เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวแสงทอง ภูวิชัย

หน่วยงาน : โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวลำภูเมือง 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 12 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 18 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) แบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) จำนวน 16 ข้อ สถิติพื้นฐานใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้คำนวณหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ สถิติหาค่าความยากง่ายสถิติหาค่าอำนาจจำแนกสถิติหาค่าความเชื่อมั่นของ สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน T-test (Independent Samples)

                    ผลการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ E1/E2 82.96/80.28 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6570 ซึ่งหมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 65.70 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และ 4) พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก

                    สรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

KEYWORDS

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย, มาตราตัวสะกด, วิชาภาษาไทย

รายละเอียดเพิ่ม : http://seangthong2519.blogspot.com/

FULL TEXT:  PDF 

19 ก.ค. 2560 14:44
0 ความเห็น
440 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น