รายงานการปฏิบัติงาน

รายงานการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
(Self Assessment Report )

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางสุทธินันท์ นามสกุล บุญศักดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ. 3 อายุ 45 ปี
ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 20 ปี 4 เดือน
ปฏิบัติงานหลัก ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 ปริญญาโท สาขา การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน

2. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
2.1 ด้านการสอน ในปีการศึกษา 2550
ภาคเรียนที่ 1/ 2554
ปฏิบัติการสอน จำนวน 4 รายวิชา จำนวน 8 ห้อง จำนวน 19 ชั่วโมง ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจำนวนรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน
ที่ รายวิชา ชั้น/ห้อง จำนวน นร. ชั่วโมง
1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 1/1 25 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 1/2 24 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 1/3 26 3
2 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ21201 ม.1 15 2
3 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 5/1 39 1
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 5/2 26 1
4 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ43101 6/1 33 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ43101 6/2 25 3
รวม 213 19
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 5 กิจกรรม
- กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมแนะแนว 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมโฮมรูม 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 1 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2/ 2554
ปฏิบัติการสอน จำนวน 4 รายวิชา จำนวน 9 ห้อง จำนวน 17 คาบ ดังนี้
ตาราง 2 แสดงจำนวนรายวิชา ห้องเรียน นักเรียน คาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน
ที่ รายวิชา ห้อง จำนวน นร. จำนวนคาบ
1 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ31202 4/1 25 1
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ31202 4/2 38 1
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ31202 4/3 35 1
2 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ31202 5/1 37 2
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ31202 5/2 22 2
3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ43102 6/1 35 3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ43102 6/2 26 3
4 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ33201 6/1 35 2
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ33201 6/2 26 2
รวม 279 17
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 5 กิจกรรม
- กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมแนะแนว 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมทักษะชีวิต ม.6/2 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 1 ชั่วโมง
2.2 หน้าที่พิเศษอื่นๆ ได้แก่
1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 มีจำนวนนักเรียน 35 คน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่
ปรึกษาร่วมกับครูท่านอื่น คือ นางสาวยาใจ เจริญพงษ์
2. ปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ งานกิจกรรมนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ
4. ปฏิบัติหน้าที่ครูคณะสีฟ้า
5. ปฏิบัติหน้าที่งานหลักสูตรและวิจัย กลุ่มงานวิชาการ
6. ปฏิบัติหน้าที่งานสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ


3. การพัฒนาด้วยตนเอง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง ดังนี้
3.1 กิจกรรมพัฒนาตนเอง ด้าน
1. การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 31101)
2. การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 43102)
3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT
 เทคนิค / วิธีการสอนที่ใช้ ได้แก่
 การสอนแบบร่วมมือ
 การสอนแบบ หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
 การสอนแบบนิรนัย
 การสอนแบบอุปนัย
 การสอนแบบสาธิต
 การสอนแบบใช้คำถาม
 การสอนแบบสถานการณ์จำลอง
 การสอนแบบบูรณาการ
 การสอนโดยใช้ทฤษฎี Bloom Taxonomy
 การสอนโดยใช้ทฤษฎี Revised Bloom Taxonomy

 การผลิตและการใช้สื่อ ได้แก่
 สื่อใบความรู้เรื่องการใช้ Verb to be
 สื่อใบความรู้เรื่องการใช้ Verb to do
 สื่อใบความรู้เรื่องการใช้ Verb to have
 สื่อใบความรู้เรื่องการใช้ Question Words
 สื่อใบความรู้เรื่อง Passive Voice
 สื่อใบความรู้เรื่องการเรียงความ (Essay)
 สื่อใบความรู้เรื่อง การเขียนจดหมาย (Letters)
 สื่อใบความรู้เรื่องการเขียนข้อมูลส่วนตัว (Resume)
 สื่อการสอนนิทาน (Fables)
 สื่อการเรียน (Speaking English By Mr. Duncan)
 สื่อ power point ผลงาน ม.6
 สื่อ CD เพลงผลงาน ม.6
 กิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ ได้แก่
 กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซี่ยนค่ายภาษาเขมร
 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
 กิจกรรมเสนอข่าวภาษาอังกฤษ CNN,BBC News
 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
 การสาธิตการสอนภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ม.6
 งานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่
 การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยThe Revised Taxonomy ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 รายงานค่ายภาษาเขมร
 รายงานกิจกรรมเสนอข่าว CNN,BBC
 รายงานการสนทนาภาษาอังกฤษหน้าเสาธงก้าวไกลสู่อาเซี่ยน

3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง มีดังนี้

3.2.1 ประวัติการศึกษา

ปีพุทธศักราช วุฒิ/ปริญญาบัตร วิชาเอก/สาขา สถานบัน
2523 หลักสูตรประถมศึกษา - โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2526 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทย์-คณิต โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
จังหวัดอุบลราชธานี
2529 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อังกฤษ-ฝรั่เศส โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
2533 ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3.2.2 ประวัติการรับราชการ

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ระดับ/อันดับ อัตราเงินเดือน สถานที่ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2535 อาจารย์ 1 71015 3 5,560 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2536 อาจารย์ 1 71015 3 5,860 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2537 อาจารย์ 1 71015 3 7,040 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2538 อาจารย์ 1 71015 4 7,380 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 1 71015 4 8,190 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2540 อาจารย์ 1 71015 4 8,610 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2541 อาจารย์ 1 71015 5 9,040 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2542 อาจารย์ 1 71015 5 9,560 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2543 อาจารย์ 1 71015 5 10,080 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2544 อาจารย์ 1 71015 5 10,340 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2544 อาจารย์ 1 71015 5 10,600 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2545 อาจารย์ 1 71015 5 11,120 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2545 อาจารย์ 2 71015 6 11,440 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2546 อาจารย์ 2 71015 6 11,760 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2546 อาจารย์ 2 71015 6 12,080 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2547 อาจารย์ 2 71015 7 14,100 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2547 อาจารย์ 2 71015 7 14,900 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
24 ธันวาคม 2547 ครู 71015 ค.ศ.2 14,900 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2548 ครู 71015 ค.ศ.2 15,300 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2548 ครู 71015 ค.ศ.2 16,490 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 กุมภาพันธ์ 2549 ครู 71015 ค.ศ.2 16,910 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2549 ครู 71015 ค.ศ.2 17,340 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2549 ครู 71015 ค.ศ.2 17,730 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2550 ครู 71015 ค.ศ.2 18,180 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2550 ครู 71015 ค.ศ.2 19,800 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2551 ครู 71015 ค.ศ.2 20,220 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2551 ครู 71015 ค.ศ.2 21,110 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ระดับ/อันดับ อัตราเงินเดือน สถานที่ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน 2552 ครู 71015 ค.ศ.2 21,540 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2552 ครู 71015 ค.ศ.2 22,420 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
16 ธันวาคม 2552 ครู 71015 ค.ศ.3 22,420 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2552 ครู 71015 ค.ศ.3 22,860 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2553 ครู 71015 ค.ศ.3 23,320 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 เมษายน 2554 ครู 71015 ค.ศ.3 28,010 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
14 มิถุนายน 2554 ครู 71015 ค.ศ.3 29,420 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1 ตุลาคม 2554 ครู 71015 ค.ศ.3 30,620 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร

3.2.3 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับพระราชทาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ตอนที่ เล่มที่ หน้า ลงวันที่
5 ธันวาคม 2542 มงกุฎไทย ชั้น 3
ตริตาภรณ์ 4ข 811 331 22 ก.พ.2543 ราชกิจจานุเบกษา
5 ธันวาคม 2546 ช้างเผือก ชั้น 3
ตริตาภรณ์ 4ข 811 57-2284 10 มี.ค.2547 ราชกิจจานุเบกษา
5 ธันวาคม 2548 มงกุฎไทยชั้น 2
ทวีติยาภรณ์ (ท.ม.) 14ข 811 323-16681 22 ธันวาคม 2549 ราชกิจจานุเบกษา

3.2.4 การอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสาร อ้างอิง
1. 22-26 มกราคม 2533
เรื่อง อบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว เกียรติบัตร
2. 8-11 สิงหาคม 2538
เรื่องหลักสูตรทะเบียน-วัดผล เขตการศึกษา 10 ประกอบการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน เกียรติบัตร
3. 13-21 ตุลาคม 2540
Seminar for Thai Teachers of English A.U.A Language Center,
Bangkok การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร

ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสารอ้างอิง
4. 15-26 มีนาคม 2542
Teaching Methodology Course ACS-Bell Language Center ,Chonburi การเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
5. 22-22 พฤษภาคม 2542
Workshop on Authentic Assessment สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ประยุกต์ใช้ใน
การประเมินผลตามสภาพจริง เกียรติบัตร
6. 21 มกราคม 2543
การประกันคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว จ.ยโสธร เตรียมความพร้อมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เกียรติบัตร
7. 9-10 พฤษภาคม 2543
การวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน เกียรติบัตร
8. 26-30 มีนาคม 2544
English Camp Eric Center Yasothon การออกแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
9. 23-27 เมษายน 2544
Course Design Eric Center Yasothon การเขียนแผนการสอน เกียรติบัตร
10. 9-10 พฤษภาคม 2544
การวิจัยในชั้นเรียน/
การสอนโดยใช้โครงงาน โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร
จ.ยโสธร การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เกียรติบัตร
13. 9-11 พฤศจิกายน 2544
Materials Development for
Self-assessment มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
14. 7-8 พฤษภาคม 2545
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร จ.ยโสธร ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
15. 25 พฤษภาคม 2545 อบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
ชนูปถัมภ์ ยโสธร การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตร
16. 2-6 กันยายน 2545
อบรมพัฒนาจิต สำนักพัฒนาการศึกษา เขต 10(วัดป่าวังน้ำทิพย์) พัฒนาจิครูผู้สอนสู่นักเรียน เกียรติบัตร

ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสารอ้างอิง
17. 19-21 กันยายน 2545
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2544 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร เกียรติบัตร
18. 5-7 เมษายน 2546
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2544 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร เกียรติบัตร
19. 6-7 พฤษภาคม 2546
การศึกษานักเรียนรายกรณี และ
การวัดผลประเมินผล โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร จ.ยโสธร การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตร
20. 22-24 กรกฎาคม 2546
ค่ายจริยธรรม โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร จ.ยโสธร การปรับพฤติกรรมนักเรียน เกียรติบัตร
21. 9-12 มีนาคม 2547
อบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร จ.ยโสธร สรุปงานและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน เกียรติบัตร
22. 7 กรกฎาคม 2547
อบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
23. 29 กันยายน-1ตุลาคม 2547
อบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร จ.ยโสธร สรุปงานและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน เกียรติบัตร
24. 18-19 ธันวาคม 2547
From Standard-based Curriculum Thailand-TESOL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
25. 20-22 มกราคม 2548 Anniversary International Conference Thailand-TESOL Bangkok การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
26. 16-18 กันยายน 2548
The Training for Trainers of English สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
27. 21 กันยายน 2548
การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร


ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสารอ้างอิง
28. 28 พฤษภาคม-1มิถุนายน 2550
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบลราชธานี เขต 1 การเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ เกียรติบัตร
29. 30-31 ตุลาคม 2550 ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ เทคนิคการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เกียรติบัตร
30. 19-20 พฤศจิกายน 2550
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง(Sampling Techniques) สมาคมนักวิจัย กรุงเทพฯ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เกียรติบัตร
31. 10 กุมภาพันธ์ 2551
การนำเสนอผลงานทางวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปรับปรุงงานวิจัย
และโครงการ เกียรติบัตร
32. 18-19 ตุลาคม 2551
Filling in the Pieces A.U.A Center
Bangkok เทคนิคการเขียน
เชิงสร้างสรรค์และ
การออกข้อสอบ เกียรติบัตร
33. 20 ตุลาคม 2551
การประเมินผลโครงงานของผู้เรียนจาก Portfolio ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประเมินผลโดยใช้ Portfolio เกียรติบัตร
34. 20 ตุลาคม 2551 การประเมินผลโครงการทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิคการการประเมินโครงการ เกียรติบัตร
35. 21 ตุลาคม 2551 การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อการวิจัย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิคการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียน เกียรติบัตร
36. 22 ตุลาคม 2551
การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิคการจัดทำแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา
และได้มาตรฐาน เกียรติบัตร
37. 22 ตุลาคม 2551
การประเมินผลตามสภาพจริง ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประเมินผลตามสภาพจริงปรับใช้ในการวัดผลประเมินผลการเรียน เกียรติบัตร

ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสารอ้างอิง
38. 24-25 มกราคม 2552
การออกแบบการสอนอย่างไร
ได้แผนตามตัวชี้วัด:Backward Design & Child Centered ชมรมพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการศึกษาโรงแรมรอแยล รันตโกสินทร์ กรุงเทพฯ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design เกียรติบัตร
39. 25-27 มีนาคม 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร การเตรียมพร้อมหลักสูตรแกนกลาง 2551 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2553 เกียรติบัตร
40. 8-9 เมษายน 2552 Backward Design English Teaching Process Eric Center Yasothon การออกแบบหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้ เกียรติบัตร
41. 6 สิงหาคม 2552
การวิจัยในชั้นเรียนด้วย PAR โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
จ.ยโสธร การปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน เกียรติบัตร
42. 6-7 June 2009
“Professionalism in ELT:Challenge and Possibility” Nong Khai
The Basic Education Commission การปรับวิธีเรียน
วิธีสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
43. 7-8 สิงหาคม 2552การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ 10 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร เพื่อสร้างนวัตกรรม
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงตามเป้าหมาย เกียรติบัตร
44. 10 กันยายน 2554
การประชุมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 แนวทางการจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง คำสั่งไปราชการ


ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสารอ้างอิง
45. 17-22 ธันวาคม 2552
ประชุมคัดเลือกครูวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงแรม Royal Benja กรุงเทพฯ การทดสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ หนังสือสั่งการ
46. 24-26 มีนาคม 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสมเด็จ
พระญาณสังวร การจัดทำและการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 เกียรติบัตร
47. 22 มกราคม 2553 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร การจัดทำและการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 เกียรติบัตร
48. 31 มีนาคม 2553 ร่วมโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดทำวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกียรติบัตร
49. 1-2 เมษายน 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร การจัดทำและการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 เกียรติบัตร
50. 21-23 กรกฎาคม 2553
อบรมกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดยโสธร วัดเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร การประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน เกียรติบัตร
51. 26-30 เมษายน 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเนื้อหาสาระความรู้บนเว็ปไชต์สหวิชาดอทคอม ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำเว็ปไซต์ การจัดการความรู้ และการเผยแพร่ผลงานบนเว็ปไซต์ สหวิชาดอทคอท เกียรติบัตร
52. 6 กรกฎาคม 2553
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไซต์กลุ่มสาระ โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร
จ.ยโสธร การปรับปรุงว็ปไซต์กลุ่มสาระ เกียรติบัตร
53. 8-9 กรกฎาคม 2553 อบรมการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ID-Plan โรงแรมแกรนด์มุกดาหาร การจัดทำ ID-Plan) เกียรติบัตร

ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสารอ้างอิง
54. 26-30 สิงหาคม 2553
อบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษ
(Master Teacher) โรงแรมบุศราคัม
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมวลการสอน 4 ทักษะ คำสั่งไปราชการ
55. 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2553 อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่และเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การเตรียมพร้อมเพื่อทำผลงานทางวิชาการแบบใหม่ เกียรติบัตร
56. 3 ธันวาคม 2553 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ ปรับใช้ในการดำเนินการวิจัย
ในชั้นเรียน เกียรติบัตร
57. 10 มกราคม 2554 การฝึกอบรมตามโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาด้วยระบบ
e-Training สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ปรับใช้ในการพิจารณาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เกียรติบัตร
58. 22 April 2011 “Teaching Language to Learners of Different Age Groups” Chulalongkorn University Language Institute การปรับวิธีการสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
59. 28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2554 “การวิจัยคุณภาพเชิงบูรณาการศาสตร์:กรณีศึกษา การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” สมาคมนักวิจัย ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เกียรติบัตร
60. 25-27 พฤษภาคม 2554 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์” สมาคมนักวิจัย ประยุกต์ใช้การเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ เกียรติบัตร
61. 9-12 กรกฎาคม 2554 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต หลักสูตรปริฯญญาโท สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำสั่งไปราชการ

ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด การขยายผลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกสาร อ้างอิง
62. 11-19 ตุลาคม 2554 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมพุทธสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำพูน เขต 1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำสั่งไปราชการ
63. 10-11 ธันวาคม 2554 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบแบบบูรณาการ คำสั่งไปราชการ
64. 12-14 มกราคม 2555 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนหมวก 6 ใบ คำสั่งไปราชการ
65. 22-25 มกราคม 2555 ศึกษาดูงาน
ไทย-พม่า โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนหมวก 6 ใบ คำสั่งไปราชการ
66. 27-28 มกราคม 2555 “32th THAILAND TESOL International Conference (Theacher Collaboration:Shaping the Classroom of the Future)” THAILAND TESOL
โรงแรมอิมพิเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพมหานคร ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนและเตรียมห้องเรียนอาเซี่ยน เกียรติบัตร
67. 13 มีนาคม 2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร การพัฒนาองค์กรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ คำสั่งไปราชการ

3.2.5 การบริการทางการศึกษา/วิทยากร

วัน เดือนปี วิทยากรเรื่อง หน่วยงานที่จัด เอกสารอ้าง
1 พฤศจิกายน 2544 พิธีกรงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ
อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี เกียรติบัตร
22-24 กรกฎาคม 2546 อบรมค่ายจริยธรรม โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร เกียรติบัตร
3 สิงหาคม 2546 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร เกียรติบัตร
18-19 กันยายน 2547 ค่ายวิชาการ โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร เกียรติบัตร
14-18 มีนาคม 2548 อบรมขยายผลเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเครือข่ายคุณภาพการศึกษาสมเด็จ
พระญาณสังวร เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสมเด็จพระญาณสังวร เกียรติบัตร
16-18 สิงหาคม 2548 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ Eric Center Yasothon เกียรติบัตร
20-31 สิงหาคม 2548 การอบรมการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
16-21 กันยายน 2548 อบรมการผลิตและการใช้สื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
22-25 กันยายน 2548 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสมเด็จพระญาณสังวร เกียรติบัตร
26 กันยายน 2548 ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
25-27 ธันวาคม 2548 ค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสมเด็จพระญาณสังวร เกียรติบัตร
18 สิงหาคม -2 กันยายน 2549 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
2-5 พฤษภาคม 2550 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
8-11 พฤษภาคม 2550 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร

วัน เดือนปี วิทยากรเรื่อง หน่วยงานที่จัด เอกสารอ้าง
26-27 พฤศจิกายน 50 อบรมครู-ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
30 เมษายน-2 พฤษภาคม 2551 อบรมครูเพื่อสอบ TKT(Module2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
6-7 พฤษภาคม 2551 อบรมครูเพื่อสอบ TKT(Module1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เกียรติบัตร
11 กรกฎาคม 2551 อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาโครงการยุวชนแนะแนว โรงเรียนสมเด็จ พระญาณสังวร เกียรติบัตร
14 กุมภาพันธ์ 2552 English Academic Day Camp โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เกียรติบัตร
7-8 สิงหาคม 2552 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยโสธร เกียรติบัตร
24-26 มีนาคม 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสมเด็จพระญาณสังวร เกียรติบัตร

3.2.6 ผลงานวิจัย

ปีที่ผลิต ชื่อผลงานวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2549 รายงานการประเมินเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร -ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ
-ครู ผู้บริหาร
-คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-Website
2550 เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
2551 รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ปีการศึกษา 2551
การประเมินคุณธรรม จริยธรรมด้านความใฝ่รู้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ปีการศึกษา 2551
รายงานการนิเทศภายในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ปีการศึกษา 2551

ปีที่ผลิต ชื่อผลงานวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2552 รายงานการประเมินโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ปีการศึกษา 2552 -ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ
-ครู ผู้บริหาร
-คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-Website
รายงานการพัฒนาการสอนซ่อมเสริม นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2552
การประเมินการบริหารโรงเรียน : ประยุกต์หลักธรรมาภิบาลโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
รายงานการจัดกิจกรรม English Contest
รายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
รายงานการประเมินกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ปีการศึกษา 2552
รายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ปีการศึกษา 2552
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานกิจกรรม Rally การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการฐานความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ
-ครู ผู้บริหาร
-คณะกรรมการประเมิน
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-Website
รายงานโครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้ มูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก
รายงานโครงการแผนที่คนดี (People Mapping)
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552
การประเมินสัมฤทธิผลทางการเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2553 การใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
การใช้ยุทธวิธีเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคบูรณาการแบบผสมผสาน(Coorperative Integrated Reading Composition : CIRC) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้หมาวก 6 ใบ ส่งเสริมการเขียน
เชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศชั้นเรียนของนักเรียนระดับก้าวหน้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร

ปีที่ผลิต ชื่อผลงานวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2554 เอกสารประกอบการสรุปผลการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการยกระดับการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
Education Hub โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 5 มกราคม 2554 -ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ
-ครู ผู้บริหาร
-คณะกรรมการประเมิน
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-Website
เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) 29 มิถุนายน 2554
รายงานการประเมินกิจกรรมภาษาอังกฤษก้าวไกลสู่อาเซี่ยนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
รายงานการประเมินกิจกรรมค่ายภาษาเขมร
ประเมินกิจกรรมแนะแนว
รายงานประเมินการสอนพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
รายงานประเมินการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ The Revised Bloom Taxonomy
รายงานผลการประเมินแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
รายงานผลการประเมินแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
การประเมิน EQ,SDQนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
บทความ บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ทาง Website ครูบ้านนอกดอทคอม และ Website อื่นๆ
จำนวน 210 เรื่อง
(ณ วันที่ 18 มีนาคม 2555) -Website
3.2.7 รางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน
เจ้าของรางวัล ระดับ
จังหวัด/เขต กรม/ประเทศ
2549 รางวัลดีเยี่ยมการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ICT โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม /
2549 รางวัลดี การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม /
2550 รางวัลดีเยี่ยม การประกวดวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม /
2550 รางวัลดีเยี่ยม การป
22 มี.ค. 2555 15:11
1 ความเห็น
9454 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย ศานติ

เขียนเพราะต้องการเผยแพร่งาน หรือเขียนเพราะโดนบังคับ ถ้าแบบแรก ผมสงสัยว่าจะมีคนอ่านทั้งเรื่องกี่คน เพราะคุณไม่มีย่อหน้าเลย เจอแบบนี้ทุกวันจนชักจะสงสัยว่าสมัยนี้เขาไม่สอนเรื่องย่อหน้ากันเลยเหรอ

22 มี.ค. 2555 21:31

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น