วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา

โพสต์เมื่อ: 23:06 วันที่ 30 มิ.ย. 2555         ชมแล้ว: 9,142 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ผู้รายงาน : นางวารยา สัตยวงศ์ ปีที่ทำการศึกษา : ปีการศึกษา 2553 - 2554 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสมของบริบท ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสะอาด ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ปีการศึกษา 2553 - 2554 จำนวน 182 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 85 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 75 คน และผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน ผลการศึกษา พบว่า 1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 9 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ 3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและควบคุมการดำเนินงาน ตามโครงการ 4. ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมีน้ำใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความสะอาด ส่วนคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จำนวน 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา เมื่อเรียงลำดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้คือ ความมีน้ำใจ ความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความสะอาด


waraya_chai@hotmail.com(118.172.249.173)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม