รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนตามจินตนาการ และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดศาลาลอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ จำนวน 5 เล่ม พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมใช้แบบฝึก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตามจินตนาการเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 2 ฉบับ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่อง (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และหาค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ 82.72 / 83.56
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าร้อยละ 32.56
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
4. ดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.66 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66
18 ม.ค. 2555 17:50
0 ความเห็น
9356 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น