วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง

โพสต์เมื่อ: 23:34 วันที่ 30 ก.ย. 2556         ชมแล้ว: 1,908 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและ

                             พลศึกษา (พ13101)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านสะพุง

ชื่อผู้ศึกษา         นายณัฐภูมิ  แก้วพูล  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

                                                            โรงเรียนบ้านสะพุง   อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

                                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4

                               ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

 

              การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(พ13101)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง   มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านสะพุง   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย  บทเรียนบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้

เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง  และ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา (พ13101)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านสะพุงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านสะพุงที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา  2555 

จำนวน  24  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้  เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง จำนวน 11  เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 40  ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ(B) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.64  ความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการ

เรียนรู้  เรียนรู้ตัวเรารายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน

สะพุง  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)จำนวน  10  ข้อ            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t ( t – test ) 

                               ผลการศึกษาพบว่า

                                            1. บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101)

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ   83.07/ 86.56

แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

              2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรารายวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา  (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้ตัวเรา   รายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา  (พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง  มีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนสำเร็จรูปในระดับมากที่สุด

โดยสรุป

                                              บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ13101)
                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะพุง ประสิทธิภาพ  เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
                               ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อันเป็นผลเนื่องมากจาก
                               นักเรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเองและดำเนินไปตามความสามารถและศักยภาพของตนเองเป็นการตอบสนอง
                               ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
                               ตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทุกขั้นตอน สามารถศึกษาบทเรียนเวลาใดก็ได้ตามความพอใจ
                               แก้ไขความเข้าใจผิดของตนเองได้โดยดูจากคำตอบท้ายบทเรียน และนักเรียนที่ขาดเรียนมีโอกาสเรียน
                               ด้วยตนเองเพื่อให้ความรู้ตามเพื่อนได้ทัน

 

 

 buaph
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม