โครงงานคณิตศาสตร์

คือว่า ผมต้องทำโครงงานคณิตศาสตร์ กะจะนำเสนอด้วย Power Point น่ะครับ แต่ไม่รู้จะทำเรื่องอาไรอ่ะคับ (ของระดับ มัธยมต้น) ช่วยบอกทีนะคับ ว่าทำเรื่องไรดี และไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กทั่วไปน่ะคับความคิดเห็นที่ 342


19 ต.ค. 2554 14:32
 1. อยากได้โครงงานคณิตเจ๋งๆหวะความคิดเห็นที่ 338

24 พ.ย. 2553 13:54
 1. สัดเจนแมร่งโหด เดี๋ยวสักวันนะสัด มึงไม่รอดความคิดเห็นที่ 337

2 พ.ย. 2553 20:00
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาตร์เกี่ยวกับมะพร้าวน่ะ อยากได้มากๆ แบบหาปริมาตรของนำมะพร้าว ช่วยหน่อยนะจะทำโครงงานความคิดเห็นที่ 336

12 ก.ย. 2553 10:45
 1. โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หากเนื้อหาสาระหรือข้อสงสัยตรงตาม กลุ่มสาระ ใดก็จัด เป็นโครงงานตามกลุ่มสาระนั้น จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อให้การทำโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์นั้นจะต้องมีจุด มุ่งหมาย ที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ พอสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือออกแบบสิ่ง ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ 4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง 7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถร่วมกับผู้อื่นได้ 8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการ ออกแบบทดลองและดำเนินการการทดลอง เพื่อหาคำตอบของปัญหาและเพื่อตรวจ สอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนในการทำงานประกอบด้วยการกำหนดปัญหา การ ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง การแปลผลและสรุปผลการทดลอง 2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้น มาจัดกระทำแล้วนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม หรือเป็นการเสนอการปรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหา หนึ่ง 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องเสนอ แนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์ หรือมีทฤษฎีมาสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปคำอธิบาย สูตร หรือ สมการ โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุนความคิดเห็นที่ 335

21 ส.ค. 2553 11:13
 1. ยากจังทำจน....................................เคลียดแล้วความคิดเห็นที่ 334

8 ส.ค. 2553 15:54
 1. ไม่รู้จะทำโครงงานอะไรดี ปวดหัวใกล้จะแข่งแล้วด้วย.................เครียดความคิดเห็นที่ 333

20 ก.ค. 2553 19:33
 1. ยังไงความคิดเห็นที่ 332

24 มิ.ย. 2553 20:46
 1. อยากได้หัวข้อโครงงานแบบจะไปแข่งขันไรอย่างนี้อ่ะคับ ... ใครมีบอกหน่อยที่เมลนี้เลย sanook.chang@hotmail.comความคิดเห็นที่ 341

4 ม.ค. 2554 12:08
 1. ตอนี้อยากได้โครงงานคนิดมั่กๆ ทำจะไท่ทันหยุแล้ว คัยก็ได้ช่วยที ยังไม่ได้หัวข้อเลยอ่ะ จะทำเรื่องรัยดีนะ เราหยุ ม.6 แล้ว จะพรีเซ็นต์พรุ่งนี้แล้วด้วย อยากได้เจ๋งๆสักเรื่อง แอ๊ดมาคุยนะ aumaimpoppy@hotmail.comความคิดเห็นที่ 258

Victory
3 พ.ย. 2549 22:48
 1. การตั้งคำถามยากกว่าหาคำตอบมากครับ เราอาจจะเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวมาตั้งเป็นคำถามเช่น ตอนนี้บริษัทโทรศัพท์หลายยี่ห้อ มีโปรโมชั่นหลายแบบ เราก็สงสัยว่าแต่ละอันเป็นยังไงและเหมาะกับคนที่โทรลักษณะใด ไปเดินสำเพ็ง เห็นของเล่นอันนึงเป็นเฟืองสองสามอันที่มีรูเจาะอยู่ข้างใน พอเอาดินสอใส่เข้าไปในรูแล้วก็วนในไม้ที่มากับเฟืองนั้น ออกมาเป็นรูปแบบแปลกตา ก็สงสัยว่ารูปเหล่านั้นมีสมการเป็นอย่างไร ที่หมู่บ้านทำสินค้า OTOP ทีนี้ปัญหาคือจะออกแบบกล่องใส่ของอย่างไรให้ดูสวยงามและประหยัดกระดาษ ฯลฯ ลองมองรอบๆตัว ว่ามีอะไรที่น่าสงสัย ตั้งเป็นคำถามแล้วพยายามหาคำตอบครับ ปล. โครงงานพวกนี้มีคนทำแล้วทั้งนั้นครับความคิดเห็นที่ 186

7 ธ.ค. 2548 15:43
 1. อันที่จิงผมก็มะได้เก่งเลขเลยอ่ะนะคับ ตอนนี้แถมเรียนการปกครองอีกต่างหาก แต่อยากแนะนำน้องๆตามความคิดในแนวทางสังคมศาสตร์นะคับ คือ คิดจะทำโครงงานอะไร ผมว่า น่าจะสร้างขอบเขตของเนื้อหาที่จะทำว่า ยากเกินกว่าเรา ( ผู้ทำ ) ที่จะทำไหม และ ความเป็นประโยชน์ในระยะยาวไหม เช่น จะทำอะไรสักอย่างนึง ยากมาก ตัวเราก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ป่าว แถมไม่สามรถนำไปใช้ หรือประยุกต์ได้เลย อย่าตั้งโจทย์โดยมีคำว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หรือ คะแนน เป็นตัวชี้นำเรานะคับ ผมเข้าใจว่าเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นไม่ไหล หรือ มีความคงที่ของเนื้อหา ก็คือ 1 + 1 ก็ต้อง เป็น 2 แต่ 2 ไม่ได้มา จาก 1 + 1 เสมอไป ในทางสังคมศาสตร์นั้น เนื้อหาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าจะทำโครงงานซ้ำกับคนอื่นๆเขา แต่เราต้องคิดว่า เนื้อหาที่ซ้ำกันนั้น เราเองสามารถค้นหาวิถีที่แปลก แตกต่าง แต่อาจจะเข้าใจง่ายกว่าคนอื่นๆ และ เกิดประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน ถึงแม้ว่าความคิดของผมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่ผมก็หวังว่าน้องๆที่ทำโครงงานทุกคน ขอให้ทำด้วยมุมมอง ของประโยชน์มากกว่าคะแนนนะคับ ขอให้โชคดี เรียนเก่งๆกันทุกคนคับความคิดเห็นที่ 196

25 ธ.ค. 2548 14:22
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์สัก 1 โครงงานความคิดเห็นที่ 10

22 ต.ค. 2547 17:15
 1. ถ้า....ตามความเห็นของคุณ MathGuy คนที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ จะต้องมีความถนัด ความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะทำโครงงานดีแล้ว ดังนั้นโครงงานไม่ได้ช่วยให้คนที่ไม่เก่ง ให้เก่งขึ้นเลย ใช่ไหมครับสงสัยความคิดเห็นที่ 59

19 ม.ค. 2548 11:12
 1. เราต้องทำรายงานวิชาคณิตศาสตร์ไม่รู้จะทำยังไงความคิดเห็นที่ 80

11 ก.พ. 2548 01:30
 1. เรื่องตรีโกณ ไงครับ ทำเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ คำณวนได้ทุกๆองศาหรือเกือบ (เครื่องคำณวนตรีโกณมิติ) (ผมทำเป็นระบบวงจรไฟฟ้า....................(ไม่บอก))ความคิดเห็นที่ 94

20 เม.ย. 2548 22:16
 1. ง่ายที่สุดนะ ทำเป็นเชิงสถิติ แต่ไม่แนะนำให้ทำถ้าไม่มีอะไรจะทำจริงๆ เพราะมันเป็นประเภทที่ง่ายที่สุดแล้วความคิดเห็นที่ 305

11 มิ.ย. 2550 14:12
 1. ยังคิดโครงงานคณิตศาสตร์ไม่ออกเลยค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ และก็อยากทราบขอบเขตของการทำโครงงานทางตณิตศาสตร์ ขอบคุณมากๆค่ะความคิดเห็นที่ 294

18 พ.ค. 2550 19:19
 1. ครูม.ปลายมาสอน 0.วิท ม.1 ให้ทำโครงงานคณิต ม.1ยังม่ายรุ้จาทำเรื่องรายเลยเซงช่วยคิดหน่อยดิ ไมมีแต่คนถามว่ะ กระทู้นี้ ม่ายมีคนตอบเลยยยยยย ช่วยคิดหน่อย ตอนแรกคิดว่า ต้อนกำเนิดคณิตฯ กับเกมส์ทักษะคณิด มาคิดดูอีกที่ก็ม่ายดีเลย มานม่ายเหมือนดครงงานเลยความคิดเห็นที่ 306

15 มิ.ย. 2550 15:19
 1. ใครมีไอเดียเจ๋งๆเกี่ยวกับโครงงานคณิตฯ ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ช่วยตอบให้หน่อยสิคะ ส่งมาที่อยู่ในเมลล์นี้ก็ได้ค่ะต้องการด่วนเลยนะคะความคิดเห็นที่ 321

minihomo
12 ก.ค. 2550 18:20
 1. ช่วยบอกโครงงานคนิด ที่แบบที่เป็นแนวคิดอ่ะค่ะ อย่าง คห. ที่310 อ่ะ ไม่ต้องบอกหัวข้อก็ได้ ยังไงก้ช่วยหน่อยนะ ไปเสนอโครงงานเสนอครูที่ไรม่ายผ่านสักที กลุ่มอื่นๆเค้าผ่านกานเกือบหมด มีกลุ่มเราไปเสนอแล้วม่ายผ่าน เซงมากกกกกกกกกก ช่วยหน่อยนะ หัวข้อต้องผ่านก่อนวัน31ก.ค.อ่ะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น