โครงงานคณิตศาสตร์

คือว่า ผมต้องทำโครงงานคณิตศาสตร์ กะจะนำเสนอด้วย Power Point น่ะครับ แต่ไม่รู้จะทำเรื่องอาไรอ่ะคับ (ของระดับ มัธยมต้น) ช่วยบอกทีนะคับ ว่าทำเรื่องไรดี และไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กทั่วไปน่ะคับ


ความคิดเห็นที่ 342


19 ต.ค. 2554 14:32
 1. อยากได้โครงงานคณิตเจ๋งๆหวะ

ความคิดเห็นที่ 340

16 ธ.ค. 2553 20:07
 1. อยากได้ข้อมูลที่ การทำโครงงานในฟิวเจร์บอด

ความคิดเห็นที่ 339

16 ธ.ค. 2553 19:47
 1. จะทำเรื่องความน่าจะเป็นค่ะแล้วทำในรูปฟิวเจอร์บอดจะทำอย่างไรดีค่ะหาข้อมูลยังไม่ได้เลย (ช่วยตอบด้วยค่ะ) เด็กป.5

ความคิดเห็นที่ 337

2 พ.ย. 2553 20:00
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาตร์เกี่ยวกับมะพร้าวน่ะ อยากได้มากๆ แบบหาปริมาตรของนำมะพร้าว ช่วยหน่อยนะจะทำโครงงาน

ความคิดเห็นที่ 336

12 ก.ย. 2553 10:45
 1. โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หากเนื้อหาสาระหรือข้อสงสัยตรงตาม กลุ่มสาระ ใดก็จัด เป็นโครงงานตามกลุ่มสาระนั้น จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อให้การทำโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์นั้นจะต้องมีจุด มุ่งหมาย ที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ พอสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือออกแบบสิ่ง ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ 4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง 7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถร่วมกับผู้อื่นได้ 8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการ ออกแบบทดลองและดำเนินการการทดลอง เพื่อหาคำตอบของปัญหาและเพื่อตรวจ สอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนในการทำงานประกอบด้วยการกำหนดปัญหา การ ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง การแปลผลและสรุปผลการทดลอง 2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้น มาจัดกระทำแล้วนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม หรือเป็นการเสนอการปรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหา หนึ่ง 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องเสนอ แนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์ หรือมีทฤษฎีมาสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปคำอธิบาย สูตร หรือ สมการ โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 335

21 ส.ค. 2553 11:13
 1. ยากจังทำจน....................................เคลียดแล้ว

ความคิดเห็นที่ 334

8 ส.ค. 2553 15:54
 1. ไม่รู้จะทำโครงงานอะไรดี ปวดหัวใกล้จะแข่งแล้วด้วย.................เครียด

ความคิดเห็นที่ 333

20 ก.ค. 2553 19:33
 1. ยังไง

ความคิดเห็นที่ 331

nutchapol
23 ต.ค. 2551 11:31
 1. nutchapol12@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 330

nutchapol
23 ต.ค. 2551 10:37
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาคับ ตอนต้นหรือตอนปลายก็ได้คับขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันนะคับโครงงานง่ายๆก็ได้นะคับ


ความคิดเห็นที่ 329

nod32
23 พ.ค. 2551 16:50
 1. โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อโครงงาน หลายเหลี่ยม หลายมุม ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ชื่อผู้ทำโครงงาน เด็กหญิงอุบลวรรณ แสงสุวรรณ เด็กหญิงปรภาว์ ประเสริฐทิพย์ชัย เด็กชายศุภฤกษ์ ปั้นคุ้ม วันเดือนปีที่จัดทำ 26 พฤศจิกายน 2544 – 15 มกราคม 2545 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูพวงเพ็ญ วัฒนสุนทร คุณครูเพชราพร พันธ์สุวรรณ คุณครูสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ โรงเรียนนีรชาศึกษา 59/80-81 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร. 02- 5182202 – 3 โทรสาร 02- 5182204 บทคัดย่อ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 180 องศา และรูปเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 360 องศา จึงเกิดข้อสงสัยว่าถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปเก้าเหลี่ยม และรูปสิบเหลี่ยม มุมภายในของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศาหรือไม่ จึงได้ทำการทดลองออกแบบสร้างรูปเหลี่ยมต่าง ๆ แล้ววัดมุมภายในของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ ผลจากการทดลองปรากฏว่า รูปห้าเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 720 องศา รูปเจ็ดเหลี่ยม มีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 900 องศา รูปหกเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 1,080 องศา รูปเก้าเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 1,260 องศา และรูปสิบเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน เท่ากับ 1,440 องศา จากการทดลองทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องหลายเหลี่ยม หลายมุม ทำให้ได้ข้อสรุปว่า รูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้น 1 ด้าน จะมีขนาดของมุมภายในเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศา และความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับขนาดของมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้น ๆ หาได้จาก ( n-2) x 180 องศา ที่มาของโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “หลายเหลี่ยม หลายมุม” เกิดขึ้นเนื่องจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต่างๆ รวมกันจะเท่ากับ 180 องศา และมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ รวมกันจะเท่ากับ 360 องศา จากการตั้งข้อสังเกตว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดต่างกัน เท่ากับ 180 องศา ถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมจะมีภายในต่างจากรูปสี่เหลี่ยม 180 องศา หรือไม่ คือจะมีมุมภายในเท่ากับมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นอีก 180 องศา รวมเป็น 540 องศา หรือไม่ และรูปหกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม และสิบเหลี่ยม จะมีมุมภายในรวมกันเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศา ต่อการเพิ่มด้านของรูปเหลี่ยม 1 ด้าน ทุกครั้งจริงหรือไม่ จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คณะผู้จัดทำโครงงานทั้งสามคนสนใจ ใคร่ศึกษาทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้นๆ จุดประสงค์การทำโครงงาน เพื่อทดลองออกแบบสร้างรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับขนาดของมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้น ๆ เนื้อหาคณิตศาสตร์ 1. รูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม รวมกันได้สองมุมฉากหรือเท่ากับ 180 องศา 2. รูปสี่เหลี่ยม มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม รวมกันได้เท่ากับ 360 องศา 3. รูปหลายเหลี่ยม การหาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมหาได้โดย แบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. หามุมภายในรูปสามเหลี่ยม โดยวิธีทดลอง 2. หามุมภายในรูปสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม สิบเหลี่ยม โดยอาศัยรูปสามเหลี่ยม 3. สังเกตผลจากข้อ 2 และสรุปผล ผลการดำเนินงาน สรุปการหาผลรวมของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆ จำนวนเหลี่ยม จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้ ผลรวมของมุมภายใน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม สิบเหลี่ยม 1 2 3 4 5 6 7 8 1 x 180 ๐ = 180๐ 2 x 180 ๐ = 360๐ 3 x 180 ๐ = 540๐ 4 x 180 ๐ = 720๐ 5 x 180 ๐ = 900๐ 6 x 180 ๐ = 1,080๐ 7 x 180 ๐ = 1,260๐ 8 x 180 ๐ = 1,440๐ จากการสังเกตพบว่า จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้จะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเหลี่ยมอยู่ 2 ดังนั้นมุมภายในรูป n เหลี่ยม จะได้ ( n – 2 ) x 180๐ สรุปและอภิปรายผล การทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “หลายเหลี่ยม หลายมุม” ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการสร้างแบบ pattern ต่างๆ ได้ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับมุมภายในของรูปเหลี่ยมว่า รูปใด ๆ ก็ตามสามารถแบ่งเป็นสามเหลี่ยมย่อย ๆ ได้ ซึ่งก็จะได้ผลรวมของมุมภายในเท่ากับจำนวนสามเหลี่ยมที่แบ่งได้ นอกจากนี้ยังทำให้ทราบว่ารูปเหลี่ยมใด ๆ ก็ตาม เมื่อแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้จำนวนของรูปสามเหลี่ยมน้อยกว่าจำนวนเหลี่ยมของรูปนั้นอยู่ 2 เสมอ ซึ่งสามรถทำให้สรุปเป็นสูตรในการคำนวณหามุมภายในของรูปเหลี่ยมใด ๆ ได้ คือ สรุปมุมภายในรูป n เหลี่ยม = ( n-2) x 180๐

ความคิดเห็นที่ 328

สมัชญา
21 ก.พ. 2551 14:27
 1. อยากกินกล้วยปิ้งจัง


ความคิดเห็นที่ 327

สมัชญา
21 ก.พ. 2551 14:15
 1. ช่วยโหวตคะแนนให้ข้อความของสมัชญามากๆด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 326

สมัชญา
21 ก.พ. 2551 14:13
 1. ใครอยู่ ป.3ยกมือขึ้น

ความคิดเห็นที่ 325

สมัชญา
21 ก.พ. 2551 14:11
 1. หนูขอนำเสนอหนังสือ top และ test ระดับ ป.1,2,3,4,5,6 โดยสั่งซื้อได้ในใบสั่งซื้อบัณฑิตแนะแนวค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 324

สมัชญา
21 ก.พ. 2551 14:03
 1. เพื่อนๆพี่ๆรู้ไหมคะว่าการทำโครงงาน(คณิตศาสตร์)เป็นอย่างไรบ้าง รู้แล้วช่วยบอกที

ความคิดเห็นที่ 323

สมัชญา
21 ก.พ. 2551 13:51
 1. หนูอยากได้หนังสือพวกเกี่ยวกับทำโครงงานวิชาต่างๆจังเลยค่ะ ใครรู้ช่วยบอกที


ความคิดเห็นที่ 252

2 ก.ย. 2549 12:44
 1. ทำ พาราโบล่า ดิ เราทำอยู่ แมร่ง โครตยากเลย Power Point อยากเล่นเกมใจจะขาด โจทย์ก็ไม่มี ทำเส้น โค้งไม่เท่าไหร่ กราฟ ดิ ปล.อยากเตะครู จริงๆ ให้ กู ทำ พาราโบล่า

ความคิดเห็นที่ 250

26 ส.ค. 2549 13:57
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงาน บอกได้ไหม

ความคิดเห็นที่ 249

21 ส.ค. 2549 11:30
 1. หาโครงงานคณิตยอดๆให้หน่อย (ม.1)

ความคิดเห็นที่ 248

17 ส.ค. 2549 10:38
 1. คือตอนนี้จารย์ให้ทำโครงงานแต่ทำไม่ได้อ่ะ เท่าที่อ่านความคิดเห็นของแต่ละคนนะก็จะมีปัญหาเรื่องหัวข้อเรื่องกันทั้งนั้นเลยกัจจังก็เหมือนกัน ช่วยทีนะ (กอบกุนกาบบบ)

ความคิดเห็นที่ 247

15 ส.ค. 2549 19:25
 1. เราอยู่มอ5ช่วยเราหาโครงงานคณิตหน่อยน่ะค่ะตอนนี้เครียดเลยช่วยๆเพื่อนร่วมโลกหน่อยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 246

28 ก.ค. 2549 17:30
 1. game พวกทายใจ ที่ใช้ สมการคณิตแก้ หรือ game หาตัวเลขที่หายไป(ใช้ความสัมพันของตัวเลขในกลุ่มนั้น) หรือพวกแบบสำรวจแล้วนำสรุปผล ไม่งั้นก็ พวก ถอดระหัส มีทั้งแบบ ลับและไม่ลับ หรือจะเล่นเป็นนักสืบเช่น ตรวจดูว่าศพตายไปกี่ ชม แล้ว สร้างฟังก์ชันการทำนายและ plot graph และอื่นๆ เลือกเอาแล้วแต่ความรู้ ความสามารถ

ความคิดเห็นที่ 245

26 ก.ค. 2549 19:36
 1. มีให้ครับแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าในระดับ ม.ต้น เพราะไม่รู้ความเข้มข้นแต่ลอง mail มาได้แล้วบอกรายละเอียดด้วยจะพยายามหาให้

ความคิดเห็นที่ 244

26 ก.ค. 2549 17:14
 1. ใครรู้หัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ช่ายส่วหัวข้อให้เราหน่อย คิดยังไงก็คิดไม่ออก........... ส่งอ.เดือนหน้านี้แล้ว ใครรู้กรุณาบอกหน่อยเถอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 243

25 ก.ค. 2549 21:54
 1. เราอยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ซักเรื่องอ่ะช่วยหาให้หน่อยได้ป่ะ

ความคิดเห็นที่ 242

25 ก.ค. 2549 12:48
 1. ขอบคุณสำหรับขั้นตอนการทำโครงงาน และ อยากดูแบบอย่างของโครงงานคณิตศาสตร์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 240

18 ก.ค. 2549 17:43
 1. ใครมีโครงานที่ดี ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กรุณาแนนนำด้วย

ความคิดเห็นที่ 239

17 มิ.ย. 2549 15:33
 1. คือว่าตอนนี้หนูอยู่ชั้นม.3ค่ะ หนูทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง การสำรวจค่าน้ำ-ค่าไฟอ่ะค่ะ แต่ยังไม่ไปถึงไหนเลยอาจารย์ให้ส่งหัวข้อไปก่อนอ่ะค่ะ หนูก็เลยอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกน่ะค่ะ ยังไงช่วยด้วยนะค่ะ ส่งเมล์กลับไปบอกหนูด้วยนะค่ะ sine_1992@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 238

15 มิ.ย. 2549 14:38
 1. ขอหัวข้อครับ สักหัวข้อนะ

ความคิดเห็นที่ 237

10 มิ.ย. 2549 22:44
 1. เออ...คือจริงๆแล้วอยากจะทราบอีกว่าโครงงานของcookiejaเป็นโครงงานประเภทไหนเหรอค่ะยังงงอยู่เลยถ้าจะกรุณาตอบจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 236

10 มิ.ย. 2549 22:17
 1. ขอโทษนะค่ะอยากได้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำโครงงานค่ะคือตอนนี้สนใจทำเรื่องตัวเลขอียิปต์โบราณอยู่ค่ะครัยพอจะแนะนำได้บ้างค่ะและโครงงานเรื่องอะไรเหมาะกับเด็กม.ต้นบ้าง

ความคิดเห็นที่ 235

8 มิ.ย. 2549 10:50
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ 1 โครงงาน hongsahin@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 234

2 มิ.ย. 2549 13:58
 1. ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะ

ความคิดเห็นที่ 233

2 มิ.ย. 2549 13:52
 1. คณิตศาสสนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 232

26 พ.ค. 2549 13:38
 1. คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนุก

ความคิดเห็นที่ 230

22 พ.ค. 2549 21:52
 1. ลองศึกษา 1.เรื่องกราฟ,ความสัมพันและการแปรผัน(อาจต้องมีการทดลองหรือเก็บข้อมูล)สำหรับการทำนายค่า 2.การประยุกใช้ของสามเหลี่ยม(ความคล้าย)และปีทาโกรัส 3.สถิติ(อาจต้องมีการทดลองหรือเก็บข้อมูล)และเสนอข้อมูลในแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล 4.การแปรผันกับสัดส่วนและการวัด อื่น ๆ

ความคิดเห็นที่ 228

Coquette_sbw
21 พ.ค. 2549 04:14
 1. ตอนแรกเราเองก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับโครงงานเลย ทุกอย่างเป็นศูนย์ อาจารย์สั่งงานมา อึ้ง อ้าปากค้าง แล้วก็มาอ่านรวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์จากในนี้ล่ะค่ะ จนพอจะเข้าใจในการตั้งหัวข้อว่า "ได้ทุกอย่างแหละ แค่ขอให้ตั้งใจจะทำ" เพราะมันก็เหมือนการตั้งคำถามเท่านั้นเอง จิงมั๊ยคะ แต่การจะค่อยๆแก้ปัญหานั้นต่างหากที่ต้องอาศัยหลักการต่างๆ แต่ถ้าเป็นปัญหาง่ายๆที่แก้โดยการ "ถาม" ก็คงเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจะมานั่งค้นหานะคะ คิดอะไรมาก ทำแบบสอบถามเลย เทือกๆว่า ....กับ....ชอบอันไหนมากกว่ากัน แล้วนำเสนอในรูปที่เกี่ยวข้องกับคณิต แค่นั้นเอง แต่ถ้าอยากลองโครงงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ย กระดาษมีไว้ทำอะไรล่ะคะ คิดอะไรออก เขียนไป ลากเส้น โยงเส้น ทำอะไรก็ได้ แล้ว...ปิ๊ง มีไอเดียอะไรก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะว่าท่านต้องการอะไรจากสิ่งนั้นแล้วค้นสิ่งที่ท่านต้องการ ถ้าไม่ชอบห้องสมุด นี่ไง อินเตอร์เน็ท ลองดูนะคะ ว่าชอบโครงงานแบบไหนกัน อืม ที่จริงแล้ว เราก็ไม่ได้เป็นโปรทางด้านนี้หรอกนะคะ ความรู้ก้คิดว่าคงไม่ถึงครึ่งของหลายๆท่านในที่นี้ (รุ่นพี่มอสาม มอสี่ น่ะค่ะ) ไม่อาจสามารถอธิบายในเรื่องสูตร กฏ คณิตศาสตร์ได้ แต่ว่า ก็พออธิบายการคิดหัวข้อโครงงานแบบง่ายๆอย่างเริ่มต้นได้อ่าค่ะด้วยเพราะเป็นหนึ่งในผู้เริ่มต้นเหมือนกัน ถ้ามีข้อความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 227

13 พ.ค. 2549 19:25
 1. ลองศึกษาเรื่องพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมมุมฉากดิ

ความคิดเห็นที่ 226

11 พ.ค. 2549 13:10
 1. อยากจะทำโครงงานแต่ไม่รู้ะทำเรื่องอะไรดีช่วยแนะนำหัวข้อโครงงาน รายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 225

11 พ.ค. 2549 13:09
 1. อยากจะทำโครงงานแต่ไม่รู้ะทำเรื่องอะไรดีช่วยแนะนำหัวข้อโครงงาน รายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 222

24 ก.พ. 2549 11:54
 1. คณิตศาสตร์เรียนง่ายมาก เรื่องโครงงานก็ง่าย เราควรตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์ให้มากขึ้นนะคะ

ความคิดเห็นที่ 221

24 ก.พ. 2549 11:50
 1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนยากมากคะ

ความคิดเห็นที่ 220

20 ก.พ. 2549 12:19
 1. คิคและวิเคราะห์โครงงานได้ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีควรจะมีสิ่งที่น่าสนใจใหห้เพื่อนนได้ดีมีภาพการ์ตูนนิดหน่อยพอที่จะได้อ่านขอบคุณที่ฟังความคิดเห็นของฉํน

ความคิดเห็นที่ 219

13 ก.พ. 2549 14:34
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ แบบด่วนจี๋

ความคิดเห็นที่ 218

10 ก.พ. 2549 11:13
 1. อยากได้รูปแบบการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4 ที่สมบูรณ์แบบค่ะ ถ้ามีก็กรุณาส่งมาให้บ้างนะค่ะ กำลังต้องการด่วนมาก ถ้าเป็นเรืองเซตเลยยิ่งดี หวังว่าจะส่งมาให้นะค่ะ พัชรินทร์ อินศิริ อุตรดิตถ์

ความคิดเห็นที่ 216

4 ก.พ. 2549 20:14
 1. กำลังทามเรื่องเวกเตอร์สามมิติอยู่ก็ยุ่งมาก

ความคิดเห็นที่ 215

4 ก.พ. 2549 16:46
 1. อยากทำโครงงานคณิตแต่คิดไม่ออกว่าจะทำเรื่องไร ช่วงแนะนำหน่อยครับว่าเรื่องไรดี เด็กดี

ความคิดเห็นที่ 214

1 ก.พ. 2549 11:41
 1. ขอโครงงานคณิตศาสตร์ของระดับชั้นม.5 แบบไม่ต้องยากมากนัก สัก 2-3 โครงงานนะคะ

ความคิดเห็นที่ 213

30 ม.ค. 2549 15:02
 1. อยากทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ และต้องละเอียดด้วยทำยังไงคะ

ความคิดเห็นที่ 212

29 ม.ค. 2549 19:25
 1. อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวคับ

ความคิดเห็นที่ 211

24 ม.ค. 2549 16:16
 1. อยากรู้เรื่องที่เกี่ยวกับการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณสามเหลี่ยม ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นช่วยหาให้หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 209

17 ม.ค. 2549 15:50
 1. ถึงว่าประเทศไม่ไปใหนซักที เด็กก็ขี้เกียจคิด ผู้ใหญ่ก็ไปจ้างเค้าทำวิทยานิพนธ์ ส่วนดอกเตอร์ก็ลอกทฤษฎีเค้ามาเอามาแปลเติมนิดเติมหน่อย น่าอนานาจการศึกษาไทย

ความคิดเห็นที่ 208

17 ม.ค. 2549 12:51
 1. อยู่ชั้น ม3 อาจารย์สั่งให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ไมรู้จะทำเรื่องอะไรดีช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 207

16 ม.ค. 2549 19:07
 1. สนใจ/สงสัยเรื่องรัย ก็คิดหาวิธีการเพื่อหาคำตอบแค่นั้นเอง ไม่ต้องคิดเรื่องยากหรอก ให้รู้กระบวนก็น่าจะพอแล้ว แล้วที่ครูสั่งให้ทำน่ะ ครูเขาไม่บอกประเภทของโครงงาน/ ขั้นตอนที่ต้องทำและเขียนเหรอ

ความคิดเห็นที่ 206

15 ม.ค. 2549 14:32
 1. สมาการ

ความคิดเห็นที่ 205

13 ม.ค. 2549 18:07
 1. ลองทำเรื่องนี้ดิ det(adj(adj(adj(adj(A))))) แล้วกำหนดตัว A เอาเองนะว่าเท่าไหร่ เข้าใจป่ะ จะเอาแบบ2*2 หรือ 4*4 ก็ได้ อย่าเอาเยอะนะ เลขมันมาก ใช้สูตรเอาอ่ะ แล้วสรุปด้วยว่าทำแล้วได้อาราย

ความคิดเห็นที่ 203

11 ม.ค. 2549 21:41
 1. อยาดได้แบบที่มีต้นแบบอย่างไม่มีหรึอ

ความคิดเห็นที่ 202

9 ม.ค. 2549 16:21
 1. เราจะสอบทำโครงงานคณิตศาตร์ใครก็ได้ช่วยแนะนำ

ความคิดเห็นที่ 201

7 ม.ค. 2549 22:16
 1. ช่วย ช่วยหน่อยนะ มันไม่เข้าใจจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 199

5 ม.ค. 2549 10:24
 1. ช่วยบอกเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ หน่อยสิ จะเอา ไปทำรายงานส่งครู ช่วยทีนะ

ความคิดเห็นที่ 198

1 ม.ค. 2549 12:31
 1. อยากได้หัวข้อของโครงงานจังเลยครับ เอาไปทำโครงงานส่งครูครับ

ความคิดเห็นที่ 197

28 ธ.ค. 2548 14:49
 1. i love you

ความคิดเห็นที่ 196

25 ธ.ค. 2548 14:22
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์สัก 1 โครงงาน

ความคิดเห็นที่ 195

25 ธ.ค. 2548 09:45
 1. อยากรู้ข้อมูลคณิตศาสตร์แผนภูมิแท่งเชิงบวกลบคะ ใครตอบใด้ช่วยหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 194

23 ธ.ค. 2548 14:19
 1. มีแต่ความคิดเห็นไม่มีโครงงานเลย

ความคิดเห็นที่ 192

20 ธ.ค. 2548 08:48
 1. อยากขอคำแนะนำการทำโครงงานคณิตศาสตร์บ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 191

14 ธ.ค. 2548 14:27
 1. ช่วยด้วยซี...น๊า อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ที่เด็ดๆ สักชิ้น สำหรับเด็ก ป.6 จะเข้าแข่งขันส่งมาให้ด้วยน๊า เค้าจะรอ ขอบคุณก๊ะ

ความคิดเห็นที่ 190

9 ธ.ค. 2548 12:16
 1. เคยทำโครงงานคณิตเรื่อง เกลียวธรรมชาติเป็นโครงงานเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ุุระหว่างรัศมีของเกลียวหอยและมุม โดยหอยที่เราใช้คือหอยตาัวัว โครงงานเรื่องนี้ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ว่างๆเปิดเข้าไปดูนะ อย่าลืมเรื่อง "เกลียวธรรมชาติ"

ความคิดเห็นที่ 189

NK
8 ธ.ค. 2548 16:47
 1. ผมเอา โครงงานมาฝากนะครับ *-* .โครงงานคณิตศาสตร์หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ อาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาข้อสงสัย ตั้งสมมติฐาน ทดลองและสืบสวน แล้วรวบรวมหาข้อสรุป แล้วจัดทำรายงาน และแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ จากการทำโครงงาน ได้รับคำแนะนำดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ จะเริ่มทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างไร โครงงานที่ดีที่สุดจะต้องเกิดจากความสนใจของนักเรียน นักเรียนควรจะเลือกเอง แต่ในระยะเริ่มต้นทำโครงงาน ถ้านักเรียนไม่สามารถเลือกหัวข้อมาทำโครงงานได้ แล้วครูจะทำอย่างไร… บทบาทซึ่งสำคัญที่สุดของครูคณิตศาสตร์ คือจะต้องกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้นักเรียนต้องการทำโครงงานนั้น ครูจะต้องมีความคิดที่กว้างขวาง เพื่อจะหาแนวทาง ครูจะต้องเตรียมพร้อมที่จะช่วยนักเรียนเลือกโครงงานในระยะเริ่มต้น ครูจึงต้องมีความรู้และศึกษาว่าจะทำโครงงานอย่างไร โครงงานควรอยู่ในความสนใจและความสามารถของนักเรียน โดยอาศัยความรู้ กลักการแนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะศึกษาและค้นคว้าให้ชัดเจน ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ครูควรทำตนเป็นผู้แนะแนวทางเท่านั้น ในช่วงเริ่มทำโครงงานครั้งแรกครูอาจจะให้นักเรียนทุกกลุ่มทำโครงงานในรูปแบบเดียวกันโดยชี้แนะให้ทำเค้าโครงของโครงงานซึ่งประกอบด้วย ชื่อของโครงงาน จุดประสงค์ เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงาน การสรุปผลงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง ในระยะเริ่มแรกครูจะดูอย่างใกล้ชิดและดูการพัฒนาของนักเรียนให้คำปรึกษาเป็นช่วง ๆ ในระยะเริ่มต้นโครงงานที่ทำควรใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ถ้าจะทำต่อไปก็ให้คิดเองโดยอิสระ ให้เลือกเรื่องที่จะทำเองและดำเนินการเองอย่างอิสระ ครูอยู่ห่าง ๆ คอยเสนอแนะเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย สิ่งที่ลืมเสียมิได้คือการทำโครงงาน ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะฝึกปฏิบัติในข้อสงสัยด้วยการตั้งสมมติฐาน ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อทำเสร็จแล้วก็เผยแพร่ต่อไป หลังจากเขียนเค้าโครงของโครงงานเสร็จ แล้วจึงเขียนโครงงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคล้ายกับฉบับเค้าโครงของโครงงาน แต่เพิ่ม ความเป็นมา ก่อนเขียนจุดประสงค์และในขั้นการดำเนินงาน ต้องเขียนอย่างละเอียด หลักการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ควรมีลักษณะดังนี้ 1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 2. เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อฝึกการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ด้วยวิธี ทางวิทยาศาสตร์ 3. ให้เสรีภาพแก่ผู้ทำโครงงานในเรื่องที่จะทำ โดยคำนึงถึงเงินทุนที่มีอยู่ด้วย โครงงานคณิตศาสตร์อาจทำได้หลายรูปแบบดังนี้ 1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง (Experimental Research Project) โครงงานนี้เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาโดยการออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการทำงานประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ การแปลผลและการสรุปผลการทดลอง 2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ (Survey Research Project) โครงงานประเภทนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำข้อมุลมาจัดและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ (Development Research Project) โครงงานประเภทนี้เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ จะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งเป็นการเสนอหรือปรับแบบจำลองทางความคิดเพื่อ แก้ปัญหาปัญหาหนึ่ง 4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theortied Research Project) โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ผู้ทำจะต้องเสนอความคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ในแนวใหม่ เสนอในรูปคำอธิบาย สูตร สมการ โดยมีทฤษฎีข้อมูลอื่นสนับสนุน การทำโครงงานประเภทนี้ผู้ทำจะต้องมีพื้นความรู้ ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างคำอธิบายหรือทฤษฎีได้ ขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์มีดังนี้ 1. การกำหนดจุดประสงค์ ก่อนทำโครงงานต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนว่า ต้องการอะไรจาก โครงงานนั้น 2. การเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา ควรให้นักเรียนเป็นผู้คิดและเลือกด้วยตนเอง โดย คำนึงถึง ระดับความรู้ อุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา อาจารย์ที่ปรึกษา ความปลอดภัย และ เอกสารอ้างอิง 3. การวางแผนในการทำโครงงาน คือการกำหนดขอบเขตของงาน ว่าจะให้กว้างหรือแคบเพียง ใด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนเค้าโครงของงานก่อน เพื่อวางแผนการทำงาน 3.1 ชื่อโครงงาน 3.2 ชื่อผู้ทำโครงงาน 3.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 3.4 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน อธิบายว่าทำไมจึงเลือกโครงงานนี้ 3.5 จุดมุ่งหมายของโครงงาน 3.6 สมมติฐานทางการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) สมมติฐานเป็นคำตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 3.7 วิธีดำเนินงาน 3.7.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 3.7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า 3.8 แผนการปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับระยะเวลาทำงานตั้งแต่เริ่มจนจบโครงงานในแต่ละ ขั้นตอน 3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3.10 เอกสารอ้างอิง 4. การลงมือทำโครงงาน เมื่อโครงสร้างและเค้าโครงงานผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญแล้ว นักเรียนก็เริ่มลงมือทำตามแผนงาน ในแต่ละช่วงต้องมีการประเมินการทำงานเป็นระยะๆ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานด้วย 5. การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลงานของการศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสาร เพื่อให้ผู้อื่นทราบปัญหาที่ศึกษา วิธีดำเนินการศึกษา ข้อมุลที่ได้ ประโยชน์ที่ได้จากโครงงานที่ทำ ควรเขียนในรูปแบบฟอร์ม 6. การแสดงผลงาน เป็นการเสนอผลงานต่างๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา เพื่อให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าถึงโครงงาน ซึ่งอาจเป็นตาราง แผนภูมิแท่ง กราฟวงกลม กราฟ สร้างแบบจำลอง ควรเลือกนำเสนอให้เหมาะสมกับโครงงานนั้นๆ การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ มีวิธีประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. ความสำคัญของการจัดทำโครงงาน 2. เนื้อหาของโครงงาน 3. การนำเสนอโครงงาน

ความคิดเห็นที่ 188

8 ธ.ค. 2548 14:15
 1. อยากรู้เรื่องโครงงานความรักให้เข้ามาที่นี้ 068595453

ความคิดเห็นที่ 187

8 ธ.ค. 2548 11:48
 1. อยากได้หัวข้อโครงงานคณิตจังเลย

ความคิดเห็นที่ 186

7 ธ.ค. 2548 15:43
 1. อันที่จิงผมก็มะได้เก่งเลขเลยอ่ะนะคับ ตอนนี้แถมเรียนการปกครองอีกต่างหาก แต่อยากแนะนำน้องๆตามความคิดในแนวทางสังคมศาสตร์นะคับ คือ คิดจะทำโครงงานอะไร ผมว่า น่าจะสร้างขอบเขตของเนื้อหาที่จะทำว่า ยากเกินกว่าเรา ( ผู้ทำ ) ที่จะทำไหม และ ความเป็นประโยชน์ในระยะยาวไหม เช่น จะทำอะไรสักอย่างนึง ยากมาก ตัวเราก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ป่าว แถมไม่สามรถนำไปใช้ หรือประยุกต์ได้เลย อย่าตั้งโจทย์โดยมีคำว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หรือ คะแนน เป็นตัวชี้นำเรานะคับ ผมเข้าใจว่าเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นไม่ไหล หรือ มีความคงที่ของเนื้อหา ก็คือ 1 + 1 ก็ต้อง เป็น 2 แต่ 2 ไม่ได้มา จาก 1 + 1 เสมอไป ในทางสังคมศาสตร์นั้น เนื้อหาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าจะทำโครงงานซ้ำกับคนอื่นๆเขา แต่เราต้องคิดว่า เนื้อหาที่ซ้ำกันนั้น เราเองสามารถค้นหาวิถีที่แปลก แตกต่าง แต่อาจจะเข้าใจง่ายกว่าคนอื่นๆ และ เกิดประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน ถึงแม้ว่าความคิดของผมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่ผมก็หวังว่าน้องๆที่ทำโครงงานทุกคน ขอให้ทำด้วยมุมมอง ของประโยชน์มากกว่าคะแนนนะคับ ขอให้โชคดี เรียนเก่งๆกันทุกคนคับ

ความคิดเห็นที่ 185

7 ธ.ค. 2548 09:28
 1. ต้องการทำโครงงาน คณิตศาสตร์ ช่วยแนะนำโครงงานให้หน่อยสิค่ะ ขอเป็นของม.5 นะ จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 184

6 ธ.ค. 2548 21:24
 1. หนูเคยเข้ามาถามครั้งหนึ่งแล้ว เกี่ยวกับโครงงานเรื่อง ฟังก์ชัน แลคุณ MGให้หาส่วนที่เราสนใจ - ก้อคือว่าฟังก์ชันจะเกี่ยวกับกราฟ และกราฟก้อมีหลายลักษณะ แล้วแต่ -- ถ้าเปนสมการที่ต่างกัน รูปก็แตกต่างกัน ------แต่ทุกรูปต้องมีจุดยอด คุณMG คิดว่าหนูควรทำอย่างไรต่อดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 182

6 ธ.ค. 2548 17:51
 1. ช่วยหน่อยอาจารย์ให้ทำโครงงานคณิต(ม.4)ไม่รู้จะทำไง

ความคิดเห็นที่ 181

26 พ.ย. 2548 12:55
 1. ตอนนี้เราทำโครงงานคณิตศาสตร์อยู่นะยากมากเลย

ความคิดเห็นที่ 180

25 พ.ย. 2548 15:56
 1. การทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องสถิติว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี

ความคิดเห็นที่ 179

21 พ.ย. 2548 18:01
 1. ........ไม่เห็นจะแนะนำอะไรเลย........

ความคิดเห็นที่ 178

21 พ.ย. 2548 10:52
 1. อืมๆ

ความคิดเห็นที่ 177

21 พ.ย. 2548 10:24
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ 1 โครงงาน

ความคิดเห็นที่ 172

13 พ.ย. 2548 15:21
 1. มีโครงงานคณิตศาสตร์ให้ลองศึกษามั้ยคะ

ความคิดเห็นที่ 170

8 พ.ย. 2548 09:34
 1. แนะนำหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์หน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 168

31 ต.ค. 2548 16:02
 1. มีปัญหาเรื่องโครงงานคณิตศาสตรืมากเลยค่ะ เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาทำเป็นโครงงานดี ช่วยแนะนำหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 165

29 ต.ค. 2548 17:29
 1. ช่วยเสนอเรื่องทำโครงงานหน่อยได้มั้ยค่ะ โรงงานคณิตม.ปลายค่ะ คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก พอคิดออกก็ดันไปซ้ำกับเพื่อนกลุ่มอื่น

ความคิดเห็นที่ 164

29 ต.ค. 2548 13:43
 1. สวัสดีค่ะ อาจารย์ให้ทำโครงงานคณิตไม่เคยทำเลยค่ะ+ไม่รุ้จะเริ่มจากตรงไหนด้วย +ไม่มีข้อมูลรูปแบบโครงงานอารายเลยอะ ควรเริ่มจากอารายก่อนดีค่ะ และควรเรลือกหัวข้ออารายดีค่ะ พูดง่ายๆๆนะค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

ความคิดเห็นที่ 162

26 ต.ค. 2548 17:56
 1. คือว่าตอนนี้เรากำลังจะทำโครงงานคณิต (ม.ปลาย)คิดว่าเราควรทำเรื่องอะไรดี

ความคิดเห็นที่ 161

25 ต.ค. 2548 12:44
 1. ก็เรื่องทศนิยมไงล่ะ..

ความคิดเห็นที่ 158

28 ก.ย. 2548 19:50
 1. จะทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติไม่รู้จะทำอย่างไรดี ช่วยบอกหน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 156

27 ก.ย. 2548 11:19
 1. อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการต่อยอดทางคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโทว่าเป็นอย่างไรไม่เข้าใจเลย

ความคิดเห็นที่ 154

27 ส.ค. 2548 22:24
 1. ขอโทษค่ะ ที่โง่ไปหน่อย หัวไม่ค่อยดีก้องี้แหละค่ะ ขอประทานอภัยอย่างสูงนะคะ คนอย่างฉันก็ทำได้แค่รออาหารจากคนอื่นเท่านั้นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 152

26 ส.ค. 2548 12:55
 1. ตอนนี้กำลังจะทำโครงงานคณิตศาสตร์ที่ใช้เนื้อหาของม.ปลายช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 150

18 ส.ค. 2548 19:56
 1. เราก้อทำเหมือนกัน พอดีครูก้อให้ทำพอแต่กลุ่มเรา ครูให้ทำความรู้ 4 กลุ่ม กลุ่มอื่นทำโครงงาน แต่ว่าความรู้หมาย ถึงอารายยยยยยยงะ

ความคิดเห็นที่ 149

17 ส.ค. 2548 19:38
 1. เราก็ต้องทำเหมือนกานง่า ช่วยคิดหน่อยสิ ทำไงดีไม่รู้ว่าจะทำเรือ่งอะไร

ความคิดเห็นที่ 148

16 ส.ค. 2548 17:00
 1. อยากได้โครงงานคณิตเกี่ยวกับ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ

ความคิดเห็นที่ 146

13 ส.ค. 2548 16:32
 1. โครงงานคณิตศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ เช่น 1. ประดิษฐ์เครื่องมือโยนเหรียญ เรื่องความน่าจะเป็น 2. สร้างเครื่องมือวัดโดยใช้ล้อรถ ประกอบกับนาฬิกาเก่า ซึ่งเมื่อล้อหมุน 1 รอบมิเตอร์ขึ้นเลข 1 ... ไปเรื่อย ๆ 3. สร้างสามเหลี่ยมประกอบการคำนวณความสูงของ ต้นไม้ เสาไฟฟ้า โดยประกอบกับระดับน้ำ และ กล้องเล็งปรับองศาได้ ลองไปคิดต่อเอานะ

ความคิดเห็นที่ 144

9 ส.ค. 2548 16:05
 1. เกมคณิตศาสตร์ทำยังไงคะ ( ทำจากฟิวเจอร์บอร์ดอะคะ )

ความคิดเห็นที่ 142

8 ส.ค. 2548 22:37
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาในช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)ส่งมาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 140

8 ส.ค. 2548 15:41
 1. โปรดทราบจ้า า า า า า เค้าจะทำโครงงานคณิตศาสตร์ง่ะ!! ใครก็ได้แนะนำที !! จะเป็นพระคุณอย่างสูง ง ง ง ง

ความคิดเห็นที่ 139

4 ส.ค. 2548 11:39
 1. อยากได้โครงงานคณิตเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตม.1ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 138

1 ส.ค. 2548 00:24
 1. เกือบทุกคนคิดไม่ออกว่าจะทำโครงงานเรื่องใด คงจะยุ่งยากสำหรับคนที่ต้องทำงานส่งรีบด่วน มีหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถม ระดับอื่นก็ประยุกต์เองแล้วกัน เป็นโครงงานประเภทประดิษฐ์ "ออกแบบลวดลายจากรูปเรขาคณิต" ลักษณะก็คือใช้รูปเรขาคณิตต่างขนาด ต่างรูปร่าง ต่างสี มาออกแบบจัดวางให้เกิดรูปภาพใน 2 ลักษณะ คือรูปภาพที่เป็นเรื่องราว และรูปภาพที่ไม่เป็นเรื่องราว ผลงานที่ได้จากการออกแบบ นำไปใช้ทำภาพประดับฝาผนัง (ทำภาพขนาดใหญ่มากด้วยสีชอล์ค) ทำลวดลายบนของใช้ ทำรูปลอกบนเสื้อ ฯลฯ ได้ผลงานที่ไม่ซ้ำใครในโลก ก็ออกแบบเองไง สนใจโครงงานนี้ยินดีเผยแพร่

ความคิดเห็นที่ 137

31 ก.ค. 2548 12:28
 1. หนูจะลองทำโครงงานคณิตศาสตร์ค่ะ ไม่ทราบว่าจะช่วยแนะนำไอเดียดีๆให้หน่วยได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 136

31 ก.ค. 2548 08:21
 1. เราเป็นคนม่ายชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วอ้ะนะ ก้อเลยม่ายค่อยถูกโรคกับคณิต-ฟิสิกส์เทาไหร่ เราชอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม มากกว่า แต่ดันทะลึ่งเก่ง วิทย์ ชีวะ เคมี วิทย์กาย แม่นเหมือนจับวาง ก้อเลยโดนมรสุมสังคมพัดพาให้มาเรียน สายวิทย์ ต้องทำโครงงานเหมือนชาวบ้าน วิกฤต วิกฤต ทั้งๆที่ก้อสนใจโครงงานวิทย์ แต่กับโครงงานคณิตแล้วมันตรงกันข้ามกันเลยน่ะสิ แล้วอ.ที่สอนเราเค้าก้อเรื่องมาก เค้าอยากได้โครงงานคณิตแบบสิ่งประดิษฐ์ เพื่อจะได้มีโมเดลโครงงานเก็บไว้โชว์ในหมวด เจ็บหัว เจ็บหัว ห้องเราหัวหมุนกันทั้งห้อง (ห้องคิงนะนั่น) บางกลุ่มไปส่งแล้วส่งอีกก้อม่ายผ่าน กำหนดส่งวันอังคารที่ 2 นี้แล้วล่ะ เรายังม่ายรู้จะทำอะไรดีเลย พยายามหาข้อมูลอยู่อ้ะนะ แต่เราคิดว่ายังไงเราก้อต้องมีส่ง ถึงจะยากสักหน่อย เพราะถึงเราจะขาดความเป็นเลิศทางคณิต ( อยู่มาก ) แต่เราก็ยังมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้ภาษาที่เป็นเลิศ และที่สำคัญเรามีความพยายาม สู้ๆกันต่อไปนะ อวยพรให้เราด้วย

ความคิดเห็นที่ 135

30 ก.ค. 2548 17:34
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์สัก 1 โครงงาน

ความคิดเห็นที่ 134

30 ก.ค. 2548 14:25
 1. อยากได้หัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ 1 หัวข้อ ถ้าใครรู้กรุณาบอกด้วยนะค่ะ โทร 061414064

ความคิดเห็นที่ 133

29 ก.ค. 2548 12:25
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงาน คณิตศาสตร์ ของม.ปลายอ่ะ ใครมีก้อกรุณาช่วยส่งมาทางเมล์นะ

ความคิดเห็นที่ 132

27 ก.ค. 2548 20:29
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ของม.4ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 131

27 ก.ค. 2548 14:11
 1. หนูอยากทำโครงงานคณิตศาสตร์แต่ไม่รู้จะทำเรื่องอะไรที่เหมาะสำหรับม. ต้นและอยากให้ไม่ยากเกินไป

ความคิดเห็นที่ 130

27 ก.ค. 2548 09:35
 1. ฉันคิดถึงคุณมาก จังค่ะ คุณสบายดีมั๊ย ส่วนฉันสบายดี ขอให้ตั้งใจเรียนนะ เป็นคนดีของสังคมนะ รักและคิดถึงเสมอนะ

ความคิดเห็นที่ 129

26 ก.ค. 2548 12:15
 1. เราอยู่โรงเรียนเทพศิรินร่มเกล้า เราต้องทำโครงงานคณิตส่งวัน ที่1 ส.ค. ใครก็ได้ช่วยคิดให้หน่อยที โทรหาเราก็ได้นะ 02-8902381*2 ชื่อเมย์

ความคิดเห็นที่ 128

26 ก.ค. 2548 11:06
 1. ตอนนี้ก้อกำลังคิดโครงงานคณิตศาสตร์อยู่เหมือนกัน แต่คิดไม่ออกเลยทำไงดี และอีกอย่างตอนนี้กำลังหางานวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แต่หาไม่เจอเลย ใครรู้ว่าที่เวบไหนมีงานวิจัยคณิตศาสตร์บ้าง ช่วยบอกด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 127

21 ก.ค. 2548 13:12
 1. อยากได้ข้อมูลโครงงานคนิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต ป.4

ความคิดเห็นที่ 126

17 ก.ค. 2548 22:21
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ระดับม.ปลายหรือม.6ก็ได้ เราต้องทำส่งอาจารย์วันที่25 ก.ค. ใครมีช่วยส่งมาเมลล์เราหน่อยนะเยอะๆก็จะเป็นการดี จะเอามาดูเป็นแนวนะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 125

12 ก.ค. 2548 19:14
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์แจ๋วๆ สักชิ้นช่วยแนะนำด้วนนะคะ ส่งมาทาง Mail ได้เลย ขอบคุณอยากสูง

ความคิดเห็นที่ 124

11 ก.ค. 2548 18:49
 1. ช่วยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงงานทดลองให้หน่อยว่าจะทำอะไรดีและต้องมีคณิตศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ความคิดเห็นที่ 123

11 ก.ค. 2548 16:31
 1. ถ้ามีข้อมูลใหม่ๆโปรดส่งมาที่ E Mail ของผมด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 122

10 ก.ค. 2548 16:19
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ของ ม.4 ช่วยส่งมาให้หน่อยค่ะ่

ความคิดเห็นที่ 121

10 ก.ค. 2548 12:08
 1. ไม่รู้จะทำโครงงานคณิตเรื่องอะไรดี เพื่อนก็ไม่ช่วยคิด โครงงานระดับมัธยมต้น(ม.2)

ความคิดเห็นที่ 120

8 ก.ค. 2548 14:03
 1. ไม่ได้เลย ช่วยบอกทีนะคับ

ความคิดเห็นที่ 119

8 ก.ค. 2548 13:56
 1. ผมต้องทำโครงงานคณิตศาสตร์ กะจะนำเสนอด้วย Power Point น่ะครับ แต่ไม่รู้จะทำเรื่องอาไรอ่ะคับ (ของระดับ มัธยมต้น) ช่วยบอกทีนะคับ ว่าทำเรื่องไรดี และไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กทั่วไปน่ะคับ

ความคิดเห็นที่ 118

7 ก.ค. 2548 19:21
 1. อยากให้หาเรื่องที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรของ ม.ปลาย

ความคิดเห็นที่ 116

3 ก.ค. 2548 14:11
 1. อยากทำโครงงานแบบว่า...การใช้สมการต่างๆมาประยุกษ์ในการใช้ในรูปบบต่างๆ...หายใจเข้าก็...เฮ้อเธอ

ความคิดเห็นที่ 115

1 ก.ค. 2548 19:40
 1. อยากได้โครงงานคณิตฯเชิงประวัติศาสตร์แต่คิดไม่ออกว่าจะทำรายดี ครายก้อได้ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยค่ะ ส่งสิ้นเดือนก.ค. นี้แล้ว ...........ขอบคุณไว้ล่วงหน้าคะ สาวน้อยผู้อ่อนไหว น้องญ.5/1 Phayao

ความคิดเห็นที่ 114

1 ก.ค. 2548 16:50
 1. อยากคำปรึกษาดีๆ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ได้ทำโครงงานคณิตศาสตร์เหมือนกัน ยากมากๆเลย ได้โปรดช่วยแนะนำวิธีการทำให้มันง่ายขึ้นด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 113

1 ก.ค. 2548 16:09
 1. ยังคิหัวข้อโครงงานไม่ออกเลยใครก็ได้ช่วยคิดให้หน่อยนะคะ เด็กพะเยา

ความคิดเห็นที่ 112

1 ก.ค. 2548 16:01
 1. ครูเพิ่งสั่งให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ ยังคิดหัวข้อไม่ออกเลย

ความคิดเห็นที่ 111

30 มิ.ย. 2548 16:48
 1. ก็ทำเกี่ยวกับเนื้อหาประยุตซิ

ความคิดเห็นที่ 110

30 มิ.ย. 2548 15:06
 1. โครงงานคณิตศาสตร์อาจทำได้หลายรูปแบบดังนี้ 1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง (Experimental Research Project) โครงงานนี้เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาโดยการออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการทำงานประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ การแปลผลและการสรุปผลการทดลอง 2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ (Survey Research Project) โครงงานประเภทนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำข้อมุลมาจัดและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ (Development Research Project) โครงงานประเภทนี้เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ จะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งเป็นการเสนอหรือปรับแบบจำลองทางความคิดเพื่อ แก้ปัญหาปัญหาหนึ่ง 4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theortied Research Project) โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ผู้ทำจะต้องเสนอความคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ในแนวใหม่ เสนอในรูปคำอธิบาย สูตร สมการ โดยมีทฤษฎีข้อมูลอื่นสนับสนุน การทำโครงงานประเภทนี้ผู้ทำจะต้องมีพื้นความรู้ ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างคำอธิบายหรือทฤษฎีได้

ความคิดเห็นที่ 109

29 มิ.ย. 2548 15:06
 1. จากความคิดเห็นที่ 90 เราว่าโครงงานคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้อง มีตัวแปรเสมอไปเราไม่ควรยึดถือหลักนี้เพราะโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นโครงงานที่จะนำเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ แก่ผู้สนใจโครงงานคณิตศาสตร์เราควรนำเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องที่เรากำลังเรียนมาศึกษามาเป็นโครงงานขึ้นมา

ความคิดเห็นที่ 108

29 มิ.ย. 2548 15:02
 1. จากความเห็นที่ 99 หนูเห็นด้วยว่าทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราสามารถนำมาเป็นดครงงานได้หมดเนื่องมาจากความสนใจของเราไม่ว่าสิ่งที่เราสนใจจะเล็กน้อยมากก็ตามแต่มันมีเหตุผลให้สิ่งเล็กๆที่คนอื่นเห็นไม่มีค่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เห็นคุณค่าหลายๆคน หนูอยากจะถามว่าการที่เราจะสร้างโฮมเพจสักหน้ามันยากมากมั๊ยค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะ จาก...เด็กหญิงสกาว กัลปนาท ม.3/2 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)

ความคิดเห็นที่ 107

29 มิ.ย. 2548 09:39
 1. โครงงาน เรื่องคณิตศาสตร์ สำหรับคนที่เรียนไม่เก่งก็คิดว่ายาก แต่สำหรับคนที่เรียนเก่งก็ หมูๆค่ะ แต่ไม่ว่ามันจะง่ายหรือยากเราก็ต้องทำให้เสร็จค่ะ ศศิวิมล เจือแก้ว ชั้น ม.1/2 ร.ร.บ้านปางแกฯ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ความคิดเห็นที่ 106

28 มิ.ย. 2548 21:36
 1. จะทำโครงงานส่งครูอาทิตย์หน้าไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรดี ช่วยบอกมั่งสิ

ความคิดเห็นที่ 105

28 มิ.ย. 2548 11:17
 1. หากคุณต้องการคำตอบ ฉันคิดว่า หากจะทำโครงงานควรพิจารณาจากสิ่งใกล้ตัว ที่เราทำเป็นประจำ เช่น 1.ในแต่ละวันจะมีคนเลือกยืมหนังสือประเภทใดมากที่สุด 2.การไปโรงเรียนจะมีเพื่อนแต่งกายชุดใดมากที่สุด 3.ในแต่ละวันจะมีคนแต่งกายด้วยสีเสื้อผ้าสีใดบ้าง 4. ในโรงเรียนมีเพื่อนที่ผูกผมหรือปล่อยมากกว่ากัน

ความคิดเห็นที่ 101

23 มิ.ย. 2548 10:28
 1. อยากทำ CAI เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แต่ไม่เก่งคอม อยากเรียนรู้ โปรแกรม EZ-2000 เห็นว่าประสิทธิภาพสูงมาก จะซื้อใช้ที่ไหนครับ " คนอยากรู้"

ความคิดเห็นที่ 100

23 มิ.ย. 2548 10:11
 1. อยากได้โครงงานแจวๆ

ความคิดเห็นที่ 99

21 มิ.ย. 2548 20:37
 1. - อย่าง 2 นี้ผมก็กำลังทำอยู่ครับ สังเกตุมั๊ยครับว่า ฟิสิกส์เป็นสาสตร์ที่ต้องพึ่งคณิตศาสตร์ เพื่อใช้อธิบายธรรมชาติ .................. แล้วทำไมเราจะเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์แบบตรงๆ มาประยุกต์ซักนิดซักหน่อยไม่ได้เหรอครับ ............ ขอให้มองออกไปรอบๆ ตัวคุณ มีคำถาม ปัญหา ข้อสังเกตุมากมายที่คุณยังไม่รู้ แต่กระนั้นคุณก็ยังไม่กล้าที่จะคิด เพราะกลัวว่าโครงงานจะไม่สำเร็จ นั่นก็เป็นอีกส่วนที่เป็นปัญหา แต่ขอบอกว่า โครงงงานคณิต มันสามารถเชื่อมโยงกับ ชีวะ ได้ คือ มองธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์ก่อน แล้วค่อยนำไปใช้กับชีวะ ลองหาดูว่ารื่องที่เราทำมีประโบชน์ยังไงกับชีวะ คุณมองเห็นอะไรบ้างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ - คน - สิ่งของ - เครื่องยนต์ เครื่องจักร - ธรรมชาติ - ต้นไม้ - สัตว์ - พื้นดิน - ลักษณธการดำรงชีวิตของสัตว์ ??????? สุดท้ายคือ ......... โครงงานเลขคนที่จะทำได้ ต้องอยู่กับตัวเองให้มากๆ มีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเพื่อนร่วมกลุ่มที่พอจะให้คำปรึกษาได้ และที่สำคัญคือ มีความตั้งใจจริง

ความคิดเห็นที่ 98

21 มิ.ย. 2548 20:26
 1. จะเอาโครงงานแบบไหนหล่ะครับ - แบบทฤษฎี ซึ่ง เป็นโครงงานเชิงนามธรรม เป็นการคิดต่อยอดจากทฤษฎีเดิม เป็นการดัดแปลงทฤษฎี สังเกตุ สังเคราะห์ แล้วสร้างรูปแบบใหม่ที่เราได้จากการสังเกตุว่า แต่แนะนำว่า โครงงานประเภทนี้ ไม่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมครับ เพราะอาจทำให้นักเรียนเบื่อคณิตศาสตร์ได้

ความคิดเห็นที่ 97

21 มิ.ย. 2548 15:44
 1. กระผมอยากจะทรายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ทั้งตัวอย่างและสิ่งที่เกี่ยวกับโครงงาน หรือเว็บที่เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสรต์ก็ดีครับถ้ามีขอความกรุณาส่งให้เด็กใฝ่เรียนอย่างผมทีครับถือว่าสงสารเด็กก็แล้วกันครับ..ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย.......yai_orange1@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 94

20 เม.ย. 2548 22:16
 1. ง่ายที่สุดนะ ทำเป็นเชิงสถิติ แต่ไม่แนะนำให้ทำถ้าไม่มีอะไรจะทำจริงๆ เพราะมันเป็นประเภทที่ง่ายที่สุดแล้ว

ความคิดเห็นที่ 93

28 มี.ค. 2548 09:53
 1. 1. ลองเสนอโครงการที่ เอาวิชาที่จะสอนมาประยุกต์เข้า กับชีวิตจริง 2. เล่าประวัติความเป็นมาของผู้คิดค้นตั้งแต่โบราณ

ความคิดเห็นที่ 92

27 มี.ค. 2548 17:27
 1. อยากทราบว่า โครงงาน กับ ดครงการแตกต่างกันอย่างไรค่ะ และมีความยากง่ายกว่ากันอย่างไร ถ้าคิดจะทำโครงการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ควรจะทำเรื่องอะไรค่ะ และควรเริ่มต้นอย่างไรดีค่ะ ต้องการทราบจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 90

16 มี.ค. 2548 14:52
 1. ผมว่าควรมีตัวแปรต่างๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 89

14 มี.ค. 2548 15:30
 1. ทำเกี่ยวกับ knot theory สิน่าสนใจดี ประมาณเงื่อนต่างๆ ในเส้นเชือก ที่เค้าเล่นกลกันไง

ความคิดเห็นที่ 88

14 มี.ค. 2548 13:38
 1. ต้องการทําโครงงานคณิตแต่ไม่รู้ทําอะไรดีช่วยบอกหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 87

14 มี.ค. 2548 10:33
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ที่เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความคิดเห็นที่ 83

17 ก.พ. 2548 10:11
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาตร์เกี่ยวกับเนื้อหาของ ม.6 สักเรื่อง ส่งมาให้หน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

14 ก.พ. 2548 15:38
 1. รู้สึกว่า...............ป๋มบ้ามากมาก เพื่อนป๋มมานให้ทามโครงงานคณิต แต่ดันทำเรื่องพันทุกรรม(กำ) ตอนเเรกป๋มก็ม้าสนใจอารัยเเต่พอมาหาเนื้อหาอ่าว นี่มานโครงงานคณิตนี่หว่า แล้วพันทุกรรมมานเกี่ยวกานตรงไหนฟ่ะ ! ตกเเน่เลยเนีย นี่ก็สอบวันที่17แล้วด้วยฮืออออ T_T

ความคิดเห็นที่ 80

11 ก.พ. 2548 01:30
 1. เรื่องตรีโกณ ไงครับ ทำเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ คำณวนได้ทุกๆองศาหรือเกือบ (เครื่องคำณวนตรีโกณมิติ) (ผมทำเป็นระบบวงจรไฟฟ้า....................(ไม่บอก))

ความคิดเห็นที่ 78

9 ก.พ. 2548 09:50
 1. ต้องการขอโครงานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความคิดเห็นที่ 75

2 ก.พ. 2548 12:14
 1. อยากได้โครงงานสำหรับป.6มากเลยคะ

ความคิดเห็นที่ 74

31 ม.ค. 2548 11:32
 1. คิดเองมันภูมิใจมากกว่านะ สิ่งที่ใกล้ตัวนั้นแหละเอามันมาทำเลยอย่าคิดไปไกลมาก พี่บอกจากประสพการณ์จริงนะเนี๊ย........

ความคิดเห็นที่ 72

30 ม.ค. 2548 11:14
 1. ใครมีโครงงานคณิตศาสตร์เจ๋งๆช่วยส่งมาให้หน่อยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 70

29 ม.ค. 2548 14:38
 1. ตอนนี้ครูให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ หนูไม่รู้จะทำโครงงานเรื่องอะไรค่ะช่วยบอกหนูทีสิค่ะว่าจะทำเรื่องอะไรดีค่ะ บอกมาแค่1เรื่องก็พอแล้วค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 69

28 ม.ค. 2548 13:36
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงานคริตศาสตร์ประถม กับ มัธยมต้น ใครมี ช่วยกรุณาส่งมาให้หน่อยค่ะ ......ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 66

27 ม.ค. 2548 21:37
 1. ต้องทำโครงงานคณิตค่ะใครมีโครงานดีดีก็ส่งมาให้หน่อยแล้วกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 65

26 ม.ค. 2548 22:54
 1. [u]โครงงานคณิตศาสตร์[/u] - รูปเรขาคณิตมาต่อกานเปนรูปทรงต่าง - จิ๊กซอ ของรูปเรขาคณิตต่างๆ - อนุกรมการหาพื้นที่ของ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ - คิดสูตรการหา ...

ความคิดเห็นที่ 64

26 ม.ค. 2548 19:23
 1. มีโครงงานดีๆๆอะไรก็ได้ ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆคะ กุ๊กกิ๊ก

ความคิดเห็นที่ 63

Arsakura
26 ม.ค. 2548 16:36
 1. มีแต่ของ ม.ปลายอะครับ ไม่รู้จะทำกันได้ป่าวยากเหมือนกัน ทำพวกนับรูป สามเหลี่ยมทั้งหมดจากสามเหลี่ยมรูปใหญ่ ที่ชอบออกข้อสอบสมาคมลองหาดูนะ นึกออกปะที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆหลายๆอันรวมกันเป็นสามเหลี่ยมใหญ่1อันแล้วให้นับ แล้วก็ทำสี่เหลี่ยมด้วยก็ได้ ลองใช้เวคเตอร์ ลำดับ อนุกรมหาดูเอานะ อีกอันก็ยากกว่าข้างบนอีกใครอยากได้เมลล์มาแล้วกัน james.jj@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 62

25 ม.ค. 2548 12:15
 1. อยากให้ยกตัวอย่างโครงงาน

ความคิดเห็นที่ 61

24 ม.ค. 2548 07:45
 1. อย่าเครียดมากไปเลยนะอุ๊ก็ยังไม่ได้ส่งเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 60

23 ม.ค. 2548 13:31
 1. ตอนนี้ต้องทำโครงงานคณิตศาสคร์ของ ม.ต้นน่ะ อยากทำแบบเกมส์ ใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกด้วย ที่ kanyalak@sanook.com

ความคิดเห็นที่ 59

19 ม.ค. 2548 11:12
 1. เราต้องทำรายงานวิชาคณิตศาสตร์ไม่รู้จะทำยังไง

ความคิดเห็นที่ 58

17 ม.ค. 2548 15:29
 1. ช่วยส่วโครงงานวิทมาให้หน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 57

17 ม.ค. 2548 12:51
 1. ยากมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

17 ม.ค. 2548 12:49
 1. ผมได้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ในมัธยมปลายแล้วต้องส่งในอาทิตย์นี้

ความคิดเห็นที่ 55

15 ม.ค. 2548 14:44
 1. อยากได้โครงงานดีๆกว่านี้มีไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 54

14 ม.ค. 2548 15:30
 1. ยากมากๆๆๆๆๆๆเล้ย

ความคิดเห็นที่ 52

12 ม.ค. 2548 15:41
 1. อยากทราบว่าโครงงานคณิตศาสตร์หาได้ยากหรือว่าหาได้ง่ายแค่อยากรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์และอยากได้โครงงานคณิตศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 51

6 ม.ค. 2548 17:09
 1. ช่วยส่งรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์มาให้ลองศึกษาบ้างนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 49

17 ธ.ค. 2547 14:20
 1. ช่วยคิดโครงงานดีๆหน่อยนะค่ะ สงที่โรงเรียนวัดหัวท่าแหวน

ความคิดเห็นที่ 48

17 ธ.ค. 2547 14:13
 1. ช่วยดีโครงงานดีๆหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 47

17 ธ.ค. 2547 13:01
 1. ใครมีโครงงานดีๆๆมาที่นี้นะครับsangyoo.wi@chaiyo

ความคิดเห็นที่ 46

14 ธ.ค. 2547 12:06
 1. อยากทราบเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยน และเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมาย

ความคิดเห็นที่ 44

12 ธ.ค. 2547 15:57
 1. อยากรู้เรื่องโครงงานคณิตศาสตร์คร ให้ทำแต่ไท่รู้จะทำเรื่องอะไรดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43

3 ธ.ค. 2547 14:34
 1. จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ ไม่ทราบว่าจะต้องตั้งโจทยังไงและ แสดงวิธีอยากไร ช่วยแนะด้วยค่ะ ม.ปลาย ส่งมาที่ email Dugada@poppymail.com

ความคิดเห็นที่ 42

3 ธ.ค. 2547 14:01
 1. เฮ้อ....คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำโครงงานอะไร ความจริงแล้วน่าจะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูว่าโครงงานคณิตศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร และจะนำเสนอในเรื่องอะไรได้บ้าง แบบที่ง่ายๆ ถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นจะเสนอก็บอกมาได้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 41

2 ธ.ค. 2547 20:27
 1. ขอบคุณ ครูคณิตศาสตร์ มาก ที่อธิบายโครงงานคณิตฯว่ามีลักษณะอย่างไร บอกตรงได้ยินได้ฟังมานาน หาคนเข้าใจยากมาก ส่วนใหญ่จะทำเป็นโครงงานแนววิทย์ ซะมากกว่า หากมีตัวอย่างเต็มรูปแบบช่วยยกมาโชว์หน่อย ขอบคุณจากครูบ้านนอก จะลองหาปัญหาให้เด็กทำดู

ความคิดเห็นที่ 40

2 ธ.ค. 2547 17:16
 1. โครงงานคณิตศาสตร์มีหลายรูปแบบครับ ขั้นแรกเราต้องมีปัญหาก่อนครับแล้วจึงหาวิธีแก้ไขโดยการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ เช่น การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนพบว่า สามารถไปได้หลายเส้นทาง เราต้องการทราบว่าเดินทางเส้นไหนถึงจะใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นต้น ความรู้ทางคณฺตศาสตร์มาใช้ เช่น การวัดระยะทาง เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 38

30 พ.ย. 2547 14:24
 1. ตอนนี้กำลังคิดเรื่องโครงงานอยู่ คิดเท่าไรคิดไม่ออกสักที ช่วยหน่วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตคะ

ความคิดเห็นที่ 37

17 พ.ย. 2547 11:43
 1. ไม่รู้จะทำโครงงานเรื่องอะไรดี

ความคิดเห็นที่ 36

16 พ.ย. 2547 11:29
 1. มีโครงงานอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35

16 พ.ย. 2547 11:28
 1. เริ่มทำโครงงานจากไหนดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34

16 พ.ย. 2547 11:28
 1. เว็บไซเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 33

16 พ.ย. 2547 11:27
 1. ต้องการทราบ เว็บต่างๆทางคณิตศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 32

16 พ.ย. 2547 11:27
 1. เทคนิคการคิดเลขเร็วควรทำอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 31

16 พ.ย. 2547 11:27
 1. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเว็บคณิตศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 30

16 พ.ย. 2547 11:26
 1. คณิตศาสตร์คืออะไร ช่วยบอกหน่อย และมีเว็บอะไรที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 29

16 พ.ย. 2547 11:25
 1. ปัญหาของการตั้งโจทย์ให้เด็กคิด

ความคิดเห็นที่ 28

16 พ.ย. 2547 11:25
 1. ช่วยแนะนำเว็บไซด์ใหม่ๆเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 27

15 พ.ย. 2547 14:58
 1. "ไม่รู้จะทำเรื่องอะไร เลยทำไม่ได้ " ตรงนี้แค่บ่งบอกว่า ยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไร ? ต้องลงมือทำก่อน ไม่ใช่ด่วนสรุปว่า ทำไม่ได้ ผมไม่รู้ว่า จะดูหนังเรื่องอะไรดี ผมก็ไปที่โรงหนัง ดูว่า มีเรื่องอะไร ถ้าสนใจ ผมก็ซื้อตั๋วเข้าไปดู ผมอยากฟังเพลง ไม่รู้ว่าจะฟังเพลงของใคร ผมก็ไปที่แผงขายเทป อาจจะลองถามคนขาย อาจจะลองฟังจากตัวอย่าง ถ้าฟังดูดี ผมก็ลองซื้อมาฟังดู ก็แค่นั้นเองครับ ปัญหาคือ เราเดินเข้าไปหา ไปทำความรู้จักกับมันหรือยัง

ความคิดเห็นที่ 26

15 พ.ย. 2547 13:29
 1. ไม่รู้จะทำเรื่องอะไร เลยทำไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 25

12 พ.ย. 2547 16:57
 1. จะทำอย่างเมือ"ม่เข้าวิชาคณิต

ความคิดเห็นที่ 24

9 พ.ย. 2547 12:30
 1. "ม่ายรู้จะหาไอเดียที่หนายอ่ะคะ " ไปหาอะไรมาแล้วครับ หาที่ไหน หาอย่างไร แล้วเจออะไรบ้าง ต้องลงมือทำนะครับ ศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ความคิดเห็นที่ 23

9 พ.ย. 2547 12:27
 1. เรื่องการนำเสนอข้อมูล เริ่ทต้อนก็ต้องลงมือ อ่าน ศึกษาดูว่า มีเนื้อหาสาระอะไรอยู่ในนั้น แล้วเราจะทำอะไร ใส่แนวคิดอะไรของเราเข้าไป เพื่อทำให้เป็นโครงงาน แต่อันดับแรก ต้องรู้ว่า เรื่องนี้เป็นอย่างไร อ่าน ศึกษา ดูก่อนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 22

8 พ.ย. 2547 19:53
 1. ต้องทำโครงงานคณิต ม่ายรู้จะหาไอเดียที่หนายอ่ะคะ ช่วยคิดที

ความคิดเห็นที่ 21

7 พ.ย. 2547 21:38
 1. คือจะเขียนหลักการและเหตุผลของการทำดครงงานเรื่องการนำเสนอข้อมูลโดยตารางจาเขียนในแนวไหนดีอ่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20

6 พ.ย. 2547 16:40
 1. ลองตอบคำถามต่อไปนี้ 1) วันนี้เราจะดูทีวีรายการอะไร 2) วันนี้เราจะทำอะไรกับเพื่อนๆ 3) วันนี้เราอยากทำอะไร 4) เสาร์ อาทิตย์นี้ เราจะทำอะไร 5) เราชอบเพลงของใคร ุ6) ถ้ามีเงินอยู่ 500 บาท เราอยากจะซื้ออะไร ึ7) อื่นๆ ... ที่เป็นคำถามทั่วไปในชีวิตประจำวัน แล้วมันต่างจาก คำถามที่ว่า เราจะทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างไร? ... แตกต่างกันอย่างไร ทำไมเราทำเรื่อง ธรรมดา เรื่องง่ายๆ ในชีวิตเราได้ แล้วมันจะต่างกับ เรื่องนี้ยังงัย มีอะไรที่เราทำได้เอง ด้วยตังของเราเอง และถ้าเราจะทำสิ่งนี้ ด้วยตัวของเราเอง จะทำไม่ได้เชียวหรือ?

ความคิดเห็นที่ 19

6 พ.ย. 2547 15:57
 1. 1.ศึกษาวิธีการ 2.เลือกเรื่องที่สนใจ ถ้าไม่รู้ลองศึกษาตัวอย่างที่เค้าทำกันมาแล้วลองเลือกเรื่องเลียนแบบดู 3.ปรึกษาอาจารย์ที่สอนหรือเชี่ยวชาญโครงงาน ถ้ากลัวครูคณิตก็ลองถามครูวิทย์ดู 4.ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 5.พี่เอาใจช่วยนะจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 18

5 พ.ย. 2547 22:07
 1. ใครก้อได้ครับช่วยผมทีผมไม่รู้จะทำดครงงานอะไรดี ต้องการที่ปรึกาครับ

ความคิดเห็นที่ 17

4 พ.ย. 2547 16:28
 1. น่าจะเลิกถามกันได้แล้วนะ ว่า หาได้จากไหน? ตอบคำถามเราเองให้ได้ก่อนว่่า สนใจอะไร อยากทำเรื่องอะไร และจะทำอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 16

4 พ.ย. 2547 16:12
 1. ต้องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ไมรู้จะทำอะไร อย่างไร ใครรู้ช่วยบอกที ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 15

4 พ.ย. 2547 11:35
 1. ต้องการหาโรงงานคณิตศาสตร์ไม่ทราบว่าหาได้จากเว็บไหนบ้าง

ความคิดเห็นที่ 14

1 พ.ย. 2547 17:32
 1. การ หา คือ การไปคัดลอก มาทำรายงาน โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นอะไรที่มากกว่านั้นมากครับ

ความคิดเห็นที่ 13

1 พ.ย. 2547 08:48
 1. ผมก็กำลังหาโครงงานคณิตศาสอยู่ แต่ยังมะรู้จะทำเรื่องอะไรดี(ถ้าหาได้แล้วบอกๆกันบ้างนะคับผม)ต้องทำส่งอาจารย์นะต้อนเปิดเรีนนะ

ความคิดเห็นที่ 12

23 ต.ค. 2547 21:35
 1. ขอบคุณค่ะคุณ MathGuy ได้ความรู้จากคุณเเยะเลยนะค่ะ เนี๊ยหนูก็กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 นะค่ะกำลังต้องการทำโครงงานเพื่อจบช่วงชั้นอยุ่ด้วย เเละยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองต้องการทำอะไรอ่ะค่ะ แต่ก้อยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกะคณิตศาสตร์อ่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11

23 ต.ค. 2547 08:20
 1. โครงงานจะช่วยให้เราเป็นคนรู้จริง ซึ่งเริ่มต้น เราต้องรู้จักตัวเราเอง ว่าเราถนัด หรือสนใจอะไร อาจจะเริ่มจากความที่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยก็ได้ แต่ถามว่า เราอยากจะรู้มั้ยล่ะ และเราจะทำยังงัย ความเก่ง หรือไม่เก่ง ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ คณิตศาสตร์ ถ้าพูดกันจริงๆ เราจะบอกว่าใครเก่งไม่เก่ง ได้ไม่ชัดเจนหรอก โดยเฉพาะในขั้นเบื้องต้นอย่างนี้ หลายๆ คนอาจจะยังไม่ได้ลองทำอะไร ไม่ได้สนใจ หรือ ฮึด ที่จะทำอะไรจริงจัง กว่าที่เราจะค้นพบตัวเราเอง อย่าพึ่งด่วนสุปว่า เราไม่เก่ง แต่ต้องพูดคุย ถามกับตัวเราเอง ว่า ทำไม ตอนนี้เราเป็นแบบนี้ และต่อไปเราจะทำยังงัย เริ่มง่ายๆ ก็ได้ 1) ทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยดี กับคณิตศาสตร์ 2) ทำไมเราคิดว่า เราไม่เก่งคณิตศาสตร์ 3) เราจะทำยังงัย 4) จะลองช่วยตัวเอง จะลองสู้กับมันซักตั้งดีมั้ย 5) จะให้ใครช่วยมั้ย 6) ... จะลงมือทำมั้ย ?

ความคิดเห็นที่ 10

22 ต.ค. 2547 17:15
 1. ถ้า....ตามความเห็นของคุณ MathGuy คนที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ จะต้องมีความถนัด ความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะทำโครงงานดีแล้ว ดังนั้นโครงงานไม่ได้ช่วยให้คนที่ไม่เก่ง ให้เก่งขึ้นเลย ใช่ไหมครับสงสัย

ความคิดเห็นที่ 9

22 ต.ค. 2547 12:07
 1. ลองเข้าไปดูคำว่าคณิต ในgoogleดูนะน้อง

ความคิดเห็นที่ 8

22 ต.ค. 2547 09:43
 1. อยากได้เนื้อหาวิธีทำโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4ช่วยบอกหน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 7

18 ต.ค. 2547 11:40
 1. ก้อต้องทำโครงงานส่งครูเหมือนกันค่ะ ประถม6นะค่ะช่วยคิดทีค่ะ แงๆ

ความคิดเห็นที่ 6

23 ก.ย. 2547 11:06
 1. เป้นโครงงานที่ดี ควมคุมเนื้อหาได้ครบ เราต้องการที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ช่วยสอนวิธีการทำโครงงานให้หน่อย

ความคิดเห็นที่ 5

21 ก.ย. 2547 15:59
 1. ไม่ต้องทำ โดนอาจารย์หักคะแนนและตีไปเ้ลย

ความคิดเห็นที่ 4

19 ก.ย. 2547 11:27
 1. หนูต้องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3

16 ก.ย. 2547 21:10

ความคิดเห็นที่ 2

25 ส.ค. 2547 13:07
 1. ลองตอบคำถามตัวเองในประเด็นต่อไปนี้นะครับ (1) เราสนใจเรื่องอะไร (2) เราถนัดอะไร มีพื้นความรู้เรื่องอะไร (3) เคยสงสัย หรือตั้งคำถามอะไรบ้างมั้ย เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (4) ลองตั้งคำถามซักอันนึงดูซิครับ (5) วิเคราะห์คำถามดังกล่าว (6) มันน่าสนใจยังงัย เราจะทำอะไรได้บ้าง อย่างไร (7) ถ้าปัญหาดูดี ... เราได้หัวข้อโครงงานแล้วครับ (8) ถ้าดูแล้วไม่เข้าท่า คงยากไป หรือไม่น่าสนใจ หรือเราคงทำไม่ได้ ก็วนกลับไปที่ข้อ (1) ใหม่ ลองทำดูนะครับ ฝึกสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่ดี นี่คือชีวิต นี่คือสังคมของเรา ช่วยๆ กันทำให้เกิดสิ่งที่ดี กล้าๆ หน่อนนะ ที่จะเริ่มจริงจัง ทำอะไรด้วยตัวเอง มีคนช่วยมากมายครับ แต่เราต้องช่วยตัวเราเองก่อน OK นะครับ

ความคิดเห็นที่ 1

21 ส.ค. 2547 16:12
 1. เราว่านำเสนอปากเปล่าดีกว่านะ Power Point ต้องใช้เวลาทำอีก ถ้าสนใจโครงงานที่เขาทำเสร็จแล้ว แบบว่ามี Power Point เสร็จแล้วด้วยก็สะดวกนะ เราขายให้ถูกๆ โทรมาที่ 08-36859854

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น