แนะแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ขอนแก่น


จัดเต็มที่สุดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ขอนแก่น ใหม่ล่าสุด จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน -13 พฤษภาคม 2556  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2556

วิชาเอกที่รับสมัครกลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา

กลุ่มวิชาภาษาไทย 5 อัตรา

กลุ่มวิชาดนตรี 3 อัตรา

กลุ่มวิชาเคมี 4 อัตรา

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 อัตรา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อ้ตรา

กลุ่มวิชขาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.perdsorbtoday.com/file4/kkpao.pdfจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ขอนแก่น ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน

วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา

กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- นโยบาย อบจ.ขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ

- แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา@@@แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)@@@ตัวอย่างแนวข้อสอบบางส่วน

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา

ก.8 หมวด 78 มาตรา ข.8 หมวด 87 มาตรา

ค.9 หมวด 87 มาตรา ง.9 หมวด 78 มาตรา

ตอบ ง.9 หมวด 78 มาตรา

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น

ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา ข.แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

ค.การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ ง.การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

ตอบ ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ก.19 ส.ค. 42 ข.20 ส.ค. 42

ค.1 ต.ค. 42 ง.1 พ.ย. 42

ตอบ ข.20 ส.ค. 42

4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย

ค.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจ

ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตอบ ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

ก.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ

ข.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ

ง.แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ

6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา

ก.การถ่ายทอดความรู้ ข.การฝึกอบรม

ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

ตอบ ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง

ง. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตอบ ข.สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

8. ข้อใดต่างจากพวก

ก.ครู ข.คณาจารย์

ค.ผู้บริหารสถานศึกษา ง.ผู้บริหารการศึกษา

ตอบ ข.คณาจารย์

9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้ ได้แก่

ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย

ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตอบ ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตอบ ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนส่งเป็นไฟล์ทางเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD 999 บาท

ส่งเป็นไฟล์ 399 บาทสนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 (Whapsapp,LINE) , 085-744-4488 (สำรอง)กรุณาชำระค่าสินค้าเลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่นณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550 , 085-744-4488 หรือ sheetthai1@hotmail.com

http://sheetthai.com/index.php/topic,5460.0.html
6 เม.ย. 2556 20:59
0 ความเห็น
6482 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น