วิชาการดอทคอม ptt logo

คำคล้องจองปฐมวัย

โพสต์เมื่อ: 10:53 วันที่ 19 ม.ค. 2555         ชมแล้ว: 10,576 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> ครูคุยทั่วไป
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพ ประกอบ คำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน ประภัสรา อุบลวรรณ ปีที่รายงาน พ.ศ. 2553 บทคัดย่อ จากปัญหาที่พบในห้องเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ทำให้ผู้รายงาน มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สำหรับเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนต่อไป การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กปฐมวัย ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเด็กปฐมวัย ทั้งหมด 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 เล่ม แบบประเมินทักษะการใช้ภาษา จำนวน 10 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.33 ถึง 0.68 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.35 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 แบบบันทึกการสังเกต และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Samples) ผลการรายงานปรากฏ ดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.09/84.44 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ทักษะการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 3. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.90)


ประภัสรา อุบลวรรณ(223.207.105.230)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม