การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์                             

                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ผู้วิจัย                        นายอนัน   เจ๊ะแว

สถานที่ทำงาน        โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปีการศึกษา             2555

 

บทคัดย่อ

 

           การเรียนการสอนวิชาศิลปะ จำเป็นต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาได้เข้าใจอย่างชัดเจน ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นสื่อและเทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและการคิด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แบบฝึก เวลา 20 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.58 ถึง 0.77 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.68 และค่าความเชื่อมั่น (R) 0.92 (3) สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

              1. แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.44/86.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

               2. แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7683 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 76.83

               3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

              โดยสรุปแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนด
4 มี.ค. 2557 11:28
0 ความเห็น
5599 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น