วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย

โพสต์เมื่อ: 10:02 วันที่ 22 พ.ย. 2554         ชมแล้ว: 4,664 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน :รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ชื่อผู้จัดทำ : มาลี เสือหัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฎี การเรียนรู้พฤติกรรมนิยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 28 คน ได้มาโดยการกำหนดแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพียงห้องเรียนเดียว ที่เลือกแผนการเรียนธุรกิจ-พาณิชยกรรม และยังมีคุณลักษณะเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม และ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมใช้ระยะเวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.34/88.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและ การสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05


malee.tunu@hotmail.com(61.19.112.10)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม