เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูสมใจ มะลิงาม

ชื่อชุด รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา นางสมใจ มะลิงาม
โรงเรียนบ้านดงยายเภา อำเภอสตึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงยายเภา อำเภอสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 จำนวน 31 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จากเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 8 ชุด เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดละ 5 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน ชุดละ 5 ข้อ และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test แบบ Dependent

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.32/82.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด
3 ก.พ. 2555 08:15
0 ความเห็น
9932 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย

ผลงานน่าชื่นชมค่ะ  มีประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก

 

25 ก.ค. 2560 15:43

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น