สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย

 


คู่มือการผลิตและการใช้


สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย


ชุด สนุกกับของเล่นเน้นเศษวัสดุเหลือใช้


เรื่อง การสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบ


 


          นายวิชาญ  ไทยแท้         ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


     โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร


  สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กระทรวงมหาดไทย


คำนำ 


                        คู่มือการผลิตและการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยชุด "สนุกกับของเล่นเน้นเศษวัสดุเหลือใช้"  เรื่องสนุกกับของเล่นเน้นเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยใช้เป็นแนวทางในการผลิตและการใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  ซึ่งภายในคู่มือการผลิต  และการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้  ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสื่อและรายละเอียดการจัดทำสื่อส่งเสริม การเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา   ทั้งนี้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้จัดทำได้คิดค้น   สื่อหลัก  ซึ่งมี  ลักษณะเป็นของเล่น จำนวน 30 ชนิด ซึ่งโดยรวมสื่อทั้งหมดนี้สามารถช่วยเด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยว กับพัฒนาการด้านสติปัญญาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี   ซึ่งผู้จัดทำได้ดำเนินการสร้างและทดลองใช้สื่อตามกระบวนการอย่างถูกต้อง    ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อส่งเสริมพัฒนาการ


 


แนวคิดหลักการในการจัดทำ                          สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยชุด "สนุกกับของเล่นเน้นเศษวัสดุเหลือใช้"เรื่อง การสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


คำกล่าวของนักการศึกษาปฐมวัย การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย


รูปแบบการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ รูปแบบเล่นปนเรียน


  


 


 


ของเล่นของใช้เป็นสิ่งที่จำเป็นของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  


ที่ได้จากการเล่นมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเนื้อหาจากการเล่นมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเนื้อหา ที่ไ ด้จากการเล่นมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเนื้อหา

13 ม.ค. 2555 12:01
0 ความเห็น
10780 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น