เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางศิลามณี   ศรีบุญเรือง

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกสนั่น

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อในการเรียนรู้ชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด ใช้เวลาสอน 16 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สถิติพื้นฐานใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้คำนวณหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ สถิติหาค่าความยากง่ายสถิติหาค่าอำนาจจำแนกสถิติหาค่าความเชื่อมั่นของ สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน T-test (Independent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1) ชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ E1/E2 84.69/82.92 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5816

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

คำหลัก : ชนิดของคำในภาษาไทย, กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้น และ ชุดการสอนเสริมทักษะสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://siramanee2512.blogspot.com/

11 ส.ค. 2560 15:54
0 ความเห็น
298 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น