รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กจ.4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 • 1.1ข้อมูลทั่วไป
 • ชื่อโรงเรียนบ้านเสาหงส์ ที่ตั้งหมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ โทรศัพท์ ๐๓4-919901

โทรสาร๐๓๔ – 540123 e - Mail bansaohong.school@outlook.co.thWebsite

http://bansaohong.kan4.go.th/เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖

ในเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๙๖ ตารางวาเขตพื้นที่บริการหมู่ ๔ บ้านเสาหงส์และหมู่ ๑๖ บ้านหนองจิก

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2484 สภาพครั้งแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยชาวบ้านเสาหงส์ช่วยกันสร้างขึ้น มีหลังคามุงแฝก มีนายพาน คันงาม เป็นครูใหญ่ และสอนคนเดียว นายพัว ปาละพันธ์ มาดำรงครูใหญ่แทน นายพาน คันงาม ได้ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรขึ้น 1 หลัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2509 ทหารจากกองทัพบกที่ 1 ได้มาฝึกที่หมู่บ้านเสาหงส์ นำโดย พลตรีประเสริฐ ธรรมศิริ ได้บริจาคอุปกรณ์ในการก่อสร้างและแรงงานร่วมมือกันสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 จ ขนาด 3 ห้องเรียนและมอบให้โรงเรียนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2510 และในปี พ.ศ. 2510 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยที่ 18 กาญจนบุรีได้มาตั้งฐานปฏิบัติการ และได้สร้างอาคารเรียนแบบวันครู 2 ชั้น 5 ห้องเรียน สิ้นงบประมาณ 190,000 บาท และมอบให้อำเภอ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2511 และเปิดทำการสอนเรื่อยมาจนถึงเมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอน และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,297,200 บาท เสร็จสิ้น โดยรับมอบใช้การได้ในเดือนกันยายน 2532

15 มีนาคม 2543 นายพินิจ ภาคภูมิ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

24 มีนาคม 2544 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร ได้งบประมาณ 215,000 บาท

28 กันยายน 2544 อาจารย์ใหญ่และคณะ อบต. ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สร้างศาลาประชาคม กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 271,000 บาท

24 กรกฎาคม โรงเรียนบ้านเสาหงส์ และคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้ดำเนินการจัดงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สร้างหอถังเก็บน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 5 เมตร ใช้งบประมาณ 89,900 บาท

พฤษภาคม 2547 นายภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมือกันจัดทอดผ้าป่าการศึกษาได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 303,733 บาท ดำเนินการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จก็หมดงบประมาณ จึงได้จัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีก โดยวันที่ 8 มกราคม 25478 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมสอยดาว และการแสดงของนักเรียน หารายได้เพิ่มเติมอีก 120,611 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

19 พฤษภาคม 2548 นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ชาวบ้านเสาหงส์ หมู่ 4 และหมู่ 16 และผู้ที่จิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 25,170 บาท พร้อมด้วยกระเบื้องปูพื้น จำนวน 2 ห้องเรียนและพัดลมติดผนังห้องจำนวน 8 ตัว ได้ดำเนินการทาสีอาคารเรียน 72 พรรษามหาราชินีทั้งหลัง

10 ตุลาคม 2548 นายประทุม ศรีราคำ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ได้รับงบประมาณสนันสนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มจำนวน 200,000 บาท ได้ดำเนินการตีฝ้าเพดานห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนต่อเติมอีก 2 ห้องเรียน ติดตั้งสายไฟ พัดลมเพดานอีก 8 ตัว และได้รับการบริจาคโทรทัศน์อีกจำนวน 12 เครื่องจากโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ปัจจุบันโครงการสร้างอาคารเรียน 72 พรรษามหาราชินีได้เสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษามีอาคารเรียนบริการนักเรียนเพียงพอ และได้จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง และเครื่องทำความเย็นน้ำ ไว้บริการนักเรียน ทำให้มีน้ำดื่มที่สะอาดบริโภค

8 มีนาคม 2550 นายสวิง บุญแก้ว ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ ได้ทอดผ้าป่าโรงเรียนสร้างส้วมอนุบาลจำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 50,000 บาทเศษ จัดกิจกรรมสอยดาวซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่อง

ปี 2552 นายสวิง บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์จัดทอดผ้าป่าโรงเรียนหาเงินซื้อคอมพิวเตอร์อีกจำนวน 3 เครื่องและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์ให้อีก 6 เครื่อง

1 ตุลาคม 2554 นางสุรีพร คงสิทธิ์ ได้รักษาราชการแทน นายสวิง บุญแก้ว ซึ่งเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อ 30 กันยายน 2554

7 เมษายน 2554 นางสาวปัทมา สายสอาด ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์

พฤษภาคม 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษารูปแบบ CL 10Type 1คอมพิวเตอร์ขนาด L10 จำนวน 10 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 346,800 บาท

มิถุนายน 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยตดแต่งต้นไม้ นำต้นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็ง มาดำเนินการทำเฟอร์นิเจอร์ ตู้ ชั้นเก็บของในห้องเรียนและห้องพิเศษอื่น ๆ และปรับปรุงอาคารสถานที่ ด้วยงบประมาณ 52,000 บาท

มิถุนายน 2554 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการดัดแปลงถังน้ำ แบบ ฝ 33 เป็นห้องน้ำแบบ 3 ที่นั่ง และสำหรับอาบน้ำ และถังน้ำแบบ ฝ 30 เป็นห้องน้ำแบบ 2 ที่นั่งและสำหรับอาบน้ำ ด้วยงบประมาณจากเงินบริจาคจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิทย์ มหาชน จำกัด จำนวน 54,000 บาทและจากชุมชนรวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 85,000 บาท

กรกฎาคม 2554 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนพร้อมทั้งขยายเขตด้วยงบประมาณบริจาค จากชุมชน จำนวน 47,000 บาท

กรกฎาคม 2554 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน จากการได้รับบริจาคจำนวน 22,000 บาท

สิงหาคม 2554 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำ ด้วยงบบริจาคจากชุมชน จำนวน 4,000 บาท

สิงหาคม 2554 ปรับปรุงระบบน้ำในโรงเรียน โดยซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 30 วัตต์ และเดินท่อประปาภายในโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 12,000 บาท

กันยายน 2554 โรงเรียน ชุมชน ร่วมกับนักศึกษาเทคนิคราชบุรี ปี 3 ออกค่ายอาสาได้ดำเนินการซ่อมแซมโรงสำหรับจอดรถยนต์ จำนวน 8 ที่ โดยตั้งเสา 10 ต้น เปลี่ยนหลังคาสังกะสีเป็นหลังคามุงกระเบื้อง ปรับพื้นให้สม่ำเสมอ ซ่อมแซมก๊อกน้ำดื่ม และต่อเติมหลังคาและอ่างน้ำสำหรับล้างถาดอาหารนักเรียน ด้วยงบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น 30,000 บาท

มกราคม 2555 ปรับปรุง โดยทาสีเปลี่ยนประตูห้องน้ำ แบบจังหวัด จำนวน 5 ที่นั่ง และทาสีป้ายโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 8,000 บาท

20 มีนาคม 2555 ได้เสนอโครงการสร้างส้วม จำนวน 2 ที่ และห้องอาบน้ำ 1 ห้องและต่อเติมซ่อมแซมห้องน้ำเดิม จำนวน 2 ที่ โดย ของบประมาณ จากบริษัท โอพีจีเทค จำกัด จำนวน 100,000 บาท

มีนาคม 2555 ได้เสนอของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ ได้รับจัดสรรและอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มาซ่อมแซมอาคารประกอบ จากอาคาร อบจ.มาซ่อมแซมเป็นห้องสมุด ขนาด 8 x 12 เมตร ด้วยงบประมาณ 60,000 บาท และจากเงินบริจาคจำนวน 31,186 บาท รวมเป็นงบประมาณสร้างห้องสมุดจำนวน 91,186 บาท

ของบประมาณสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนขนาด 5x150 เมตร หน้าอาคารเฉลิมราษฎร์งบประมาณจำนวน 400,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

18 เมษายน 2555 ได้เสนอของบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน (งบแปรญัตติ) ซ่อมแซมสนามกีฬาขนาด 100 x 110 เมตร และปูหญ้าขนาด 65 x 70 เมตร และซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ตามแบบประมาณการด้วยงบประมาณ 1,000,000 บาท ดำเนินการสอบราคาและทำสัญญากับบริษัทตะวันกาญจน์ กระทั่งการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ เมื่อ 28 สิงหาคม 2555

26 สิงหาคม 2555 ได้เสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ขนาดพื้นที่ 8 x 12 เมตร จำนวน 150 ตัว จากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าบริษัทซีพีเจริญโภคภัณฑ์ และพล ร.9 ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท

กันยายน 2555 ได้เสนอของบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา และได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ดนตรีไทย ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท

พฤษภาคม 2556 จัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน โดยการทาสีอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก ด้วยจำนวนเงิน 131,059 บาท

กันยายน 2556ได้จัดทำแบบประมาณการขอรับงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาในโรงเรียนและได้รับอนุมัติจัดสรรงบซ่อมแซมระบบประปาภายในบริเวณโรงเรียน จำนวน 58,000บาท

ตุลาคม 2556 ได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โดยการปูกระเบื้องพื้นโรงอาหาร โดยเสนอของบแปรญัตติจากท่านส.ส.ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ส.ส.กาญจนบุรี ได้รับอนุมัติจัดสรรผ่านมายังสพป.กจ. 4 ด้วยจำนวน 51,000 บาท และปรับปรุงโดยทุบห้องเก่าที่ไม่มีความจำเป็นออกเพื่อให้โรงอาหารกว้างขึ้น ไม่ให้ร้อนอบอ้าว เหมือนเคยและติดพัดลมเพดานเพิ่มเติมอีก 5 ตัว ทำให้สะดวกต่อการรับประทานอาหารกลางวัน การจัดกิจกรรม ของโรงเรียนและง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาด อีกทั้งยังไว้บริการชุมชน โดยใช้รวบรวมงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดีและชุมชนให้ความร่วมมือ รวมใช้งบประมาณปรับปรุงทั้งสิ้น 77,598 บาท

พฤษภาคม 2557 สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ใช้งบประมาณ 19,000 บาท
สิงหาคม 2557 สร้างสหกรณ์บ้านดิน ใช้งบประมาณ 30,000 บาท

สิงหาคม 2557 ได้รับงบครุภัณฑ์ก่อนประถม 4,000 บาท

กุมภาพันธ์ 2558 สร้างซุ้มอ่านหนังสือหน้าห้องสมุด ปูกระเบื้องและทำซุ้มหลังคา ใช้งบประมาณ 32,162 บาท
มีนาคม 2558 สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ใช้งบประมาณ 125,000 บาท

มีนาคม 2558 ได้รับงบเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จาก สพฐ จำนวน 192,000 บาท

เมษายน 2558 ปูกระเบื้อง หน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี ชั้นบนและชั้นล่างจากลบบริจาคการจัดงาน ใช้งบประมาณ 21,850 บาท

สิงหาคม 2558 ปูกระเบื้องหน้าอาคารเฉลิมราษฎร์ โดยใช้งบประมาณ 66,628 บาท

กันยายน 2558 ได้รับงบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จาก 149,040 บาท

พฤศจิกายน 2558 ได้รับงบทำรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 150,000 บาท ขนาดความยาว เมตร

พฤศจิกายน 2558 ได้รับงบครุภัณฑ์ห้องสมุด จาก192,500 บาท

พฤศจิกายน 2558 ได้รับงบครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ จาก180,000 บาท

มกราคม 2559 ได้รับงบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนจำนวน 86,000 บาท

มีนาคม 2559 ได้รับงบบริจาคต่อเติมรั้วมาตรฐานแบบโปร่งฐานล่างไม่มีเสาเข็มจำนวน

55,000 บาท

เมษายน 2559 ได้รับงบประมาณเครื่องเล่นสนาม จาก อบจ. จำนวน 545,000 บาท

 • 1.2ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
 • 1) จำนวนบุคลากร
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ปีการศึกษา2559 1 9 - 1 5
 • 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
 • 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
 • สาขาวิชา
 • จำนวน (คน)
 • ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
  • 1.บริหารการศึกษา
 • 1
 • 7
  • 2.คณิตศาสตร์
 • 1
 • 22
  • 3.วิทยาศาสตร์
 • 1
 • 21
  • 4.ภาษาไทย
 • 1
 • 23
  • 5.ภาษาอังกฤษ
 • 1
 • 24
  • 6.สังคมศึกษา
 • 2
 • 21
  • 7.คอมพิวเตอร์
 • 1
 • 22
  • 8.ปฐมวัย
 • 1
 • 25
  • 9.อุตสาหกรรมศิลป์
 • 1
 • 21
  • 10ศิลปะไทย
 • 1
 • 25
  • รวม
 • 9
 • 211
 • 1.3 ข้อมูลนักเรียน

  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม 136 คน

  ระดับชั้นเรียน อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รมทั้งหมด
  จำนวนห้อง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8
  เพศ ชาย 5 10 15 6 7 9 12 7 19 60 75
  หญิง 10 6 16 3 7 13 4 9 9 45 61
  รวม 15 16 31 9 14 17 16 16 28 105 136
  เฉลี่ยต่อห้อง 15:1 16:1 15.5:1 9:1 14:1 17:1 16:1 16:1 28:1 - -

  1.4) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559

  1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Natiomal Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • 1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 255๙
  สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย ร้อยละ จำนวนร้อยละ ของนักเรียนที่ได้ระดับ
  ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
  ความสามารถด้านภาษา 17 22.29 3.37 56.11 - 11.76 64.71 23.53
  ความสามารถด้านคำนวณ 17 17.88 3.80 51.09 - 29.41 58.82 11.76
  ความสามารถด้านเหตุผล 17 26.05 2.83 74.45 - - 41.18 58.82
  • เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
  • ประจำปีการศึกษา 255๙

  2.) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 255๘ – 255๙

  2.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 255๘ – 255๙

  ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา
  ด้านภาษา 52.38 56.11 + 3.37
  ด้านคำนวณ 47.62 51.09 + 3.47
  ด้านเหตุผล 66.90 74.45 + 7.55
  รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 55.63 63.08 + 7.45

  2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2559 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ

  ความสามารถ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
  2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559
  ด้านภาษา - - 41.67 11.76 33.33 64.71 25.00 23.53
  ด้านคำนวณ - - 25.00 29.41 58.33 58.82 16.67 11.76
  ด้านเหตุผล - - - - 50.00 41.18 50.00 58.82
  1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  สาระวิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย ร้อยละ จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่าง
  นักเรียน ร้อยละ
  คณิตศาสตร์ 20 52 11.88 52 20 100
  ภาษาไทย 20 58.14 12.12 58.14 13 65
  วิทยาศาสตร์ 20 48.63 9.97 48.63 20 100
  สังคมศึกษา ฯ 20 60.63 16.88 60.63 16 80
  ภาษาต่างประเทศ 20 44.88 9.30 44.88 18 90

  2)เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

  ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา
  คณิตศาสตร์ 64.50 52 -12.5
  ภาษาไทย 64.75 58.14 -6.61
  วิทยาศาสตร์ 61.45 48.63 -12.82
  สังคมศึกษา ฯ 63.60 60.63 -2.97
  ภาษาต่างประเทศ 65.75 44.88 -20.87

  1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

  จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

  จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

  ระดับคุณภาพ :ดี

  1. กระบวนการพัฒนา

  • โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบโครงงาน แบบใช้กระบวนการคิด และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
  • นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร เรื่อง มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาพจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆโรงเรียน จัดกิจกรรม “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้ำหวาน น้ำอัดลม ส่งเสริมการออกกำลังกายและเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น โครงงานอาชีพ การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น

  2. ผลการดำเนินงาน

  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด

  ต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียน ของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  ประเด็น ผลการประเมิน
  ความสามารถในการอ่าน (ป.1 – ป.4) (ระดับดีมาก) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ (ระดับดีเยี่ยม) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ประเด็น ผลการประเมิน
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(ระดับดีเยี่ยม) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ประเด็น ผลการประเมิน
  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ประเด็น ผลการประเมิน
  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ประเด็น ผลการประเมิน
  ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  3. จุดเด่น

  ผู้เรียนได้รับการฝึกให้อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด

  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย

  มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัยเคารพกติกา มารยาทสังคม ได้แก่ การเดินแถวในสถานศึกษา การเดินแถวกลับบ้านหลังเลิกเรียน

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

  • 1.กระบวนการพัฒนา

  โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน

  • 2.ผลการพัฒนา
  • 2.1สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
  • 2.2แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
  • 2.3สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
  • 2.4ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
  • 2.5สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • 2.6สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
  • ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
  • 2.7สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา
  การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
  การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน
  วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา
  การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร
  • 3. จุดเด่น
  • โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
  . จุดควรพัฒนา

  ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

  มาตรฐานที่๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม

  . กระบวนการพัฒนา

  โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลมีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานโดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนการสอนที่เน้นทัก

5 ก.ค. 2560 11:39
0 ความเห็น
1793 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น