รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

ผู้รายงาน : นางวารยา สัตยวงศ์

ปีที่ทำการศึกษา : ปีการศึกษา 2553 - 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสมของบริบท ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสะอาด ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ปีการศึกษา 2553 - 2554 จำนวน 182 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 85 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 75 คน และผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน
ผลการศึกษา พบว่า
1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 9 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ
3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและควบคุมการดำเนินงาน ตามโครงการ
4. ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมีน้ำใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความสะอาด ส่วนคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จำนวน 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา เมื่อเรียงลำดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้คือ ความมีน้ำใจ ความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด
30 มิ.ย. 2555 23:06
0 ความเห็น
9598 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น