รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ผู้รายงาน นางสาววิไลพร ทองสุข
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น วัตถุประสงค์ของการทดลอง เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อศึกษาเจตคติต่อ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน วัดบางขุนเทียนนอก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 84 คน ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิธีดำเนินการทดลอง ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ทีละกิจกรรม ทำแบบฝึกหัดและทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการทดลองคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test
ผลการใช้สรุปได้ว่า การทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 4.50 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเราอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดี เท่ากับ 4.37 จากการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่ามีค่า E1/E2 เท่ากับ 83.19/82.11
18 ต.ค. 2554 20:17
0 ความเห็น
8592 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น