ฝากไว้พิจารณา แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติ

ฝากไว้พิจารณา แนวข้อสอบสำนักงานคุมประพฤติ

1. ข้อใดคือหนังสือราชการ

ก. เอกสารของทางราชการ ข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น

ค. เอกสารโต้ตอบในราชการ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

ตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

2. หนังสือประตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด

ก. คำแนะนำ ข. แถลงการณ์

ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ

ง. การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ

ตอบ ง. การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ

3. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร

ก. เรียน ข. เสนอ

ค. กราบเรียน ง. ขอประธานกราบเรียน

ตอบ ก. เรียน

4. “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น

ข. งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร

ค. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย

ง. งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ,ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ,

สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา

ตอบ ข. งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร

5. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ มี 6 ชนิด คือข้อใด

ก. หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก

และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ข. หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา หนังสือราชการ

ที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน

ค. หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา

และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน

ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ง. ผิดทุกข้อ

6. กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน

ก. 2 คน ข. 3 คน

ค. 4 คน ง. เท่าใดก็ได้

ตอบ ข. 3 คน

7. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร

ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ขอแสดงความเคารพนับถือ

ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ตอบ ก. ขอแสดงความนับถือ

8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด

ก. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ข. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516

ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ง. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536

ตอบ ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526

9. หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป

ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ข. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ

ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

10. “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด

ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือแถลงข่าว

ค. หนังสือแถลงการณ์ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

11. หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร

สีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือแอละบนซองว่าอย่างไร

ก. ด่วน ข. ด่วนที่สุด

ค. ด่วนมาก ง. ด่วนภายใน

ตอบ ค. ด่วนมาก

12. หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด

ก. ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ และด่วนที่สุด ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน

ค. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน

13. อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด

ก. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ง. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ตอบ ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด

ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

ข. ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

15. รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด

ก. สต และ สภ ข. ตง และ รส

ค. ตผ และ สภ ง. สตง และ สลร

ตอบ ค. ตผ และ สภ

16. คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังใช้ได้ตามข้อใด

ก. สมเด็จพระบรมราชชนนี ข. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า

ค. สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

17. คำว่า “คำสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด

ก. คำสั่งด้วยวา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ

ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร

ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

ง. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง

ตอบ ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

18. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ก. เลขาธิการ ก.พ. ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค. เลขาคณะรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

19. หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น

ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. 3 ประเภท

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจึงให้ทุกกระทรวง ทบวง

กรม ถือปฏิบัติอย่างไร

ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ว้างบน ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน” อยู่แล้ว

ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือ

ราชการ

21. ทะเบียนงานสารบรรณ มี 3 ประเภท คือข้อใด

ก. ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ

ข. ทะเบียนรับ-ส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง, และทะเบียนย่อเรื่อง

ค. ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ

ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ก. ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ

22. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด

ก. ปลัดกระทรวง ข. สำนักงาน ก.พ.

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ

ตอบ ก. ปลัดกระทรวง

23. หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร

ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี

ข. หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน

ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน

24. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น

หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน

ก. 30 วัน ข. 45 วัน

ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ตอบ ค. 60 วัน

25. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการ

แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี ข. 2 ปี

ค. 3 ปี ง. กี่ปีก็ได้

ตอบ ก. 1 ปี

26. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดกระทรวง

แต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน

ก. อธิบดีหรือเทียบเท่า ข. รองอธิบดีหรือเทียบเท่า

ค. หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ตอบ ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

27. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด

คนหนึ่งปฏิบัติ.....

ก. ทำการแทน ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน

ค. รักษาราชการแทน ง. ปฏิบัติราชการแทน

ตอบ ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน

28. ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง

ก. เอ 3, เอ 4, เอ 5 และดีแอล ข. เอ 4, เอ 5, เอ 6 และดีแอล

ค. ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ค. ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล

29. หนังสือภายนอก คือหนังสืออะไร

ก. ติดต่อส่วนราชการ ข. ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี

ค. ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ

ง. ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค

ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค

30. ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด

ก. ก.พ. ข. กระทรวงศึกษาธิการ

ค. กระทรวงมหาดไทย ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ ง. สำนักนายกรัฐมนตรีจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อสอบงานพัสดุ
- ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การเขียนหนังสือราชการ การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม


รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่

เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-

ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com
โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com
16 ต.ค. 2554 12:40
2 ความเห็น
22796 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย caithai2

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่

เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 

ส่งมาที่ 
0884977046คุณปริญญา


เอกสารติวสอบสำนักงานคุมประพฤติ  ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง

1. ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด

 

พ.ศ. 2473                    พ.ศ. 2483

 

พ.ศ. 2490                พ.ศ. 2495

 

2. สำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการ ยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อใด

 

15 สิงหาคม 2535           . 7 สิงหาคม 2535

 

       7 มีนาคม 2535             . 15 มีนาคม 2535

 

3. กรมคุมประพฤติสังกัดกระทรวงใด

 

กระทรวงคมนาคม                                         

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

.  กระทรวงยุติธรรม         

 

กระทรวงมหาดไทย

 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันคือใคร

 

.  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ                 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

 

.  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค                         .  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

 

5.  อธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบัน คือใคร

 

นายฤทธิรงค์ จัยสิน                           นางวรัญญา  ภวภูตานนท์

 

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ               ง. นางรัตนา กิจวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

6. "วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ" ตรงกับวันที่เท่าใด

 

            วันที่ 15 มีนาคม                   วันที่ 16 มีนาคม

 

            วันที่ 17 มีนาคม                          วันที่ 18 มีนาคม

 

7. อาสาสมัครคุมประพฤติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร

 

อ.ค.พ.                               อ.ค.ป.

 

อ.ค.ส.                              อ.ส.ส. 

 

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมคุมประพฤติ

 

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน                

 

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด

 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน                              

 

             ให้การศึกษาผู้ถูกคุมประพฤติอย่างทั่วถึง

 

9. วิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติจะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปีใด

 

พ.ศ. 2557                                        

 

พ.ศ. 2559        

 

.  พ.ศ. 2560       

 

พ.ศ. 2565        

 

10. ข้อใดคือค่านิยมร่วมของกรมคุมประพฤติ

 

              . ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

 

โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 

ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. เว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ มีชื่อว่าอะไร

 

.  [url]www.probation.org[/url]  

 

.  [url]www.probation.co.th[/url]

 

.  [url]www.probation.go.th[/url]              

 

. [url]www.probation.[/url]com

 

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมมีชื่อว่าอะไร

 

[url]www.moj.org[/url]                              

 

[url]www.moj.ac.th[/url]

 

. [url]www.moj.net[/url]              

 

[url]www.moj.go.th[/url]          

 

ตอบ     [url]www.moj.go.th[/url]             

 

13. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

 

.  1  ตุลาคม  2545                       .  30  ตุลาคม  2545 

 

.  20  กันยายน  2545                        .   30  กันยายน  2545 

 

14. สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  มีกี่แห่งในประเทศไทย

 

10  แห่ง           

 

20  แห่ง

 

30  แห่ง

 

9 พ.ค. 2555 12:35


ความคิดเห็นที่ 2 โดย caithai2

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

 

 

  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

- ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

- ข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช พ.ศ.2479  แก้ไขเพิ่มเติม


สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่

เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ 

ส่งมาที่ 
0884977046คุณปริญญา


9 พ.ค. 2555 12:36

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น