รวบรวมกำหนดการสอบ O-NET GAT PAT 7วิชาสามัญ Admissions

วันนี้ทาง TU-tutor มาอัพเดทข่าวและรวบรวมข้อมูลของการสอบ O-NET GAT PAT 7 วิชาสามัญ Admissions น้องๆลองดูสำหรับการเตรียมตัวสอบที่กำลังจะมาถึง

GAT PATครั้งที่ 1/2555
เปิดรับสมัครสอบวันที่ 1-29 ธ.ค.2554
ชำระ เงินวันที่ 1-30 ธ.ค.2554
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครว
ันที่ 23 ม.ค. 2555
ประกาศผลสอบ วันที่ 10 เม.ย.2555

GAT PAT ครั้งที่ 2/2555
ลงทะเบียนและสมัครสอบ 9ม.ค.-2ก.พ.55
พิมพ์ใบชำระเงิน 9ม.ค.-3ก.พ.55
ชำระเงิน 9ม.ค.-3ก.พ.55
เลือกสนามสอบ(ระบุเขต/
อำเภอและจังหวัด) 9ม.ค.-2ก.พ.55
เลือกสนามสอบ(ระบุโรงเรียนที่เป
็นสนามสอบเฉพาะผู้ที่เลือกสนามสอบกทม. ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ) 9ม.ค.-4ก.พ.55
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครส
อบ 9ม.ค.-4ก.พ.
ประกาศเลขที่นั่งสอบพร้อมพิมพ์บ
ัตรแสดงข้อมูล 20ก.พ.-6มี.ค.55

O-NET
สมัครสอบโอเน็ตนักเรียนเทียบเท่
า ป.6 16-30 ม.ค.55
สมัครสอบโอเน็ตนักเรียนเทียบเท่
า ม.3 16-30 ม.ค.55
- O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
- O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผล 31มี.ค.55
- O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบ 10 เม.ย.55

วิชาสามัญ 7 วิชา
รับสมัครสอบ เลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะสอบ 1-30 ต.ค.54
ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1-31 ต.ค.54
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครส
อบ 1-31 ต.ค.54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธ.ค.54
กำหนดการสอบ 7-8ม.ค.55
ประกาศผลสอบ 5 ก.พ.55

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา55
จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 4-20 เม.ย.55
รับสมัคร ทาง Website
www.cuas.or.th 11-20เม.ย.55
ชำระเงินค่าสมัคร 11-24เม.ย.55
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข
้อมูล 12-25เม.ย.55
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมู
ลส่วนตัว 12-27 เม.ย.55
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเ
ลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ 27-28 เม.ย.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัม
ภาษณ์และตรวจร่างกาย 9พ.ค.55
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 9พ.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ
กษาในแต่ละสถาบัน 21 พ.ค.55

สำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมควา
มพร้อมและทบทวนเนื้อหาทั้งหมดก่อนสอบ O-NET GAT PAT 7 วิชาสามัญ Admissionsอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่ TU-tutor โทร 0819110592, 028933859

------------

TU-tutor สอนพิเศษ กวดวิชา ตาม บ้าน สอนการบ้าน ปรับพื้นฐาน ป.1-ม.6 ติวสอบกลางภาค-ปลายภาค ติวสอบเข้าประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย สอนตัวต่อตัว คณิต วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะไทย สังคม
Tel: 0819110592, 028933859
Fax: 02-8933859
e-mail: TU-tutor@hotmail.com
www.tututors.com
www.facebook.com/tututors/
Twistter: TU_tutor
Skepe: tu-tutor@hotmail.com

"TU-tutor - Tutorial Center You Can Trust"

23 ม.ค. 2555 19:31
1 ความเห็น
9885 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย TU-tutor

สามารถหาข้อมูลทางด้านการศึกษาอื่นเพิ่มเติ่มได้ที่ www.tututors.com

28 ม.ค. 2555 15:35

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น