เผยแพร่ผลงานเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ชื่อเรื่อง          เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผู้ดำเนินการ     นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์ปีที่ดำเนินการ    2558-2559บทคัดย่อ            รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 3)
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 2 จำนวน 34 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 ชุด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า
t – test             ผลการศึกษาพบว่า           1. เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.35/85.11              2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่
1
หลังเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.013. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง เครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(= 3.96)   

11 ก.ค. 2560 10:46
0 ความเห็น
601 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น