อยากแนะนำหนังสือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

อยากแนะนำหนังสือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
(ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู)

หลักสูตรการสอบใหม่ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (50 คะแนน)
สำหรับสอบ
+ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
+ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกอบด้วย

+ วินัยและการรักษาวินัย
+ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
+ มาตรฐานวิชาชีพ

+ จรรยาบรรณวิชาชีพ

+ สมรรถนะวิชาชีพ

สารบัญ

+ คำนำ
+ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

+ เกริ่นนำ
+ ความมีวินัยและการรักษาวินัย

- แนวคิดเกี่ยวกับวินัย
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548

- วินัยของข้าราชการครู
- กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551

- กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549

- ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
- แบบทดสอบ
+ มาตรฐานวิชาชีพครู
- ความหมาย
- ที่มาของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

- ความรู้เพิ่มเติม
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548

- ประกาศคณะกรรมการคุรุสาภ เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

- เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู

- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550
- ข้อบังคับคุรุสภาคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอณุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
- แบบทดสอบ
+ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ความหมาย
- ความสำคัญ
- ความเป็นมาของจรรยาบรรณครูไทย

- จรรยาบรรณครูไทยระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539

- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548

- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550
- แบบทดสอบ
+ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- คุณธรรม
- จริยธรรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม

- หลักคุณธรรมที่ความรู้และนำมาประพฤติปฏิบัติ

- ค่านิยม
- ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แบบทดสอบ
+ สมรรถนะวิชาชีพ
- ที่มาของสมรรถนะ
- ความหมายของสมรรถนะ
- สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- รายละเอียดและคำอธิบายสมรรถนะครู

- สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

- แบบทดสอบ
+ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ

- สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา
> มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

> มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

> มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

> มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

> มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

> มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

> มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

> มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

> มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

- แบบทดสอบความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

> แบบทดสอบชุดที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

> แบบทดสอบชุดที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

> แบบทดสอบชุดที่ 3 การจัดการเรียนรู้

> แบบทดสอบชุดที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

> แบบทดสอบชุดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

> แบบทดสอบชุดที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

> แบบทดสอบชุดที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

> แบบทดสอบชุดที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

> แบบทดสอบชุดที่ 9 ความเป็นครู

- ภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอบ

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 865-034920-5 เล่มละ 499.- (รวมค่าจัดส่ง)
ธ.กรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ นายวชิรวิทย์ พาแก้ว
ประเภทออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 0898912040
ติดต่อทางเมล์ที่ jiranatpooh@hotmail.com
8 ต.ค. 2554 15:27
0 ความเห็น
7934 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น