วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้น ป.3

โพสต์เมื่อ: 20:17 วันที่ 18 ต.ค. 2554         ชมแล้ว: 6,964 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผู้รายงาน นางสาววิไลพร ทองสุข ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น วัตถุประสงค์ของการทดลอง เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อศึกษาเจตคติต่อ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน วัดบางขุนเทียนนอก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 84 คน ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ทีละกิจกรรม ทำแบบฝึกหัดและทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการทดลองคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการใช้สรุปได้ว่า การทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 4.50 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเราอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดี เท่ากับ 4.37 จากการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่ามีค่า E1/E2 เท่ากับ 83.19/82.11


วิไลพร ทองสุข(125.27.214.242)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม