เผยแพร่ผลงาน รายการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อการศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา ฐิตกาญาจน์ คำมี

ปีการศึกษา2559

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้แก่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 2 จำนวน 16 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตดี ชีวีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข รวม 10 ข้อ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/80.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนโดยเฉลี่ยนักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าร้อยละ 65.76

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 2 จำนวน 16 เล่ม อยู่ในระดับมาก

3 ส.ค. 2560 01:26
0 ความเห็น
310 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น