การใช้กิจกรรมการร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ อาร์ (R) และ แอล (L) ของเด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลดบทความวิชาการ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ อาร์ (R) และ แอล (L) ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการร้องเพลงภาษาอังกฤษและเพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมการร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ อาร์ (R) และ แอล (L) ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
1) แผนการใช้กิจกรรมการร้องเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 แผน 2) แบบวัดทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นภาษาอังกฤษอาร์ (R) และ แอล (L) สำหรับเด็กปฐมวัย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการออกเสียงพยัญชนะต้นภาษาอังกฤษ อาร์ (R) และ แอล (L) สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Dependent Sample t – test

6 ส.ค. 2560 18:56
0 ความเห็น
1403 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น