การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 เล่ม ได้แก่ 1) ความขยัน 2) ความประหยัด 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความสุภาพ 6) ความสะอาด 7) ความสามัคคี 8) ความมีน้ำใจ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (3) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้จากประชากรด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จาก 2 ห้องเรียน สุ่มมา 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 8 เล่ม ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 1 “ความขยัน” 2) แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 2 “ความประหยัด” 3) แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 3 “ความซื่อสัตย์” 4) แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 4 “ความมีวินัย” 5) แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 5 “ความสุภาพ” 6) แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 6 “ความสะอาด” 7)แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 7 “ความสามัคคี” และ 8)แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 8 “ความมีน้ำใจ” (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) คู่มือครู แนวทางการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (7) แบบวัดพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (8) แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยี โดยใช้ t-test Dependent Sample (3) ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) ความขยัน 2) ความประหยัด 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความสุภาพ 6) ความสะอาด 7) ความสามัคคี 8) ความมีน้ำใจ ที่สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / ) ดังนี้
เล่มที่ 1 “ความขยัน” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.34/82.17
เล่มที่ 2 “ความประหยัด” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.49/82.34
เล่มที่ 3 “ความซื่อสัตย์” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.23/82.33
เล่มที่ 4 “ความมีวินัย” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/82.50
เล่มที่ 5 “ความสุภาพ” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.30/82.67
เล่มที่ 6 “ความสะอาด” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.19/82.33
เล่มที่ 7 “ความสามัคคี” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.37/82.83
เล่มที่ 8 “ความมีน้ำใจ” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/82.67
โดยรวม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.37/82.48
(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 8 เรื่อง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 เล่ม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6 พ.ย. 2554 11:21
0 ความเห็น
7811 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น