การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ด้วยประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

ผู้ศึกษา เพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ

สถานที่ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม 2) เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ตำบล งัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 จำนวน 70 คน (นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ 2) แบบสังเกต 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน งัวบาวิทยาคม พบว่า

1.1 สภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนจากความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย (=2.36)

1.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนจากความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย (=2.42)

1.3 สภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนจากความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย (=2.04)

2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม

1. กิจกรรมขบวนฟ้อนแห่งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

การฝึกซ้อมของนางรำ โรงเรียนได้เปิดวิชาเพิ่มเติม ในวิชาหลักสูตรท้องถิ่น และใช้เวลาหลังเลิกเรียน วันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน ในการฝึกซ้อม ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบ มีความอดทนอุตสาหะ ในการฝึกท่าฟ้อนรำและความพร้อมเพรียงกันในการฟ้อนจำนวนมาก

2. กิจกรรมขบวนบรรเลงวงกลองยาว “เทพงัวบา”

กลองยาวคณะเทพงัวบา เป็นคณะกลองยาวที่มีชื่อเสียงในละแวกตำบลงัวบาและตำบลใกล้เคียง สังเกตได้จากได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงตามงานต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานฉลองต่าง ๆ แล้วแต่โอกาส อยู่เสมอ โดยใช้เวลาการแสดงในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องในเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ ทำให้นักเรียนในคณะกลองยาวมีรายได้ จุนเจือครอบครัวและเป็นทุนในการศึกษา

3. กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ทุกวันก่อนเลิกเรียนมีกิจกรรมเข้าแถว เป็นการรวมแบบบูรณาการ เพื่อประเมินผลและตรวจสอบการทำกิจกรรมในรอบวันและรอบสัปดาห์ เช่น วันนี้ใครไม่เข้าเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ วันนี้ห้องใดทำดี วันนี้ใครเก็บของได้ การทำดี ไม่ดี การประพฤติตน การขยันหมั่นเพียร การทำการบ้าน ฯลฯ โดยผู้ศึกษาเป็นผู้นำในการตรวจสอบและทำกิจกรรมก่อนเลิกเรียนทุกวัน

4. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเย็นวันศุกร์

กิจกรรมก่อนเลิกเรียนในวันศุกร์ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ให้นักเรียนได้นั่งสมาธิ เพื่อสำรวจการกระทำของตนเองในรอบวันและรอบสัปดาห์ และสวดมนต์แปล เพื่อฝึกความอดทน ความพร้อมเพรียง และมีจิตใจที่อ่อนโยน

3. การศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบา

วิทยาคม พบว่า

3.1 ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จากความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (=4.23)

3.2 ผลการเข้าร่วมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จากความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (=4.22)

3.3 ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จากความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจปานกลาง (=4.41) 

11 ก.ค. 2560 11:32
0 ความเห็น
1006 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น