แนวข้อสอบพร้อมเฉลย - เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คู่มือเตรียมสอบ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


แนวข้อสอบพร้อมเฉลย - เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว

 


 

1.       การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มาจากคำภาษาอังกฤษว่าอะไร          ก.  Nature Tourism                                                                   ข.   Sustainable Tourism          ค.  Conservation Tourism                                                       ง.   Eco-tourism          ตอบ  ง.   Eco-tourism                                                              2.       การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบใด          ก.  การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ          ข.  การท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย          ค.  การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม          ง.   การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ          ตอบ  ง.   การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ3.       ข้อใดไม่จัดเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ          ก.  การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว          ข.  การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน          ค.  การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม          ง.   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ และท้องถิ่นเดิม          ตอบ  ก.   การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว4.       ข้อใดมิใช่เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ          ก.  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ          ข.  เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้          ค.  เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน          ง.   เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ          ตอบ  ง.   เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ5.       แผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีเป้าหมายระยะยาวในปี พ.ศ. 2555  คืออะไรก.    ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนคนไทยข.    ให้การท่องเที่ยวเป็นวิธีการให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนค.    การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไปง.    ให้การท่องเที่ยวของไทยได้มาตรฐานสากลตอบ  ค.   การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป6.       ข้อใดเป็นกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์          ก.  จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่          ข.  การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของท้องถิ่น          ค.  ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสัญจร          ง.   ส่งเสริมโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน          ตอบ  ก.   จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่7.       ป่าดงดิบชื้น มีลักษณะเช่นใด          ก.  เป็นป่าที่พบในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป          ข.  เป็นป่าที่ปกคลุมด้วยป่าสนทะเล          ค.  เป็นป่าผสมผลัดใบ          ง.   เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้          ตอบ  ง.   เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้8.       ป่าเต็งรัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าอะไร          ก.  ป่าชายเลน                                                                            ข.   ป่าสนเขา          ค.  ป่าแดง                                                                                   ง.   ป่าดิบแล้ง          ตอบ  ค.   ป่าแดง9.       พื้นที่ใดไม่ใช่พื้นที่ชุ่มน้ำ          ก.  ป่าพรุดั้งเดิม                                                                         ข.   พรุเสม็ดหรือป่าเสม็ดขาว          ค.  พรุหญ้า                                                                                 ง.   ป่าโกงกาง          ตอบ  ง.   ป่าโกงกาง10.     ททท. ได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (พ.ส.ท.) ขึ้นเมื่อใด          ก.  พ.ศ. 2533                                                                             ข.   พ.ศ. 2534          ค.  พ.ศ. 2535                                                                             ง.   พ.ศ. 2536          ตอบ  ค.   พ.ศ. 2535
สนับสนุนข้อมูลโดยเว็บไซต์ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9093 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม22 ก.พ. 2555 21:35
0 ความเห็น
9212 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น