วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

โพสต์เมื่อ: 12:52 วันที่ 28 มี.ค. 2555         ชมแล้ว: 7,140 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ชื่อผลงาน             รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ชื่อผู้รายงาน         นางละอองวรรณ    เสวตบุตร ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านสองแพรก ระยะเวลา             เมษายน – ตุลาคม 2554   (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)   บทคัดย่อ                   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 67 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 33 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสองแพรก จำนวน 6 คน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสองแพรกจำนวน 3 คน ปราชญ์ท้องถิ่นและวิทยากร จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความต้องการที่จำเป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ ป่าชายเลนเพราะเชื่อว่ามีปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านในชุมชนที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดหรือเป็นวิทยากรช่วยสอนได้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนพบเห็นและเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ กอรปกับการเรียนเรื่องนี้จะทำให้นักเรียนรักและตระหนักในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลป่าชายเลน  กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง  ปราชญ์ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ คิดอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 2)  ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนทำผลงานได้ดี มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ร่วมอภิปราย กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนทดลองจัดการเรียนรู้   4) ผลจากการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 122.03 คิดเป็นร้อยละ 90.39 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.64 คิดเป็นร้อยละ 83.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้   5) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรพบว่า สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียนได้ฝึกฝนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และการกล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจ เห็นความสำคัญของป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน และท้องถิ่นให้เห็นว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     บทคัดย่อ                   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 67 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 33 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสองแพรก จำนวน 6 คน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสองแพรกจำนวน 3 คน ปราชญ์ท้องถิ่นและวิทยากร จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความต้องการที่จำเป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ ป่าชายเลนเพราะเชื่อว่ามีปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านในชุมชนที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดหรือเป็นวิทยากรช่วยสอนได้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนพบเห็นและเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ กอรปกับการเรียนเรื่องนี้จะทำให้นักเรียนรักและตระหนักในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลป่าชายเลน  กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง  ปราชญ์ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ คิดอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 2)  ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนทำผลงานได้ดี มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ร่วมอภิปราย กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนทดลองจัดการเรียนรู้   4) ผลจากการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 122.03 คิดเป็นร้อยละ 90.39 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.64 คิดเป็นร้อยละ 83.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้   5) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรพบว่า สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียนได้ฝึกฝนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และการกล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจ เห็นความสำคัญของป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน และท้องถิ่นให้เห็นว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     ชื่อผลงาน             รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ชื่อผู้รายงาน         นางละอองวรรณ    เสวตบุตร ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านสองแพรก ระยะเวลา             เมษายน – ตุลาคม 2554   (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)   บทคัดย่อ                   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 67 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 33 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสองแพรก จำนวน 6 คน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสองแพรกจำนวน 3 คน ปราชญ์ท้องถิ่นและวิทยากร จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความต้องการที่จำเป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ ป่าชายเลนเพราะเชื่อว่ามีปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านในชุมชนที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดหรือเป็นวิทยากรช่วยสอนได้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนพบเห็นและเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ กอรปกับการเรียนเรื่องนี้จะทำให้นักเรียนรักและตระหนักในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลป่าชายเลน  กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง  ปราชญ์ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ คิดอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 2)  ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนทำผลงานได้ดี มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ร่วมอภิปราย กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนทดลองจัดการเรียนรู้   4) ผลจากการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 122.03 คิดเป็นร้อยละ 90.39 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.64 คิดเป็นร้อยละ 83.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้   5) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรพบว่า สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียนได้ฝึกฝนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และการกล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจ เห็นความสำคัญของป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน และท้องถิ่นให้เห็นว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     ชื่อผลงาน             รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ชื่อผู้รายงาน         นางละอองวรรณ    เสวตบุตร ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านสองแพรก ระยะเวลา             เมษายน – ตุลาคม 2554   (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)   บทคัดย่อ                   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 67 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 33 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสองแพรก จำนวน 6 คน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสองแพรกจำนวน 3 คน ปราชญ์ท้องถิ่นและวิทยากร จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความต้องการที่จำเป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ ป่าชายเลนเพราะเชื่อว่ามีปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านในชุมชนที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดหรือเป็นวิทยากรช่วยสอนได้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนพบเห็นและเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ กอรปกับการเรียนเรื่องนี้จะทำให้นักเรียนรักและตระหนักในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลป่าชายเลน  กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง  ปราชญ์ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ คิดอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 2)  ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนทำผลงานได้ดี มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ร่วมอภิปราย กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนทดลองจัดการเรียนรู้   4) ผลจากการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 122.03 คิดเป็นร้อยละ 90.39 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.64 คิดเป็นร้อยละ 83.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้   5) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรพบว่า สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียนได้ฝึกฝนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และการกล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจ เห็นความสำคัญของป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน และท้องถิ่นให้เห็นว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     ชื่อผลงาน             รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ชื่อผู้รายงาน         นางละอองวรรณ    เสวตบุตร ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านสองแพรก ระยะเวลา             เมษายน – ตุลาคม 2554   (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)   บทคัดย่อ                   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 67 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 33 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสองแพรก จำนวน 6 คน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสองแพรกจำนวน 3 คน ปราชญ์ท้องถิ่นและวิทยากร จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความต้องการที่จำเป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ ป่าชายเลนเพราะเชื่อว่ามีปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านในชุมชนที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดหรือเป็นวิทยากรช่วยสอนได้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนพบเห็นและเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ กอรปกับการเรียนเรื่องนี้จะทำให้นักเรียนรักและตระหนักในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลป่าชายเลน  กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง  ปราชญ์ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ คิดอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 2)  ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนทำผลงานได้ดี มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ร่วมอภิปราย กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนทดลองจัดการเรียนรู้   4) ผลจากการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 122.03 คิดเป็นร้อยละ 90.39 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.64 คิดเป็นร้อยละ 83.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้   5) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรพบว่า สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียนได้ฝึกฝนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และการกล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจ เห็นความสำคัญของป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน และท้องถิ่นให้เห็นว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     ชื่อผลงาน             รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ชื่อผู้รายงาน         นางละอองวรรณ    เสวตบุตร ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านสองแพรก ระยะเวลา             เมษายน – ตุลาคม 2554   (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)   บทคัดย่อ                   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนบ้านลำเลียง ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 67 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 33 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสองแพรก จำนวน 6 คน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสองแพรกจำนวน 3 คน ปราชญ์ท้องถิ่นและวิทยากร จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องป่าชายเลนบ้านลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความต้องการที่จำเป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ ป่าชายเลนเพราะเชื่อว่ามีปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านในชุมชนที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดหรือเป็นวิทยากรช่วยสอนได้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนพบเห็นและเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ กอรปกับการเรียนเรื่องนี้จะทำให้นักเรียนรักและตระหนักในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลป่าชายเลน  กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง  ปราชญ์ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ คิดอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 2)  ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนทำผลงานได้ดี มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ร่วมอภิปราย กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนทดลองจัดการเรียนรู้   4) ผลจากการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 122.03 คิดเป็นร้อยละ 90.39 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่พัฒ


krubai
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 28 มี.ค. 2555 (13:11)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

สำหรับ เพื่อนๆที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและดนตรีสากล ร่วมมาเป็นหนึ่งกับทีมเรา โดยการสมัครเข้าเรียนต่อ เป็นนักศึกษาโควตานักกีฬา ได้รับส่วนลดค่าเทอม ชำระเพียง 3,500 บาท ต่อเทอมเท่านั้น พร้อมก้าวสู่เส้นชัยไปพร้อมกับโค๊ช มืออาชีพ อดีตทีมชาติไทยได้ที่นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 053-845100 หรือ www.payaptechno.ac.th

รับสมัครเเล้วนะค่ะวันนี้ !!
payaptechno.ac.th (IP:118.174.150.50)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม