เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา: บวร บำเรอวงษ์

ปีการศึกษา: 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1)เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559จำนวน17คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษา ปีที่5แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่5 สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Stardarddeviation) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพ (E/ E) เท่ากับ83.86/81.71ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้80/802) ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ24.94 คิดเป็นร้อยละ 83.143) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบ และการคูณทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย()เท่ากับ 4.28ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ 0.69

12 มิ.ย. 2560 22:15
0 ความเห็น
1368 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น