การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

เซลล์ของมนุษย์โดยทั่วไป ใช้เวลาที่จะแบ่งเซลล์ครบหนึ่งรอบประมาณ 24 ชั่วโมง ไมโทซิสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักร์เซลล์ซึ่งกินเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงเท่านั้น วัฏจักร์เซลล์ [cell cycle] ประกอบด้วย 2ระยะใหญ่ๆได้แก่ ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) และ ระยะไมโทซิส (Mitosis phase, M phase)

1.ระยะอินเตอร์เฟส(interphase) เป็นระยะที่เซลล์เจริญเติบโต และคัดลอกโครโมโซม กินระยะเวลาถึง 90% ของวัฏจักรเซลล์ อาจเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะเตรียมพร้อม
สามารถแบ่งออกเป็น3 ระยะย่อยๆ(subphase) ได้แก่
ระยะ G1 (G1 phase) : เซลล์เจริญเติบโต โดยมีการสร้างโปรตีน และส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ organelle เช่น ไมโทคอนเดรีย และเอ็นโดพลาสมิค เร็คติคูลัม
ระยะ S (S phase) : เซลล์เจริญเติบโตมากขึ้น ,S ย่อมาจาก synthesis นั่นคือการเพิ่มจำนวนโครโมโซม มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ ซึ่งจะเกิดในระยะ Sเท่านั้น ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงหรือเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ทั้งหมดของวัฏจักร์เซลล์
ระยะ G2 (G2 phase) : เซลล์เจริญเติบโตพอ พร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์

2.ระยะไมโทซิส ( Mitosis phase, M phase) เป็นระยะที่เซลล์แบ่งตัว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ไมโทซิส (Mitosis) และ การแบ่งไซโตพลาสซึม (cytokenesis)


ไมโทซิส (Mitosis) : ระยะนี้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่
ระยะโพรเฟส (prophase)
ระยะโปรเมตาเฟส (prometaphase)
ระยะเมตาเฟส (metaphase)
ระยะอะนาเฟส (anaphase)
ระยะเทโลเฟส (telophase)
การแบ่งไซโตพลาสซึม (cytokenesis
20 ก.ย. 2555 15:17
0 ความเห็น
11912 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น