วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์เมื่อ: 17:50 วันที่ 18 ม.ค. 2555         ชมแล้ว: 8,372 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนตามจินตนาการ และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดศาลาลอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ จำนวน 5 เล่ม พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมใช้แบบฝึก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตามจินตนาการเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 2 ฉบับ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่อง (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และหาค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ 82.72 / 83.56 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าร้อยละ 32.56 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 4. ดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.66 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66


tunyalux5@gmail.com(171.4.178.206)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม