

  ขออนุญาตโพสต์อีกที  ..............................................  พูดให้สั้นๆ ตรงๆ การเรียนการสอน หรือระบบศึกษา

  ต้องทำให้คนคิดเป็น และเป็นอยู่ด้วยปัญญา  รู้วิธีคิด ให้เกิดปัญญา รู้จริง และทำตามปัญญานั้นๆ

  ทั้งเชิงทฤษฎี และ การปฏิบัติ  ก่อนจะเกิดปัญญา ต้องทำให้มี สัมมาทิฏฐิ คือ ความเชื่อ

  ความเข้าใจในสิ่งที่ชอบ ที่ถูกต้อง  เราต้องทำให้หลักสูตร หรือเนื้อหาที่เรียนที่สอน เป็นทิฏฐิที่ชอบ

  เป็นหลักการ แนวคิด หรือ ทฤษฎี ที่จะนำไปสู่ปัญญา  ไม่ใช่เพียงข้อความสวยงาม ที่เขียนวกไป วนมา แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  ไม่ใช่เพียงแนวคิดที่สักแต่ว่า คัดลอกเขามา

  เชื่อ ตามเขาไป แบบหัวปรัก หัวปรำ  ยิงกว่านั้น เห็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นชอบ แล้วบังเอิญ มีอำนาจ

  ก็ใช้อำนาจบังคับ ให้คนอื่นเชื่อ หรือต้องปฏิบัติตาม

  ถึงแม้ เราไม่ค่อยจะมีมิจฉาทิฏฐิมากนัก

  แต่เรามัก ถูกทำให้คิดเป็นส่วนๆ ถูกทำให้คิดเป็นแบบขั้วตรงข้าม  คิดว่า แบบนี้ เท่านั้นจึงจะใช่ ต้องแบบของเราเท่านั้น

  หรือแบบที่เราไปคัดลอกเขามาเท่านั้น  ที่เราชอบเท่านั้นจึงถูก ส่วนที่เราไม่ชอบต้องผิด

  เราโดยส่วนใหญ่ ถ้าไม่ตั้งสติ คิดให้รอบคอบ  จะยึดความชอบ ยึดอัตตาของเราเป็นใหญ่  ใครจะคิด จะเขียนอะไร โดยเฉพาะนักวิชาที่เราคาดหวังว่า

  จะเป็นที่พึงทางปัญญา  ท่านเหล่านั้น กลับไม่ระมัดระวัง

  กลับเลือกที่จะใช้ ความรู้สึก ความชอบใจของตัวเอง  และซ้ำร้าย กลับไปให้ร้ายว่าถ้าไม่เป็นเช่นนี้ นั่นคือผิด นั่นคือไม่ถูกต้อง  แนวคิดที่เราใช้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นแค่ แนวความเชื่อ

  แนวทางปฏิบัติอันหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งอยู่ห่างไกล ปัญญา มาก

  เราจึงมักจะติดกับตัวเอง

  เข้าวังวง ของความไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแน่

  แต่แล้ว ก็ไม่ยอม ปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระออกมาความคิดเห็นที่ 3

แฟรี่ เนียมณรงค์ (Guest)
10 พ.ค. 2547 12:26
 1. แนวทางพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่

  1. การสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ให้ผู้เรียนมีความสุขไม่เครียด มีความสนใจและพอใจขณะเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ที่สนุก ประทับใจ เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ รักในสิ่งที่จะเรียนรู้ เข้าใจความหมายและประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยใช้ เกม เพลง การแสดงละครสั้น ๆ ใช้สื่อที่น่าสนใจ ฯลฯ

  2. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดในการตั้งคำถามหลากหลายให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ผสมผสานกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเป็นพื้นฐานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณาการ เชื่อมโยงเรื่องราว แนวคิดที่เรียนในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิต

  4. จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองใช้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบที่หลากหลาย คือ การดู ฟัง การสัมผัส การเคลื่อนไหว และการกระทำ

  5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดถึงแนวทางการคิดด้วยการความคิดเห็นของตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติ กระทำตามความคิดของตนเพื่อหาประสบการณ์

  นอกจากนั้นผู้สนใจอาจจะพิจารณาเลือกเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมพัฒนาการคิดหรือการแก้ปัญหา เช่น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เทคนิควิธีจัดการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning หรือ PBL, เทคนิค KWL, KWL plus, KWDL, 4 MAT และอีกมากมายที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่สำคัญนอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิควิธีที่นำเสนอแล้ว ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการถามคำถาม การใช้คำถามที่กระตุ้นส่งเสริมการคิด และการกระตุ้นให้ผู้เรียนถามคำถามให้เป็นด้วย ซึ่งจะช่วยการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดประสบผลสำเร็จความคิดเห็นที่ 22

Werachai.come (Guest)
5 พ.ย. 2548 08:54
 1. แนวทางพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่

  1. การสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ไม่เครียด มีความสนใจและพอใจขณะเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ที่สนุก ประทับใจ เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ รักในสิ่งที่จะเรียนรู้ เข้าใจความหมายและประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยใช้เกม-เพลง-การแสดงละครสั้น ๆ ใช้สื่อที่น่าสนใจ ฯลฯ

  2. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดในการตั้งคำถามหลากหลายให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ผสมผสานกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเป็นพื้นฐานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณาการ เชื่อมโยงเรื่องราว แนวคิดที่เรียนในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิต

  4. จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองใช้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบที่หลากหลาย คือ การดู ฟัง การสัมผัส การเคลื่อนไหว และการกระทำ

  5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดถึงแนวทางการคิดด้วยการความคิดเห็นของตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติ กระทำตามความคิดของตนเพื่อหาประสบการณ์

  นอกจากนั้นผู้สนใจอาจจะพิจารณาเลือกเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมพัฒนาการคิดหรือการแก้ปัญหา เช่น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา หรือวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ เทคนิควิธีจัดการเรียนรู้แบบ หรือ เทคนิค KWL, KWL plus, KWDL, 4 MAT และอีกมากมายที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่สำคัญนอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิควิธีที่นำเสนอแล้ว ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการถามคำถาม การใช้คำถามที่กระตุ้นส่งเสริมการคิด และการกระตุ้นให้ผู้เรียนถามคำถามให้เป็นด้วย ซึ่งจะช่วยการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดประสบผลสำเร็จ  จากครูวีระชัย บุญอยู่ นักศึกษา มสธ. รหัส 2462100021ความคิดเห็นที่ 16

วลี กรุงมณี (Guest)
20 พ.ค. 2547 09:32
 1. การสอนเพื่อพัฒนาการคิด ครูผู้สอนควรเน้นการสอนให้เด็กรู้จักการคิดการแสดงความรู้สึกและการแสดงออกในวิถีทางของความคิด การสอนให้เด็กเกิดการคิดนั้นมิไช่การสอนในวันนี้ แต่ในวันพรุ่งนี้ก็เลิกสอน แต่ว่าการสอนเพื่อให้เกิดความคิดนั้นควรจะต้องสอนให้ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับ ในทางตรงได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบจิ๊กซอร์ การสอนแบบโครงงานเป็นต้น ทั้งนี้ ครูผู้สอนควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการคิดที่จะให้เกิดกับผู้เรียนก่อนว่าจะให้เด็กคิดอย่างไร คิดแบบไหน เช่น คิดอย่างมีเหตุผล คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ แล้วครูก็ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดในด้านนั้น ๆ และในทางอ้อมก็ได้แก่ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าคิด กล้าแสดงออก ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้และให้เด็กได้ฝึกการคิดด้วยความคิดเห็นที่ 17

แสงมณี หมอนแพร (Guest)
20 พ.ค. 2547 09:32
 1. การที่จะพัฒนาความคิดที่ดีสำหรับเด็กได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  1. ตังครู ครูเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับเด็กโดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด เช่น ต้องกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดโดยการใช้คำถาม จัดกิกรรมให้เด็กการเรียนการสอนใหเด็กคิด การสอนแบบโครงการ การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

  2. ตัวเด็กเอง เด็กต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับการส่งเสริมจากครูและผู้ปกครอง คือยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ยอมรับการตัดสินใจของเด็ก ให้คำชมเชย

  3. ผู้ปกครอง จะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการคิดเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจ เช่น ยอมรับการตัดสินใจ มอบหมายงานให้ลูกทำ

  4. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการคิดของเด็ก คือการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีแสงสว่าง โปร่ง และมีอากาศถ่ายเท ตลอดเวลา สมองก็จะพัฒนา และทำงานได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญถ้าขนาดของห้องเรียนมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ สำหรับให้เด็กทำกิจกรรม คิด และ เคลื่อนไหว ก็จะยิ่งส่งเสริมการคิดมากขึ้นความคิดเห็นที่ 18

นางสาววิไลลักษณ์ แจ้งแสง (Guest)
20 พ.ค. 2547 09:42
 1. การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นการสอนที่ต้องใช้ความสามารถของครูที่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก การสอนความคิดสร้างสรรค์นั้นครูต้องเน้นการจัดกิจกรรมที่ท้าทายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมเกมการวาดภาพที่ตนเองสนใจภายในเวลา 3 นาที 1 ภาพ ครูจะต้องพยายามหาคำถามหรือเรื่องใหม่ ๆมาให้เด็กได้ฝึกคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กดังนั้นครูจึงต้องจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็เกิดความคิดด้วยความคิดเห็นที่ 19

นางสาวอุทัย ธารมรรค (Guest)
22 พ.ค. 2547 12:35
 1. ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตามพ.ร.บ. 2542 จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องการให้เด็กเติบโตผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ปัจจุบันการพัฒนาการคิด เป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะครูส่วนใหญ่จะไม่ได้ใส่ใจในการสอนให้เด็กฝึกคิด ดังนั้นครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองให้มาก อาจใช้คำถามที่กระตุ้นการคิดของเด็ก เตรียมกิจกรรมที่กระตุ้นการคิด เช่น การทดลอง การค้นหา ผู้ปกครองก็มีส่วนที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กครูควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยการหากิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดของลูกที่บ้าน ทั้งนี้ครูจะต้องเป็นผู้ดำเนินการและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดของเด็กจริง ๆความคิดเห็นที่ 20

noisamara@yahoo.com (Guest)
22 พ.ค. 2547 17:18
 1. เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กในปัจจุบันต้องพัฒนาการคิด ทั้งความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นบานในการพัฒนาประเทศให้เจิญความคิดเห็นที่ 23

อัญธิดา สาระบาล (Guest)
5 พ.ย. 2548 12:55
 1. สังคมในอนาคตต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางการคิดที่หลากหลาย ดังนี้

  1. การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่ายๆ แต่ตั้งคำถามท้าทาย หรือโต้แย้งสมมติฐาน และข้อสมมติที่อยู่เบื้องหลัง และพยายามเปิดแนวทางความคิด ออกลู่ทางต่างๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนอนั้น เพื่อให้สามารถได้คำตอบที่สมเหตุสมผล มากกว่าข้อเสนอเดิม

  2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง การจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ของสิ่งที่เกิดขึ้น

  3. การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) หมายถึง ความสามารถในการดึงองค์ประกอบต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

  4. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่าง ระหว่างสิ่งนั้น กับสิ่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถอธิบายเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคิด การแก้ปัญหา หรือการหาทางเลือดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  5. การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมด ที่มีอยู่ เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ได้อย่างไม่ขัดแย้ง แล้วนำมาสร้างเป็นความคิดรวบยอด หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น

  6. การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไป จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด ให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

  7. การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เดิม ไปปรับใช้ประโยชน์ในบริบทใหม่ ได้อย่างเหมาะสม โดยยังคงหลักการของสิ่งเดิมไว้

  8. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการกำหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าหาแกนหลักได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบาย หรือให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  9. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิด หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าหาแกนหลักได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบาย หรือให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต อย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม  นางอัญธิดา สาระบาล 2462100229 วิทยาศาสตร์ความคิดเห็นที่ 24

จำลอง โพธิ์งาม (Guest)
5 พ.ย. 2548 12:57
 1. สังคมในอนาคตต้องการบุคคลที่มีสมบัติทางการคิค แบบยึดหลักวิ๊ธีสอนของพระพุทธเจ้า คือ ความรู้จักคิด (โยนิโสมนสิการ) คือความรู้จักคิดหรือคิดเป็น เป็นส่งที่ช่วยคนทุกกรณี คนที่จะพึงตัวเองในการศึกษาที่แท้จริงจะต้องมีความรู้จักคด หรือคดเป็น ถ้าไม่รู้จักคดหรือคิดไม่เป็น ก็จะต้องอาศัยคนอื่นเรื่อยไป โยนิโสมนสิการนี้ เมื่อใช้ในทางจริยธรรมก็มีประโยชน์มากมาย เช่น เมื่อไปเห็นส่งของอย่างเดียวกันคนหนึ่งโกรธ คนหนึ่งสงสาร แต่อักคนหนึ่งมีโยนิโสมนสิการ พิจารณาได้หลายแง่หลายมุม แง่หนึ่งก็คือพิจารณาว่าคนนี้มีปัญหา มีอารมณ์ค้างมาจากบ้าน มีปัญหาทางครอบครัว เราจะต้องช่วย เกิดความกรุณา เห็นคนหน้าบึ้งแล้วสงสารจิตใจตัวเองก็ดี สบายแจ่มใส แล้วก็แก้ปัญหาสังคมได้

  โดย จำลอง โพธิ์งาม 2462101367 มัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์)ความคิดเห็นที่ 25

ขนิษฐา ถนอมเทวศิริกุล (Guest)
5 พ.ย. 2548 13:06
 1. แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทางด้านการคิด มีดังนี้

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน

  2. จัดสถานการณ์หรือนำเสนอปัญหาให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา

  3. ฝึกทักษะการคิดลักษณะต่างๆ โดยอาจใช้การเล่นเกมหรือการเล่าเรื่องสั้นหรือการใช้คำถาม ให้ผู้เรียนสรุปแสดงความคิดเห็น

  4. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน การทำโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น

  5. มีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนคิดทุกๆ วัน ก่อนเริ่มบท เรียนความคิดเห็นที่ 27

การพัฒนาการคิด (Guest)
5 พ.ย. 2548 13:35
 1. การคิด สามารถสร้างและฝึกฝนได้อยู่เสมอ ไม่จำกัดเวลา หรือสถานที่ การคิดแก้ปัญหา ในวันนี้อาจจะดีที่สุดในวันนี้ เฉพาะเหตุการณ์นี้เท่านั้น แต่อาจจะไม่ใช่ข้อสรุปว่าจะต้องดีที่สุดสำหรับผู้อื่น หรือ ในสถานการณ์อื่น ดังนั้นการคิดจึงเป็นสิ่งที่สวยงาม ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนคิดให้มากที่สุด เริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ฝึกคิดให้หลากหลายรูปแบบ คิดยืดหยุ่น คิดรอบคอบ และคิคละเอียดละออ แล้วครูจะมีความสุขที่สุดเลยจ้ะ  โดย นางสาวชนิกา ถาวรยุติการต์ วันที่ 5 พ.ย. 2548 - 13:33:44

  โดย: การพัฒนาการคิด [IP: 202.28.103.6,,]ความคิดเห็นที่ 8

tur_pen@hotmail.com (Guest)
22 ม.ค. 2548 10:21
 1. อยากรู้กลอนเรื่องพระอภัยมณีความคิดเห็นที่ 2

ไพจิตร สดวกการ (Guest)
10 พ.ค. 2547 07:22
 1. เทคนิคการพัฒนาการคิดที่ปฏิบัติได้แน่นอนและสัมพันธ์กับชีวิตจริง คือการใช้สถานการณ์และคำถามกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์เจาะลึกและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างในกระทู้ CT1128 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 133 และความเห็นอื่น ๆความคิดเห็นที่ 6

ไพจิตร (Guest)
11 พ.ค. 2547 08:26
 1. ครูสอนคิดจะต้อง อดทน อดกลั้น และ อดอยาก (อยากจะเฉลย)

  เด็กที่ชอบคิดจะไม่ชอบให้ครูรีบเฉลย

  เขาจะอยากคิดเอง จนหมดปัญญาแล้วจริง ๆ จึงยอมให้เฉลยความคิดเห็นที่ 28

ครูไผ่ vcharkarn vteam
5 พ.ย. 2548 22:50
 1. มีเอกสารให้อ่านและตัวอย่างประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ ที่


  http://www.curric.net/thinking/thinking.htmความคิดเห็นที่ 12

chay
30 ต.ค. 2548 16:19
 1. แนวทางปฏิบัติของครูที่จะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาทางความคิด มีดังนี้

  1. ครูควรศึกษาและทำความเข้าในเรื่องการคิดในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำการพัฒนานักเรียน

  2. วิเคราะห์ ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้

  3. วางแผนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาการคิดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้

  4. จัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนบรรยากาศ ภายในชั้นเรื่อยให้เอื่ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม

  5. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดของนักเรียนตามแผน

  6. ทำการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อดูการพัฒนาทางความคิด

  โดย ครูนราวิน ไวยมาลาความคิดเห็นที่ 5

ไชยวัตร คงนอก (Guest)
11 พ.ค. 2547 00:52
 1. การพัฒนาการคิด ได้มีการส่งเสริมในหลาย ๆ ลักษณะ หลาย ๆ ยุคสมัย หลาย ๆ วิชา เช่นในการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ตอนโยคีสอนสุดสาคร ว่า

  ...แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

  มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผล

  ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา...

  ความตามบทกลอนก็สอนให้คิดแล้ว จะเห็นได้จากวรรคสุดท้ายที่ว่า "เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา" เป็นการสอนให้รู้ว่าก่อนจะพูดสิ่งใดให้คิดเสียก่อน คุณครูอาจชี้ประเด็นหรือตั้งคำถามให้นักเรียนคิดได้ในระดับต่าง ๆ กัน แต่ครูส่วนใหญ่ใจร้อนมักละเลยและขาดความต่อเนื่อง เด็กจึงไม่ได้รับการฝึกเท่าที่ควร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น