โครงงาน : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เรื่อง: Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)

โครงงาน : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง : Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)
ชื่อผู้จัดทำ : 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทับแว่ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
: 2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์ จันทร์สุราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
: 3. เด็กชายนันทวัฒน์ สันติกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
คุณครูที่ปรึกษา : 1.นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์
: 2.นางสาวพัชรีย์ จินดากุล
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนสมประสงค์ ตำบลบางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441

บทคัดย่อ
โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับเยาวชนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อกับชนชาติอื่น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มของพวกเราศึกษาความรู้จากประเภทต่างๆ ดังนี้ หนังสือเรียนเรื่องอาเซียนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากครูสอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet และบทความจากหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งจัด Power Point เพื่อเผยแพร่ความรู้อาเซียน
ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ สามารถนำทักษะทางภาษาที่เรียนไปแสวงหาความรู้ในระดับสูงหรือใช้ประกอบอาชีพในอนาคต มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและสามารถปฏิบัติตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้พร้อมทั้งนักเรียนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดีงาม
9 ม.ค. 2556 00:57
0 ความเห็น
20966 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น