แนวข้อสอบภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด 2555

 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด


 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
 
ภาค ก. ชุดละ 399
 
ความรอบรู้
 
-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
-  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
 
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
 
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร
 
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
 
 
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
 
-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
 
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
 
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
 
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
 
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 
-  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
 
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
 
 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น