รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัยเยาวเรศผิวเหมาะโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)ศึกษาสภาพปัจุบันและปัญหาด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) สร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ตามเกณฑ์ 80/80(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 268 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ด้วยการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องนิทานเบิกบานใจ เล่มที่ 2 เรื่องท่องเที่ยวไปถิ่นไทยงาม และ เล่มที่ 3 เรื่องสืบสานงานพ่อหลวง(2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือครู) ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 11 แผนเวลา 11 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัยมี 3 ตัวเลือก และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบจนมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ 80/80(E1/E2) และการทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว(T-TestDependent)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด2) นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทย ไม่สนใจเรียน สาเหตุหนึ่งมาจากการอ่านหนังสือไม่ออก/ อ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกต้อง 3) ครูสอนบรรยายมากเกินไป นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ จากการทำงานกลุ่มร่วมกัน ทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน4) ครูไม่ใช้สื่อการเรียนการสอน แต่ใช้หนังสือเสริมของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน5) ครูใช้วิธีการวัดผลด้วยแบบทดสอบเพียงอย่างเดียวเพื่อนำมาตัดสินการเรียนไม่เน้นทักษะกระบวนการหรือชิ้นงานของนักเรียน6) ความสามารถด้านทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากผลการทดสอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2558 พบว่า การอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 50.12 ระดับปานกลาง 40.50และอ่านไม่ออก/ ไม่คล่องเขียนไม่ถูกต้องร้อยละ 9.38เพราะนโยบายของทางเทศบาลซึ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทำให้ครูทุกคนมุ่งสอนใหจบเพื่อการแข่งขันอย่างเดียว

2.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 เรื่องนิทานเบิกบานใจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/86.29 เรื่องท่องเที่ยวไปถิ่นไทยงาม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.71/85.00 และเรื่องสืบสานงานพ่อหลวง มีประสิทธิภาพเท่ากับ84.43/85.86 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.20/85.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80

3.ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (= 4.51, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 4 ข้อ และมีความพึงพอใจในระดับมาก 1 ข้อ และนักเรียนมีความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (= 4.56,S.D. = 0.87)

ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นสื่อที่สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19 ส.ค. 2560 04:29
0 ความเห็น
316 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น