การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

ผู้ศึกษา นายภาคิน ยุวจิตรากูล

ปีที่ทำการศึกษาพ.ศ. 2559

การศึกษาการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนหนองถ่มวิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samping) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .36 ถึง .76 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .22 ถึง .72 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่า t

ผลการศึกษาพบว่า

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาเองมีประสิทธิภาพ84.43/83.59 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.8054 แสดงว่า นักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80.54

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

28 มิ.ย. 2560 15:09
0 ความเห็น
1350 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น