ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่องผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษานางสาวเจตสรินชูศรี

­ปีการศึกษา2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80(2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และ(4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จำนวน 40 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย 4 เล่ม ได้แก่เล่มที่ 1 ศัพท์คณิตพิชิตสมการ เล่มที่ 2 พิชิต รูปเรขาคณิตสวยด้วยสมการเล่มที่ 3 เกมคณิตพิชิตสมการ และเล่มที่ 4 พิชิตโจทย์ปัญหาคณิตในชีวิตประจำวันแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12แผน เวลา 16 ชั่วโมงและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สุดยอดตัวประกอบของจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที ()

ผลจากการศึกษาปรากฏว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพโดยรวม /เท่ากับ 86.91/88.56ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 2.61ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 0.67เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ(= 2.53-2.69 )

4. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุดสนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ0.7034 คิดเป็นร้อยละ70.34

16 ส.ค. 2560 18:11
0 ความเห็น
1141 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น