เช็คด่วน!! เกรดเท่านี้ สมัครรับตรง มศว คณะไหนได้บ้าง

สำหรับรับตรง มศว ปี56 หลายคนที่รู้ใจตัวเองว่าอยากเรียนอะไร ก็สมัครและจ่ายเงินเสร็จสรรพ แต่อีกหลายคนยังไม่รู้จะเลือกอะไร เพราะคณะที่อยากเรียนไม่เปิดรับ หรือบางคณะก็รับแค่ไม่กี่จังหวัด เช่น เภสัชฯ ทันตะฯ ช้ำใจกันเป็นแถบๆ

 

             "เกรด" ที่ใช้เป็นเกณฑ์รับตรง มศว จะใช้ทั้งหมด 4 เทอม คือ เกรดของ ม.4-5 ซึ่งจะเป็นเกรดรวมหรือ GPAX แต่ในบางคณะจะใช้เกรดแยกตามกลุ่มวิชาด้วย น้องๆ ต้องดูรายละเอียดให้ดีๆ นะคะ สำหรับน้องๆ ที่ไม่รู้ว่าจะดูเกรดได้จากไหน หรือ คิดเกรดเองไม่เป็น พี่มิ้นท์แนะนำให้วิ่งไปที่ห้องวิชาการค่ะ ไปขอใบระเบียนศึกษา หรือ ใบ รบ.,ใบ ปพ. ในนั้นจะมีข้อมูลเรื่องเกรดของเราทั้งเกรดรวมและเกรดแยกตามกลุ่มวิชาค่ะ ส่วนพี่ๆ ที่จะซิ่ว จะต้องใช้เกรดทั้งหมด 6 เทอม  คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.00

    - คณะวิทยาศาสตร์

           >> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50(ไม่รับเด็กซิ่ว)

           >> สาขาสถิติ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00 (รับเฉพาะ ม.6 เท่านั้น)

           >> สาขาคหกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ, แขนงวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, แขนงวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด) เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยวิชาชีววิทยาและเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่รับเด็กซิ่ว)

     - คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนัทนาการ (ถ้าเกรดไม่ถึง 2.00 มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาถ้าเป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม และได้รับยกย่องเชิดชูกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านกิจกรรมนันทนาการ)

    - คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาเอกพลศึกษา, วิชาเอกสุขศึกษา, วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา)

    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส

    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกเซรามิกส์, วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม)

    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย, วิชาเอกนาฏศิลป์สากล, วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)

    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร, วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์, วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น, วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ)

    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล

    - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (แขนงวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย, แขนงวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์, แขนงวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)

    - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (แขนงวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, แขนงวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, แขนงวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ)

    - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล, แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, แขนงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า  2.20 

    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา

 

 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.25

    - คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.30

    - คณะสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง

    - คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.80

    - สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.50

    - คณะทันตแพทยศาสตร์ (ไม่รับเด็กซิ่ว)

    - คณะพยาบาลศาสตร์ทุกโครงการ

    - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด, สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

    - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการรับทั่วประเทศ) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

    - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, สาขาจุลชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์ (ไม่รับเด็กซิ่ว)

    - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

    - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.50 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่รับเด็กซิ่ว)

    - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ - เคมี

    - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา, สาขาวิทยาศาสตร์   

    - ฟิสิกส์, สาขาวิทยาสาสตร์ทั่วไป (ไม่รับเด็กซิ่ว)

    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกโครงการ สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

    - คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ, แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน, แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ในกรณีที่เกรดต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุภาพเป็นกรณีพิเศษ

    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกภาษาเขมร, วิชาเอกภาษาเวียดนาม, วิชาเอกภาษาจีน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)

    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย (วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย, วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)

    - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ไม่รับเด็กซิ่ว)

 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.75

    - คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (ไม่รับเด็กซิ่ว)

    - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่รับเด็กซิ่ว)

    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, สาขาสารสนเทศศึกษา

    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ เกรดรวม 2.75 และต้องได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00

    - คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย

    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรศึกษา (วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา, วิชาเอกดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย), วิชาเอกดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล), วิชาเอกนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา)

    - คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

    - คณะสังคมสาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการเมืองการปกครอง, วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์, วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 3.00

    - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภํณฑ์การเกษตร (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

    - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ)

    - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 คณะ/สาขา ที่ไม่กำหนดเกรด

    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา

    - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา

 


พิเศษสุด สามารถติดตามข่าวสาร บทความและทุนการศึกษาก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/tututor

น้องๆที่สนใจบริการสอนพิเศษของทาง TU-tutor สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่ TU-tutor โทร 0819110592

------------

TU-tutor สอนพิเศษ กวดวิชา ปรับพื้นฐาน แบบตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น เลือกเวลาและสถานที่เรียนได้ ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล

Tel. 0819110592

Fax. 02-8933859

e-mail: TU-tutor@hotmail.com

www.tututors.com

www.facebook.com/tututor/

Twistter: TU_tutor

Skepe: tu-tutor@hotmail.com

"TU-tutor - Tutorial Center You Can Trust"


No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น