วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูสมใจ มะลิงาม

โพสต์เมื่อ: 08:15 วันที่ 3 ก.พ. 2555         ชมแล้ว: 7,817 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
ชื่อชุด รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสมใจ มะลิงาม โรงเรียนบ้านดงยายเภา อำเภอสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีที่พิมพ์ 2553 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงยายเภา อำเภอสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 31 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จากเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 8 ชุด เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดละ 5 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน ชุดละ 5 ข้อ และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.32/82.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะถั่วงอกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด


ครูสมใจ มะลิงาม(223.207.108.152)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม