เกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้าเนื้อใหญ่

บทคัดย่อ


 


ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้เกมกลางเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล


ปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม


ผู้ศึกษา                  นางวันเพ็ญ  ศรีเหรา


สถานที่ทำงาน     โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานเขต


                                พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1


ปีการศึกษา           2553


 


                รายงานการใช้เกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม   มีวัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือเกมกลางแจ้งในการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ และเพื่อศึกษาการใช้เกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม โดยดำเนินการหาประสิทธิภาพในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง   3 ท่าน จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ และใช้เกมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ตามแผนการจัดประสบการณ์  จำนวน  17  สัปดาห์ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ใช้เกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  4  วันรวม  68  เกม พร้อมสังเกตและบันทึกตามแบบสังเกตประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละด้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่ผู้ศึกษาสอน จำนวน 29 คน


 


ผลการศึกษา


                การพัฒนาคุณภาพและหาประสิทธิภาพในการสร้างเครื่องมือการใช้เกมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง  3  ท่านพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง โดยการหาค่า  IOC  พบว่า  มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามจุดประสงค์  ความสอดคล้องกับเนื้อหา  ความสอดคล้องของกิจกรรม ความสอดคล้องเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน  และความสอดคล้องเหมาะสมของเครื่องมือวัดผลประเมินผลของการเล่นเกมกลางแจ้งทุกเกมมีค่า IOC = 1  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 0.5 )ขึ้นไป  ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  ตามโครงสร้าง  พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้อคำถามนั้นประเมินแล้วได้  =  4.83  สูงกว่า  80%  หรืออยู่ในระดับ  3.5  ขึ้นไป  ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด


                   การศึกษาการใช้เกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม เสนอเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย  ( )  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  และค่าร้อยละ (%)  พบว่าการประเมินการใช้เกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 17 มีระดับการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นระดับการพัฒนาทั้ง 17 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ (%) =83.86  ค่าเฉลี่ย  ( ) = 10.06  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) =  0.40  การประเมินการใช้เกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แต่ละด้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ทั้ง  6 ด้าน  มีระดับการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกด้าน คือ  การทรงตัว   ความคล่องแคล่วว่องไว  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา   การประสานสัมพันธ์ของมือ-ตา  การประสานสัมพันธ์ของเท้า-ตา

5 พ.ย. 2554 10:54
0 ความเห็น
8193 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น