รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย

บทคัดย่อ
ชื่อผลงาน :รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ชื่อผู้จัดทำ : มาลี เสือหัน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฎี
การเรียนรู้พฤติกรรมนิยม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 28 คน ได้มาโดยการกำหนดแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพียงห้องเรียนเดียว
ที่เลือกแผนการเรียนธุรกิจ-พาณิชยกรรม และยังมีคุณลักษณะเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม และ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมใช้ระยะเวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการวิจัยพบว่า
1.ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.34/88.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย
วิชามารยาทและการสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะมารยาทไทย วิชามารยาทและ
การสมาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
22 พ.ย. 2554 10:02
0 ความเห็น
5593 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น