แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)
( / ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
( ) ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
1. ข้าพเจ้า นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์ อายุตัว 45 ปี อายุราชการ 20 ปี วุฒิ ปริญญาโท
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ ค.ศ.3 ขั้น 30,620 บาท เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2570 เลขประจำตัวประชาชน 3340400421781
3. ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามีวันลากิจ วัน ลาป่วย วัน รวม ครั้ง วัน
4. ในครึ่งปีที่แล้วมา
ก. ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ประเทศลาว
11-19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ประเทศอินเดีย
25-28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ณ ประเทศพม่า
ข. กลับจากการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2555
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน
ก. ( ) ถูกลงโทษทางวินัย ( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
ข. ( ) ถูกฟ้องคดีอาญา ( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา
6. สรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญๆโดยย่อ (ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4)
กิจกรรมเริ่มดำเนินการ 1 พฤษภาคม – กันยายน 2554
• งานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รวม 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1. รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชั่วโมง
2. รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ชั่วโมง
3. รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชั่วโมง
4. รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ชั่วโมง
5. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชั่วโมง
6. กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชั่วโมง
7. กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 1 ชั่วโมง
8. กิจกรรมทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 1 ชั่วโมง
9. กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ จำนวน 1 ชั่วโมง
• ครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
• งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย/งานประจำ
- งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานพัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา
- คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
• งานอื่นๆ
- ผู้จัดทำโครงการศึกษาดูงานประเทศลาว
- ผู้จัดทำโครงการค่ายภาษาเขมร
- ฝึกนักเรียนเพื่อแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
- ฝึกนักเรียนกล่าวต้อนรับการประเมินและผู้มาศึกษาดูงานเป็นภาษาอังกฤษ
- ผู้ให้คำแนะนำภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

การอบรมสัมมนา
- 12-15 กรกฎาคม 2554 ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ตกับคณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษ
- 11-19 ตุลาคม 2554 ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย
- 10-11 ธันวาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
- 12-14 มกราคม 2554 ศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี
- 22-25 มกราคม 2555 ณ ประเทศพม่า
- 27-28 มกราคม 2555 THAILAND TESOL Symposium 2012
- 13 มีนาคม 2555 ศึกษาดูงาน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2554
- รายงานการประเมินกิจกรรมภาษาอังกฤษก้าวไกลสู่อาเซี่ยนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
- รายงานการประเมินกิจกรรมค่ายภาษาเขมร
- ประเมินกิจกรรมแนะแนว
- รายงานประเมินการสอนพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รายงานประเมินการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ The Revised Bloom Taxonomy
- รายงานผลการประเมินแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
- รายงานผลการประเมินแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- รายงานการเยี่ยมบ้าน, การประเมิน EQ,SDQ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
1. การรักษาวินัย
ข้าพเจ้านางสุทธินันท์ บุญศักดิ์ เป็นผู้มีความประพฤติดี ทุ่มเท เสียสละต่อทางราชการเป็น
ที่สุด เป็นผู้มีความชื่อตรง ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง และไม่เคยผิดวินัยข้าราชการครู
2. จรรยาบรรณ
2.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้าพเจ้านางสุทธินันท์ บุญศักดิ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น มีวินัยในการ
ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้ามาปฏิบัติราชการเวลา 07.00 น. และกลับเวลา 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน โดยข้าพเจ้าได้ตื่นนอนเวลา 04.00 น. ปฏิบัติกิจสวดมนต์เช้า นักสมาธิ ออกกำลังกาย เตรียมอาหารเช้าเพื่อให้มารดา ตักบาตรแล้วมาปฏิบัติราชการ โดยข้าพเจ้าได้ยึดหลักปฏิบัติตนตามศีล 5 ทุกประการเพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สงบสุขและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน คนในครอบครัวและบุคคลอื่นทั่วไป
2.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน รักการเรียน แสวงหาความรู้อยู่เป็น
นิจและนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ไม่เคยหลบเลี่ยงงานหรือปัดความรับผิดชอบงาน ไม่ละทิ้งงาน ขาดงาน หรือกระทำพฤติกรรมอื่นใดที่แป็นการเอาเปรียบราชการ ข้าพเจ้าทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งที่เป็นงานปฏิบัติงานสอน งานพิเศษ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
2.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข้าพเจ้าทุ่มเท เสียสละต่อการประกอบอาชีพครู สั่งสอนนักเรียนด้วยความรู้ความสามารถ
มิได้ปิดบังอำพราง ด้วยการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้มีสิทธิ์อันพึงมีพึงได้รับการบริการที่ดีเลิศและเหมาะสม การให้เกียรติแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องที่มาติดต่อราชการข้าพเจ้าใช้จิตบริการเสมือนว่าเป็นญาติ ด้วยความรักละปรารถนาดีเสมอ
2.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพ
ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อผู้ประกอบอาชีพเสมือนญาติสนิท ให้เกียรติ เคารพและร่วมการทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ การแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ การแนะนำ การเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลผลงานทางวิชาการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการบริการอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าสามารถแบ่งปันได้อย่างสุดความสามารถด้วยความเต็มใจปราศจากอามิสสินจ้างใด ๆ
2.5 จรรยาบรรณต่อสังคม
ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตุ 4 ในการ
ดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือสังคมบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่เคยเป็นภาระหรือสร้างปัญหาความแตกแยกใดๆในสังคม ไม่ฝักใฝ่การเมือง รักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างที่สุด เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลอื่น เป็นที่ยอมรับโดยผู้บริหารได้เสนอชื่อเพื่อรับรางวับ ครูสอนดี และ รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ปีการศึกษา 2554

บันทึกเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลาก็เนื่องด้วยความรู้ในโลกนี้มีอยู่อย่างมากมาย นอกจากเรียนเพิ่มเติม อบรมสัมมนา การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต แลการอ่านหนังสือ หรือแม่แต่การข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นแหล่งความรู้ได้ดีทุกอย่าง ครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสวงหาความรู้ และมีความคิดทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ข้าพเจ้าจึงพยายามอย่างที่สุดที่จะใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอนมากที่สุด เพราะกิจกรรมทุกอย่างเป็นกระบวนการวิจัยทั้งนั้น หากใครมีความสามารถด้านวิจัยจึงเป็นผู้ที่ได้เปรียบผู้อื่น และมองทุกอย่างอย่างเป็นระบบ จะทำให้เป็นผู้มีระบบการคิดที่ดี และสามารถถ่ายทอดแก่นักเรียนได้ด้วย
ข้าพเจ้าปฏิญาณตนว่าจะเป็นครูทั้งจิตและวิญญาณ เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสามารถในการถ่ายทดวิชาความรู้ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความสุขกับการได้สอนศิษย์ให้มีความรู้และเป็นดีของสังคม(ลงชื่อ)………………………..
(นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์)
ตำแหน่ง ครู
22 มี.ค. 2555 15:13
3 ความเห็น
10342 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย ศานติ

ครูครับ ถ้าลูกศิษย์ของครูส่งรายงานแบบที่ไม่มีย่อหน้าเลยอย่างนี้มาให้ ไม่ว่าเนื้อเรื่องจะดีแค่ไหน ครูจะให้คะแนนสูงๆหรือเปล่า ถ้ามีเด็กส่งแบบนี้มาสัก ๕ คนกว่าครูจะอ่านเสร็จก็ปวดหัว อารมณ์เสีย

22 มี.ค. 2555 21:25


ความคิดเห็นที่ 2 agavevar@yahoo.com (Guest)

อาจารย์คะ อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ออกข้อสอบเสริมปัญญาวิชาภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ เป็นผู้ปกครองค่ะ ขอบคุณค่ะ
18 พ.ย. 2556 19:32


ความคิดเห็นที่ 3 โดย ศานติ


เปล่าครับ ไม่เคยออกข้อสอบภาษาอังกฤษ เกษียณจากอาชีพศัลยแพทย์แล้วก็เข้ามายุ่งตามประสาคนว่างงาน

18 พ.ย. 2556 19:58

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น