รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย

             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒โรงเรียนเทศบาลจามเทวีเทศบาลเมืองลำพูน

ผู้ศึกษา  นางพัชราภา ปะทะธง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒โรงเรียนเทศบาล จามเทวี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐( ๒) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย (๓)เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูนประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ คน เป็นประชากรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตรตัวสะกดภาษาไทยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (๑) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย (๒) แบบทดสอบวัดผลการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย (๓) แผนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย และ (๔) แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า (๑) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน๘๐/๘๐ คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๓.๕๖ /๘๐.๘๓ (๒) คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ และ (๓) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทยในด้าน ก) รูปแบบและความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย ข) ด้านกระบวนการที่ทำให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดภาษาไทย ค) ด้านการนำไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับ ในระดับมากที่สุด

27 มิ.ย. 2560 14:28
0 ความเห็น
1365 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น