การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง

ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัยนางพจมานชูสง

หน่วยงานโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่ดำเนินการ2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียงรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียงรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 179 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ด้วยการจับฉลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งใช้ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องงามอย่างวิถีไทย เล่มที่ 2 เรื่องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเล่มที่ 3 เรื่องกลมเกลียวตามครรลองเล่มที่ 4 เรื่องปรองดองพึ่งพากัน และเล่มที่ 5 เรื่องสุขสันต์มีวินัย (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน เวลา 12 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่มมีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย()ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-testdependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1.ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เล่มที่ 1 เรื่องงามอย่างวิถีไทย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.43/84.00 เล่มที่ 2 เรื่องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.14/84.57 เล่มที่ 3 เรื่องกลมเกลียวตามครรลองมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.29/86.86 เล่มที่ 4 เรื่องปรองดองพึ่งพากันมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.57/88.00 เล่มที่ 5 เรื่องสุขสันต์มีวินัย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.71/88.57และประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่ม เท่ากับ 84.63/86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษาและส่งเสริมคุณธรรม(= 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินผล เนื้อหาและด้านการพิมพ์ ภาพและรูปเล่ม(= 4.50, 4.48, 4.40)ตามลำดับ

15 ส.ค. 2560 20:25
0 ความเห็น
1004 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น