วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์เมื่อ: 20:10 วันที่ 4 พ.ย. 2554         ชมแล้ว: 7,032 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่อเรื่องการศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสะแล่ง ผู้ทำการศึกษา นางสาวพรรณี แสนทา ปีที่ทำการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยงานเกษตรของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ทำการศึกษา คือ นักเรียน โรงเรียนวัดสะแล่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 คน ใช้ระยะเวลา โดยทำการศึกษาจำนวน 20 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร ก่อนและหลังการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการหาประสิทธิภาพ (E /E ) การหาค่าดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80.00/80.00 ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีประสิทธิภาพในภาพรวมเท่ากับ 88.83/86.00 และเอกสารประกอบการเรียนแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพดังนี้ เล่มที่ 1 ดินในท้องถิ่นเรา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/85.00 เล่มที่ 2 ปุ๋ยดีมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.33/85.00 เล่มที่ 3 คุยเฟื่อง เรื่อง เครื่องมือเกษตร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.17/87.50 เล่มที่ 4 ดูแลรักษาให้ดี เครื่องมือนี้ใช้ได้อีกนาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.33/90.00 เล่มที่ 5 รู้จักพืชผักสวนครัว คำสรรพนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.67/87.50 เล่มที่ 6 ทำอย่างไร ถึงจะได้ผักสวนครัว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/82.50 เล่มที่ 7 อยากให้พืชผักโตไว ต้องใส่ใจดูแล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.83/87.50 เล่มที่ 8 มาเก็บผักกันเถอะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.50/90.00 เล่มที่ 9 สัตว์เลี้ยงแสนรัก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/85.00 เล่มที่ 10 สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี มีวิธีอย่างไร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.33/85.00 นอกจากนี้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลสูงกว่า 0.5 โดยมีประสิทธิผลเท่ากับ 0.83 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยงานเกษตร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


aorry.cute@gmail.com(115.67.21.198)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม