เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2555 แนะแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2555

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 สอบครูผู้ช่วย 2555 ภาค ก. ภาค ข. สพฐ. กทม. สพม. 2555 มีข้อสอบกว่า 1,500 ข้อ


 

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 ใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.55 มีข้อสอบเก่ากว่า 1,500 ข้อรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบความรอบรู้และความสามารถทั่วไป 100 ข้ออธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 300 ข้อ ข้ออธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก (เลือกเอกที่จะสอบ) ความรู้ความสามารถทั่วไป

 สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

 นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 หลักการศึกษา

 หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร

 การจัดกระบวนการเรียนรู้

 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

 การวัดผลประเมินผลการศึกษา

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

 เจตคติต่อวิชาชีพ

 จรรยาบรรณวิชาชีพ

 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

 ความมีวินัยและการรักษาวินัย

 ความเป็นพลเมืองดี

 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์

 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ

 การจัดการความรู้

 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?

ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร

ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก

ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ

ตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?

ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น

ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ง. ไม่มีถูกข้อถูก

3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?

ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม

ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม

ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม

4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?

ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม

ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า

ตอบ ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?

ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน

ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ ง. ไม่มีคำตอบ

ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ

6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ที่สุด

ก.พฤติกรรม ข. ความรู้สึก

ค.ความคิด ง.ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. ความคิด

7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?

ก. การสอบถาม ข. การสังเกต

ค. การตรวจผลงาน ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. การสอบถาม

8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?

ก. Hilgacd ข. .Anastasi

ค. Frederic ง. Good

ตอบ ข. Anastasi

9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?

ก. การระลึกได้ ข. การทดสอบ

ค. การสอน ง. การเรียนรู้

ตอบ ง. การเรียนรู้

10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?

ก. กฎระเบียบของโรงเรียน

ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน

ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์

ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง

ตอบ ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง

11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?

ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู

ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง

ตอบ ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?

ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว

ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน

ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก

ตอบ ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว

13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?

ก. การสัมผัส ข. การซักถาม

ค. การสังเกต ง. การทดสอบ

ตอบ ค. การสังเกต

14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?

ก. วิทยุ ข. หนังสือพิมพ์

ค. โทรทัศน์ ง. นิตยสาร

ตอบ ค. โทรทัศน์

15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?ก. Maslow ข. Likert

ค. Pavlova ง. Skinner

ตอบ ข. Likert

ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม

ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

สอบถามเพิ่มเติ่มที 081-0550-550 ,085-744-4488

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้ง E-mail ที่ linkthai2011@hotmail.com
 
17 เม.ย. 2555 10:59
1 ความเห็น
16536 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Linkthai

ปฏิทินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย

ปฏิทินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้

ประกาศรับสมัคร วันที่ 1-7 มิ.ย.
รับสมัครสอบแข่งขัน 8-14 มิ.ย.
สอบแข่งขัน วันที่ 23-24 มิ.ย. และ
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 มิ.ย.

สำหรับสอบแข่งขันจะมี 2 วัน โดยวันแรกสอบภาค ก.
ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 200 คะแนน และวันที่ 2 สอบภาค ข.
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก 200 คะแนน

ซึ่งการสอบภาค ก. และ ข. จะเป็นการสอบข้อเขียนเพื่อสอดรับกับนโยบายของ
ก.ค.ศ.ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ
ส่วนการกำหนดใช้บัญชีของผู้ที่สอบแข่งขันได้นั้น
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งในส่วนราชการสามารถเรียกใช้บัญชีดังกล่าวได้.

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 10 เมษายน 2555

จำหน่ายเก็งข้อสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.55 มีข้อสอบเก่ากว่า 2,000 ข้อ
เป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ที่ใช้ออกทั่วประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จะออกดังนี้
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
 หลักการศึกษา
 หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร
 การจัดกระบวนการเรียนรู้
 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
 การวัดผลประเมินผลการศึกษา
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 เจตคติต่อวิชาชีพ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ
 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
 ความเป็นพลเมืองดี
 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ
 การจัดการความรู้
 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สอบถามเพิ่มเติ่มที 081-0550-550 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง E-mail ที่ linkthai2011@hotmail.com

19 เม.ย. 2555 15:24

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น